EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Тимошенко Ю.В.

  МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОВОЙ СИСТЕМЫ НЕБНЫХ ЖЕЛЕЗ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ АДРЕНАЛИНА


  Об авторе: Тимошенко Ю.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью работы было определить динамику изменений в протоковой системе небных желез крыс после введения адреналина. Проведенное морфометрическе исследование установило, что введение крысам адреналина вызывает достоверное уменьшение метрических значений наружного диаметра выводных протоков на 14 сутки эксперимента. До 30 суток состоялось прогрессивное уменьшение показателя в протоках I и III порядках и увеличение - в протоках II порядка. Высота эпителиоцитов увеличилась в протоках и порядка и уменьшилась - в протоках II и III порядка на 14 сутки эксперимента, на 30 сутки наблюдения - уменьшилось. Диаметр просветов протоков небных слюнных желез уменьшился на всех сроках наблюдения. Установлены изменения обусловлены как непосред-ственным раздражающим влиянием адреналина на организм крыс, так и изменениями кровоснабжения слизистой оболочки, что приводит к нарушению трофики проточной системы небных желез крыс.
  Ключевые слова морфометрия, небные железы, адреналин, выводные протоки
  Список цитируемой литературы
  • Belostotskiy N. I. Yazveobrazovanie v slizistoy obolochke zheludka kryis pod vliyaniem kateholaminov / N. I Belostotskiy // Patologicheskaya fiziologiya i eksperimentalnaya meditsina. – 1988. – No. 1. – S. 24–27.
  • Yeroshenko G. A. Strukturna organizatsiya velikih slinnih zaloz za umov stimulyatsiyi simpatichnogo ta parasimpatichnogo viddiliv vegetativnoyi nervovoyi sistemi : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya d. med. nauk : spets. 14.03.09 «gistologiya, tsitologiya, embriologiya» / G. A. Yeroshenko. - Simferopol, 2010.- 40 s.]
  • Yeroshenko G.A. Analiz znachuschosti korelyatsiynih zv’yazkiv mizh morfometrichnimi pokaznikami velikih slinnih zaloz schuriv pislya stimulyatsiyi / G. A. Yeroshenko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2012. – No.2. – C. 94-97.
  • Iordanishvili A. K. Kliniko-funktsionalnoe sostoyanie slizistoy obolochki polosti rta i yazyika u lyudey starshih vozrastnyih grupp / A. K. Iordanishvili, E. V. Filippova, D. A. Libih [i soavt.] // Institut stomatologii. – 2012. – No. 4 (57). – S. 80 – 81.
  • Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Exel. – Kiev: Morion.- 2000.- 320 s.
  • Metodiki morfologichnih doslidzhen : MonografIya / Bagriy M.M., Dibrova V.A., Popadinets O.G., Grischuk M.I. ; za red. Bagriya M.M., Dibrovi V.A. – Vinnitsya : Nova kniga, 2016. – 328 s.
  • Senchakovich Yu.V. Morfometrichna harakteristika lanok mikrotsirkulyatornogo rusla pidnebinnih zaloz pri eksperimentalniy giposalivatsiyi / Yu.V. Senchakovich, G.A. Yeroshenko // Visnik problem biologiyi ta meditsini. -2014. - Vip. 3, T. 3 (112). – S. 275 – 278.
  • Europeanconventionfortheprotectionofvertebrateanimalsusedforexperimentalandotherscientificpurposes. - Strasbourg: CouncilofEurope, - 1986. - 53 р.
  • Godoy T. Salivary secretion effects of the antipsychotic drug olanzapine in an animal model : [electronny resurs] / T. Godoy, A. Riva, J. Ekström// OralDis. – 2012. − № 28. − P. 347 − 455. − Режим доступу до журн. : doi: 10.1111/j.1601-0825.2012.01964.x.
  • Pallos D. Salivary markers in patients with chronic renal failure / D. Pallos, M. V. Leão, F. C. Togeiro [et al.] // Arch Oral Biol. – 2015, Sep 12, 60(12). – Р . 1784 – 1788. − Режимдоступудожурн. : doi: 10.1016/j.archoralbio.2015.09.008. [Epub ahead of print.]
  • Qi W. Effect of parasympathectomy on the salivary secretion of submandibular glandin rats / W. Qi,  N.Y. Yang, X.F. Shan [et all.] // Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. – 2011. – Vol. 46 (9). – P. 519 - 523.
  • YeroshenkoG.A. Morphometric characteristic of microcircular rate of salivary glands after administration of platyphyllinum and Proserinum / G.A. Yerochenko, D.V. Tsukanov, N.V. Gasyuk [et al.] // European International Journal of Science andTechnology. – 2014. –Vol. 3, №. 8. – Р. 29 – 34.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(57), 2016 год, 137-139 страницы, код УДК 611.316:616.314-76-77