EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Харченко С. В.

  АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ В ТКАНЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ


  Об авторе: Харченко С. В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация При ожоговой болезни на 1-е сутки после ожога активность α-ами-лазы в тканях поджелудочной железы крыс повышается, а в сыворотке крови не изменяется, в сравнении с контролем. На 7-е сутки после ожога активность α-амилазы в тканях поджелудочной железы крыс снижается, а в сыворотке крови – наблюдается незначительное повышение, в сравнении с контролем.
  Ключевые слова экспериментальная ожоговая болезнь, поджелудочная железа, сыворотка крови, активность α-амилазы
  Список цитируемой литературы
  • Vakulenko S. V. (Harchenko S. V.). Osoblivosti aktivnosti gidrolitichnih fermentiv pidshlunkovoyi zalozi pri gostromu stresi ta pri vvedenni timopentinu i kontrikalu: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kandidata biol. nauk: spets. 03.00.04 – biohimiya / S.V. Vakulenko. – Kiyiv, - 1998. – 17 s.
  • Dovganskiy A. P. Materialyi k patogenezu ozhogovoy bolezni: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni d-ra med. nauk: spets. 14765 «Patologicheskaya fiziologiya» / A.P. Dovganskiy. //– Kishinev, -1971.-32 s.
  • Netyuhaylo L. G. Mehanizmi opikovoyi hvorobi ta obgruntuvannya zastosuvannya preparatu «kriohor» dlya yiyi likuvannya: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya doktora med. nauk: spets. 14.03.04 – patologIchna fiziologiya / L.G. Netyuhaylo – Harkiv, - 2007. – 34 s.
  • Netyuhaylo L. G. Patogenez opikovoyi hvorobi (v 2-h chastinah) / L.G. Netyuhaylo, S.V. Harchenko, A.G. Kostenko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2011. – No. 1. – S. 127 – 131, 131 – 135.
  • Oyvin I. A. Statisticheskaya obrabotka rezultatov eksperimentalnyih issledovaniy / I. A. Oyvin // Patofiziologiya i eksperiment. terapiya. – 1960. – No.4. – S. 80 – 85.
  • Ocheretnyuk A. A. Korrektsiya morfologicheskih izmeneniy v legkih kryis infuzionnyimi rastvorami pri eksperimentalnoy ozhogovoy bolezni / A. A. Ocheretnyuk, O. A. Yakovleva, O.V. Palamarchuk // Meditsina i obrazovanie v Sibiri. – 2015. – No. 2.
  • Suhomlin T. A. Biohimichni zmini v tkaninah legen za umov eksperimentalnoyi opikovoyi hvorobi ta yih korektsiya lipinom: dis. na zdobuttya nauk. stupenya kandidata med. nauk: spets. 14.01.32 – medichna biohimiya / T.A. Suhomlin. – Poltava, - 2015. – 145 s.
  • Harchenko S. V. Zagalna proteolitichna aktivnist tkanin pidshlunkovoyi zalozi pri eksperimentalniy opikoviy hvorobi / S. V. Harchenko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2016. – No. 3 (57). – S. 148 – 150.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(58), 2016 год, 130-132 страницы, код УДК [577.15+611.37]:616 – 001.17 – 092.9