EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шинкарук-Диковицкая М. М., Коцюра О. А.

  ОТЛИЧИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ БОЛЬШИХ КОРЕННЫХ ЗУБОВ И ИХ КОРНЕЙ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ РАЗНЫХ КРАНИОТИПОВ


  Об авторе: Шинкарук-Диковицкая М. М., Коцюра О. А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В ходе исследования выявлено общевидовые закономерности анатомической организации больших коренных зубов у представителей различных краниотипов, которые подтверждаются комплексом установленных различий одонтометрических компьютерно-томографических показателей, обусловленных влиянием конституционально-типологических характеристик испытуемых. В направлении долихоцефалы-мезоцефалы-брахицефалы-гипербрахицефалы отмечается увеличение линейных компьютерно-томографических размеров больших коренных зубов (исключительно поперечных) и их корней. Не установлено никаких краниотипологических различий вертикальных размеров коронки зуба. Между мезоцефалами и гипер- и брахицефалами не обнаружено различий как вертикальных, так и поперечных линейных компьютерно-томографических размеров больших коренных зубов и их корней.
  Ключевые слова большие коренные зубы, компьютерная томография, практически здоровые мужчины, краниотип
  Список цитируемой литературы
  • Alekseev V. P. Kraniometriya. Metodika antropologicheskih issledovaniy / V. P. Alekseev, G. F. Debets. – M.: Nauka, 1964. – 128 s.
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak. – M.: Uchpedgiz, 1941. – 368 s.
  • Zubov A. A. Odontologiya. Metodika antropologicheskih issledovaniy / A. A. Zubov. – M.: «Nauka», 2003. – 198 s.
  • Lomiashvili L. M. Variabelnost form molyarov zubochelyustnogo apparata cheloveka / L. M. Lomiashvili, D. V. Pogodaev // Izd-vo «DentArt». – 2005. – No.1. – S. 18-27.
  • Meditsinskaya i klinicheskaya genetika dlya stomatologov / Pod redaktsiey Yanushevicha O. O. – M.: GEOTAR-Media, 2008. – S. 371-380.
  • Kotsiura O. O. Osoblyvosti liniinykh kompiuterno-tomohrafichnykh rozmiriv velykykh kutnikh zubiv ta yikh koreniv u praktychno zdorovykh cholovikiv iz riznykh etnoterytorialnykh rehioniv Ukrainy / O. O. Kotsiura // Visnyk morfolohii. – 2017. – T. 23, No. 1. – S. 114-117.
  • Rasulov I.M. Odontologicheskie i odontoglificheskie issledovaniya osobennostey zubov u lits razlichnyih natsionalnostey i perspektivyi ispolzovaniya poluchennyih dannyih v stomatologii: dis. … dokt. med. nauk / I.M. Rasulov. – Moskva, 2011. – 237 s.
  • Samusev R.P. Osnovyi klinicheskoy morfologii zubov / R.P. Samusev, S.V. Dmitrienko, A.I. Krayushkin. – M.: Mir i Obrazovanie, 2002. – 368 s.
  • Seheda S. P. Antropolohichnyi sklad ukrainskoho narodu: etnohenety-chnyi aspekt: avtoref. dys. ... dokt. istor. nauk: spets. 07.00.05 «Etnolohiia», 03.00.14 «Antropolohiia» / S. P. Seheda – Kyiv, 2002 – 28 s.
  • Smerdina L.N. Morfologiya zubochelyustnoy sistemyi v bolshih i malyih populyatsiyah / L. N. Smerdina, Yu.G. Smerdina // Byul. Vost.-Sib. nauch. tsentra SO RAMN. – 1997. – Vyip. 1. – S. 61-64.
  • Chekanin, I.M. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s parametrami kraniofastsialnogo kompleksa pri mezotsefalii: Avtoref. dis. kand. med. nauk / I.M. Chekanin; Volgograd, 2005. - 21 s.
  • Halazonetis D. Three-dimensional cephalometry. A color atlas and manual / D. Halazonetis // American Joumal Of Orthodontics add Dentofacial Orthopedics. – 2006. – No. 2. – P. 315.
  • Nanda R.S. The contribution of craniofacial growth to clinical orthodontics // American journal orthodontics and dentofacial orthopedics. – 2000. – May. – Vol. 117, No. 5. – P. 45-56.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(60), 2017 год, 120-123 страницы, код УДК 316.472.3:008.12-055.1:(477)