EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гуцол М. И.

  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ, В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ


  Об авторе: Гуцол М. И.
  Рубрика МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье проанализированы аспекты методики преподавания иностранного и латинского языков, в высших медицинских учебных заведениях. Они касаются таких важных вопросов: 1) для чего тот, кто изучает иностранный и латинский языки будет их использовать; 2) чему нужно научиться, чтобы эффективно использовать иностранный язык; 3) чего нужно научиться, чтобы эффективно использовать латинский язык; 4) компетенции человека; как они служат для изучения иностранных и латинского языков. Целью является разработка и воплощение (на основе научно обоснованных рекомендаций) оптимальных приемов и методов организации процесса изучения иностранных и латинского языков, в том числе на базе адаптированной системы обучения.
  Ключевые слова инновационные методы обучения, учебный процесс, интенсификация, проверка контроль знаний, компетенции, рекомендации
  Список цитируемой литературы
  • Bekh I. D. Pedahohika uspikhu: vykhovni vtraty ta yikh podolannia / I.D. Bekh // Pedahohika i psykholohiia.– 2004.– No.4. – S. 5-15.
  • Borodina H. I. Komunikatyvno-oriientovane navchannia inozemnoi movy u nemovnomu vuzi / H. I. Borodina // Inozemni movy. - 2005. No. 2.
  • Vyshnevetskyi I.Ia. Metodyka vykladannia inozemnykh mov / I. Ya. Vyshnevetskyi // - K., - 1992.
  • Katsman N. L. Metodika prepodavaniya latinskogo yazyika / N. L. Katsman // – M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, - 2003. – 256 s.
  • Kremen V. H. Vyshcha osvita U krainy i Bolonskyi protsess. Navchalnyi posibnyk / V. H. Kremen / Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, - 2004. – 384 s.
  • Milerian V. Ye. Metodychni osnovy pidhotovky ta provedennia navchalnykh zaniat v medychnykh vuzakh (metodychnyi posibnyk) / V. Ye. Milerian // – Kyiv: Khreshchatyk, - 2004. – 80 s.
  • Surzhykova I. A. Pedahohika Selestena Frene z pohliadu suchasnosti / I. A.  Surzhykova // Pedahohika i psykholohiia. – 2005. – №1. – S.121-129.
  • Sulyma V. T. Suchasni problemy linhvistychnykh doslidzhen i metodyka vykladannia inozemnykh mov profesiinoho spilkuvannia u vyshchii shkoli: Zb. nauk. pr. / V. T. Sulyma, S. N. Denysenko // Ch.2. Lviv, - 2016.
  • Shovkovyi V. M. Metodychni osnovy zastosuvannia vzaiemozistavnoho metodu v navchanni hramatyky klasychnykh mov: Avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13. 00. 02. / Kyiv.nats. un-t im. T. Shevchenka. – K., - 2004. – 23 s.
  • Fitsula M. Pedahohika: Navchalnyi posibnyk/ Mykhailo Fitsula // - 2-he vyd., vypravlene, dopovnene. - K.: Akademvydav, - 2015. - 559 s.
  • Yahupov V. Pedahohika: Navchalnyi posibnyk/ Vasyl Yahupov // Red. S. V. Holovko (hol.), T. V. Yanhol. - K.: Lybid, - 2002. - 559 s.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(61), 2017 год, 190-194 страницы, код УДК 811.124+376.68
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-190-194