EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Крамаренко Д.Р., Ерошенко Г.А., Небесная З.М., Лисаченко О. Д., Борута Н.В., Ваценко А.В.

  СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЕМКОСТНОГО ЗВЕНА ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ 1% ЭФИРА МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ


  Об авторе: Крамаренко Д.Р., Ерошенко Г.А., Небесная З.М., Лисаченко О. Д., Борута Н.В., Ваценко А.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В экспериментальных условиях после действия 1 % раствора метилового эфира метакриловой кислоты на слизистую оболочку полости рта крыс с помощью морфометрического метода установлено, что сложные ефиры метакриловой кислоты влияют на сосуды емкостного звена гемомикроциркуляторного русла крыс, что выражается стойкой дилатацией венул и обосновывается достоверным увеличением диаметров наружного на 27,76 % и внутреннего на 42,71 % в течении эксперимента, с уменьшением толщины сосудистой стенки на 25,86 %, и подтверждается уменьшением индекса Вогенворта на 51,10 %. Указанные изменения обусловлены реакцией на сужение резистивного звена гемомикроциркуляторного русла и, как следствие, повышением гипергидратации аморфного вещества окружающего интерстиция.
  Ключевые слова венулы, 1 % эфир метакриловой кислоты, крысы, диаметр
  Список цитируемой литературы
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Bahriy M.M., Dibrova V.A. redaktory. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328s. [in Ukrainian].
  • Basieva EV, Ramonova OE, Kalagova FV. Vliyanie sposoba polimerizacii na aktivnost' i sroki migracii metilmetakrilata iz bazisnyh akrilovyh plastmass. Zdorovye i obrazovanie v XXІ veke. 2016; 18(1): 56–8. [in Russian].
  • Harets VI, Fedoniuk LYa, Shevchenko KV. Strukturni osoblyvosti vlasnoyi plastynky slyzovoi obolonky yasen shchuriv pislia vplyvu metakrylatu. Morfolohiya 2018; 12(2): 38-43. [in Ukrainian].
  • Yeroshenko GA, Kramarenko DR, Shevchenko KV, Solomchak DB, Vіlkhova OV, Yachmіn AІ. Strukturnі zmіni sudin obmіnnoї lanki gemomіkrocirkulyatornogo rusla pіdnizhn'oshchelepnoї zalozi shchurіv pіslya dіyi 1 % efіru metakrylovoyi kysloty. Svіt medytsyny ta bіolohiyi. 2019; 2 (68): 179-183. [in Ukrainian].
  • Yeroshenko GA, Shevchenko KV, Yakushko OS. Morfometrychna harakterystyka yemnіsnoyi lanky hemomіkrocirkulyatornoho rusla slynnykh zaloz shchurіv v normі ta pry khronіchnіy іntoksykatsiyi etanolom. Svіt medytsyny ta bіolohiyi. 2018; 3 (65): 149-152. [in Ukrainian].
  • Kramarenko DR, Shevchenko KV, Yаchmіn AІ. Reaktyvnі zmіny rezystyvnoyi lanky hemomіkrocirkulyatornoho rusla pіslya dіyi 1 % efіru metakrylovoyi kysloty. Aktualnі problemy suchasnoyi medytsyny. Vіsnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohіchnoyi akademіyi. Poltava. 2019; 2: 118-122. [in Ukrainian].
  • Kazakova KS. Morfometrychna kharakterystyka lanok hemomikrotsyrkuliatornoho rusla slyzovoyi obolonky yasen shchuriv pry khronichniy intoksykatsii etanolom. Visnyk problem biolohii i medytsyny.2016;  2 (129): 131-33. [in Ukrainian].
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kiev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian].
  • Nіdzelskyi MYa, Krynychko LR. Strukturnі zmіny v zubnykh protezakh, vyhotovlenykh z akrylovykh plastmas, u rіznі stroky korystuvannya nymy ta yikh vplyv na tkanyny porozhnyny rota. Sovremennaya stomatologiya. 2011; 5: 88–91. [in Ukrainian].
  • Senchakovych YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 3 (112): 275–78. [in Ukrainian].
  • Shevchuk TI, Piskun RP, Vasenko TB. Izmenenie morfometricheskikh harakteristik sosudov serdtsa pri eksperimentalnoy dislipoproteidemii. Svіt medytsyny ta bіolohіyi. 2017;3 (61): 154-157. [in Russian].
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe; 1986. 53 p.
  • Semenova АК. Morphofunctional aspects of the methacrylate-induced remodeling of the rat dorsum linguae mucosa. Bulletin of problems in biology and medicine. 2018; 1 (146): 226 – 28.
  • Tada S, Allen PF, Ikebe K. Impact of periodontal maintenance on tooth survival in patients with removable partial dentures.J Clin Periodontol. 2015; 42 (1): 46–53.
  • Tymoshenko YuV. Morfometrychna kharakterystyka protokovoi systemy pidnebinnykh zaloz za umov vvedennia adrenalinu. Svit medytsyny ta biolohii. 2016; 3(57): 137-39. [in Ukrainian].
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(69), 2019 год, 194-197 страницы, код УДК [616.16:616.15]:615.22
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-194-197