EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Мельничук М.М., Павленко В.М.

  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ В СТАДИИ РЕМИССИИ


  Об авторе: Мельничук М.М., Павленко В.М.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье проанализированы особенности акцентуаций характера больных хроническим колитом в стадии ремиссии, определены преобладающие типы их отношение к болезни и механизмы психологической защиты. В исследовании показано, что только 7% больных хроническим колитом не имеют проблем с социальной адаптацией, вызванных особенностями их внутренней картины болезни. Подавляющее же большинство рано или поздно сталкивается с подобными проблемами интрапсихической направленности (5%), интерпсихической направленности (15%) или их сочетания (73%).Установлены значимые связи между акцентуациями характера больных, их внутренней картиной болезни и механизмами психологической защиты. Выявлены особенности данных параметров в зависимости от половой принадлежности больных и стажа их заболевания. Выявлены также существенные различия по ВКБ у больных с различной продолжительностью болезни: у пациентов со стажем болезни менее 5 лет значимо реже встречаются сенситивный и эгоцентричный типы ВКБ, и, наоборот, значительно чаще наблюдается эйфорический тип по сравнению с пациентами, продолжительность заболевания которых превышает 15 лет.
  Ключевые слова акцентуация характера, механизм психологической защиты, внутренняя картина болезни, хронический колит
  Список цитируемой литературы
  • Esaulov V.I. O nekotorykh emotsionalno-lichnostnykh kharakteristikakh patsiyentov s sindromom razdrazhennogo kishechnika. European research. 2015. 6: 12-17. [inRussian]
  • Kozlova I.V., Myalina YU.M., Lekareva L.I., Badieva O.E., Tykhonova T.A. Psikhologicheskiye osobennosti patsiyentov s funktsionalnymi i vospalitelnymi zabolevaniyami kishechnika. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. 2014. 1: 80-85. [inRussian]
  • Svyrydova T.V., Lazurenko S.B., Venher A.L., Komarova O.V., Potapov A.S., Buslayeva A.S. Issledovaniye psikhologicheskikh osobennostey detey i podrostkov s zabolevaniyami organov pishchevareniya. Vestnik RAMN. 2015. 5: 519-525. [inRussian]
  • Fedorova V.L. Psikhologicheskiye mekhanizmy formirovaniya vnutrenney kartiny bolezni i sovladayushchego so stressom povedeniya u bolnykh s vospalitelnymi zabolevaniyami kishechnika [dissertatsiya]. SPb.; 2009. 23 s. [inRussian]
  • Chopey K.I. Psykholohichni Osoblyvosti u khvoroho na nespetsifichniy virazkoviy kolit. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. 2011. 40: 190-194. [in Ukrainian]
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 117-122 страницы, код УДК 159.923:616.34-056.24
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-117-122