EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Запорожан В.Н., Аппельханс Е.Л., Цюрупа А.В.

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОГАЩЁННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У КРЫС


  Об авторе: Запорожан В.Н., Аппельханс Е.Л., Цюрупа А.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье описано исследование эффективности применения обогащенной тромбоцитами плазмы для восстановления тканей межпозвонковых дисков крыс с моделируемым дегенеративно-дистрофическим поражением хвостового отдела позвоночника в течение 60 и 90 дней. В эксперименте участвовали 80 крыс, которые были разделены на четыре группы: I группа – крысы с моделируемой патологией в течение 60 дней без коррекции, II группа – крысы с моделируемой патологией в течение 90 дней без коррекции, III группа – крысы с патологией 60 дней и коррекцией , IV – крысы с патологией 90 дней и коррекцией. Описанные морфологические изменения тканей дисков позволяют утверждать, что применение обогащенной тромбоцитами плазмы при моделировании патологии 60 дней приводит к торможению дегенеративного процесса и восстанавливает структуру диска. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы при моделировании патологии 90 дней менее эффективно.
  Ключевые слова дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночника, межпозвоночный диск, фиброзное кольцо, студенистое ядро, обогащенная тромбоцитами плазма
  Список цитируемой литературы
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen: Monohrafiya. Vinnytsya. Nova knyha. 2016. 328 s. [in Ukrainian]
  • Bobryk YuV. Kompleksna reabilitatsiya khvorykh na osteokhondroz khrebta iz nevrolohichnymy proyavamy z vykorystannyam novykh dyferentsiynykh pidkhodiv. Krym. derzh. med. un-t im. S.I. Heorhiyevskoho. Yalta. 2013. 26–36. [in Ukrainian]
  • Kradinov AI, Chernorotov VA, Chernorotova YeV. Diagnosticheskiye i prognosticheskiye kriterii osteokhondroza sheynogo otdela pozvonochnika pri sanatorno-kurortnoy meditsinskoy reabilitatsii. Promeneva diahnostyka, promeneva terapiya. 2012; 4: 49–53. [in Russian]
  • Malyshkina SV, Dedukh NV, Levshin AA, Kosterin SB. Modelirovaniye degeneratsii mezhpozvonkovogo diska v eksperimente na zhivotnykh . Ortopediya, travmatologiya i protezirovaniye. 2015; 1: 114–124. [in Russian]
  • Kholodkova OL, Tsyurupa OV, Badyin IYu, vynakhidnyky; Sposib modelyuvannya deheneratyvno-dystrofichnoho urazhennya khvostovoho viddilu khrebta u shchuriv. Patent Ukrayiny No.106085. 2015 lystop.18. [in Ukrainian]
  • Abrams GD, Frank RM, Fortier LA, Cole BJ. Platelet-rich plasma for articular cartilage repair. Sports Med Arthrosc. 2013; 21:213–219.
  • Anitua E, Padilla S. Biologic therapies to enhance intervertebral disc repair. Regen Med. 2018 Jan; 13(1):55–72.
  • Cho H, Holt DC 3rd, Smith R, Kim SJ, Gardocki RJ, Hasty KA. The Effects of Platelet-Rich Plasma on Halting the Progression in Porcine Intervertebral Disc Degeneration. Artif Organs. 2016; 40(2):190-5.
  • Feng C, Liu H, Yang Y, Huang B, Zhou Y. Growth and differentiation factor-5 contributes to the structural and functional maintenance of the intervertebral disc. Cell Physiol Biochem. 2015; 35(1):1–16.
  • Gullung GB, Woodall JW, Tucci M A, James J, Black DA, McGuire RA. Platelet-rich plasma effects on degenerative disc disease: analysis of histology and imaging in an animal model. Evid Based Spine Care J. 2011; 2(4):13–18.
  • Hu X, Wang C. An experimental study on the effect of autologous platelet-rich plasma on treatment of early intervertebral disc degeneration. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012; 15:977–983.
  • Li P, Zhang R, Zhou Q. Efficacy of platelet-rich plasma in retarding intervertebral disc degeneration: a meta-analysis of animal studies. Biomed Res Int. 2017; 2017(2):1–10.
  • Menchisheva Y, Mirzakulova U. Preparation of platelet-rich plasma: methods, problems of standardization. Vestnik KazNMU. 2018; 3: 236–240.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 183-187 страницы, код УДК 616.711-003.8-007.17-047.58:599.323.4]-085.382.036.8
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-183-187