EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Дорошенко-Кравчук М.В.

  НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГИНЕКОЛОГИИ


  Об авторе: Дорошенко-Кравчук М.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Изучали эффективность применения эластографии в качестве дополнительного метода диагностики при проведении УЗИ исследования органов малого таза у пациенток с гиперпластическими процессами матки и эндометрия. Обследовано 75 женщин репродуктивного возраста от 24 до 40 лет с гиперпластическими процессами матки и эндометрия. Из них 20 женщин с диффузно-узловой, диффузной и узловой формой миомы матки, 15-с гиперплазией эндометрия, 17-с полипами эндометрия, 23 с аденомиозом. Проведено общие клинические исследования, УЗИ органов малого таза с использованием эластографии с помощью УЗИ аппарата General Electric Voluson E8. При подозрении на атипичную этиологию процессов проводились патогистологическое исследования. Показано, что ультразвуковая эластография является дополнительным методом обследования и позволяет дифференцировать гиперпластические процессы эндометрия от онкопроцессов и дает возможность оценить глубину инвазии процесса, уточняет диагностику состояния миометрия при аденомиозе с четкой верификацией участков прорастания. Верифицирует морфологическую этиологию полипов эндометрия. Диагностирует состояние узловых и диффузных разрастаний при лейомиоме матки для мониторинга консервативного ведения и лечения.
  Ключевые слова эластография, пролиферативные процессы, эндометриоз, лейомиома, полип
  Список цитируемой литературы
  • Gazhonova VЕ, Belozerova IS, Vorontsova NA, Nadolnikova TA. Sonoelastografiya v diagnostike giperplasticheskikh protsessov endometriya. Meditsinskaya vizualizatsiya. 2013; 6:57-65 [in Russian]
  • Gazhonova VE, Belozerova IS, Vorontsova NA, Titov DS. Sonoelastografiya v diagnostike raka endometriya. Akusherstvo i ginekologiya; 2014; 1:54-58 [in Russian]
  • Golovko TS, Bakay OA. Vozmozhnosti elastografii v diagnostike novoobrazovaniy sheyki matki. Zdorovye zhenshchiny. 2014; 8 (94):112-117. [in Russian]
  • Diomidova VN, Zakharova OV, Petrova OV. Elastografiya sdvigovoy volnoy v otsenke endometriya i miometriya u zdorovykh zhenshchin reproduktivnogo vozrasta. Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika. 2015; 5: 51-56. [in Russian]
  • Zubarev AV, Gazhonov VE, Churkina SO, Khokhlova EA, Panfilova EA. Metodicheskiye rekomendatsii po ispolzovaniyu innovotsionnogo metoda sonoelastografii dlya poiska raka razlichnykh lokalizatsiy. Metodicheskoye rukovodstvo. Moskva: Meditsina; 2009. 32s. [in Russian]
  • Mitkov VV, Khuako SA, Ampilogova ER, Mitkova MD. Otsenka vosproizvodimosti rezultatov kolichestvennoy ultrazvukovoy elastografii Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika.2011; 2:115–120. [in Russian]
  • Rubtsova NA, Novikova YeG, Puzakov KB, Antipova VA. Magnitnorezonansnaya tomografiya v diagnostike raka sheyki matki. Rossiyskiy onkologicheskiy zhurnal.2012; 2:39–45. [in Russian]
  • Frantsevych KA. Sonoelastohrafiya yak metodyka v alhorytmi diahnostyky patolohichnykh utvoren hrudnoyi zalozy. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny “Kyyivskyy politekhnichnyy instytut”. Ser.: Pryladobuduvannya. 2013; 45:180-190. [in Ukrainian]
  • Bailey C, Desmond KL, Czarnota GJ, Stanisz GJ. Quantitative magnetization transfer studies of apoptotic cell death. Magn Reson Med. 2011; 66:264–269.
  • Falou O, Sadeghi-Naini А, Prematilake S, Sofroni E, Papanicolau N, Iradji S, et al. Evaluation of neoadjuvant chemotherapy response in women with locally advanced breast cancer using ultrasound elastography. Transl. Oncol. 2013; 6(1):17-24.
  • Sadeghi-Naini A, Falou O, Hudson JM, Bailey C, Burns PN, Yaffe MJ, Stanisz GJ, Kolios MC, Czarnota GJ. Imaging innovations for cancer therapy response monitoring. Imaging Med. 2012; 4:311–327.
  • Stavridis S, Saidi S, Lekovski L, Dohcev S, Spasovski G. Screening for prostate cancer: a controversy or fact. Hippokratia. 2010; 14:170–175.
  • Yusupov K, Nedopekina E, Vikharova O. Use of elastography  and gynekologic practice. Obstetrics and Gynecology.2016; 11:22-27.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(72), 2020 год, 048-052 страницы, код УДК 618.14-007.61-072.1
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-48-52