EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Животовская Л.В., Пайда Ю.Ю., Борисенко В.В., Боднар Л.А., Макаренко Н.А.

  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЛИЦ С ПОСТОЯННЫМ ТИПОМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ


  Об авторе: Животовская Л.В., Пайда Ю.Ю., Борисенко В.В., Боднар Л.А., Макаренко Н.А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Среди актуальных вопросов современной наркологии остается проблема изучения психопатологических проявлений психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, их патогенетических механизмов и учета этих факторов в разработке терапевтических методов воздействия. В результате исследования психо-эмоциональной сферы с учетом биоритмологичного статуса отмечено, что у лиц вечернего типа преобладал высокий уровень реактивной и личностной тревожности по сравнению с утренним и недифференцированным типом (p<0,01), чаще встречалась тяжелая депрессия по сравнению с утренним типом (p<0,05), преобладали тревожный и дистимичний тип акцентуации, профиль личности свидетельствовал о более выраженной социальной дезадаптацию по сравнению с утренним и недифференцированным типом работоспособности. Полученные результаты расширяют возможности оптимизации комплексной терапии данной когорты пациентов.
  Ключевые слова алкогольная зависимость, постоянный тип злоупотребления алкоголем, биоритмо- логический статус, реактивная тревога, личностная тревожность, депрессия, индивидуально-психологические особенности
  Список цитируемой литературы
  • Haponov KD. Alkoholna zalezhnist i sotsialnyy stres: biokhimichni, neyrofiziolohichni i psykhosotsialni mekhanizmy vzayemovplyvu (ohlyad literatury). Ukrayinskyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2018; 26(1):120-1. [in Ukrainian]
  • Detsyk OZ, Karpinets IM. Kompleks zakhodiv profilaktyky alkoholizmu na rivni pervynnoyi medychnoyi dopomohy. Aktualni pytannya farmatsevtychnoyi i medychnoyi nauky ta praktyky. 2013; 1(11):76-9. [in Ukrainian]
  • Kazakov OA. Suchasnyy stan problemy pidlitkovoho alkoholizmu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2017; 2(60):63-5. [in Ukrainian]
  • Lytvynenko VV, Suchasni osoblyvosti formuvannya alkoholnoyi zalezhnosti u cholovikiv yak osnova yikh reabilitatsiyi. Scientific Journal “ScienceRise: Medical Science”. 2019; 1(28): 42-4. [in Ukrainian]
  • Minko OI, Lisna NM, Markozova LM. Indyvidualno-psykholohichni osoblyvosti osib z alkoholnoyu zalezhnistyu ta yikh spivzalezhnykh rodychiv, yaki vplyvayut na formuvannya terapevtychnoho alyansu. Ukrayinskyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2018; 26(3):39-42. [in Ukrainian]
  • Sapozhnykov SP, Kozlov VA, Holenkov AV. Alkohol kak sotsialnyy desinkhronyzator sutochnykh osobennostey vnezapnoy serdechnoy smerty. Narkolohyya. 2014; 10:80-5. [in Russian]
  • Sonnyk HT, Skrypnykov AN, Rud VA. Byorytmologicheskie issledovaniya v psykhyatrii: sostoyanie i perspektivy razvitiya. Psikhiatriya, psikhoterapiya i klinicheskaya psikholohyya. 2012; 1(07):34-6. [in Russian]
  • Sosin IK, Skvira IM, Mitsura VM. Rannya diahnostyka alkoholnoyi zalezhnosti v praktytsi simeynoho likarya. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2016; 1(12):69-72. [in Ukrainian]
  • Sosyn YK, Chuev YuF. O narkolohycheskoy sytuatsyy v Ukrayne. Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2010;18(64):174. [in Russian]
  • Khrystuk EL. Problema alkoholnoyi adyktsiyi v suchasniy vitchyznyaniy psykholohiyi. Naukovyy visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2012; 2(2):69-73. [in Ukrainian]
  • Shuvera OV. Sudovo-farmatsevtychni osnovy udoskonalennya zakhodiv protydiyi pry alkoholniy zalezhnosti (F 10.2) [dysertatsiya]. Kharkiv: Khark. med. akad. pislyadypl. osv: 2017. 235 s. [in Ukrainian]
  • Aimetov KV, Vozny DV. Substantiation and analysis of adaptive model of medical-and-social rehabilitation of alcohol dependent persons introduction efficacy. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(9):1015-27.
  • Close J. Are stress responses to geomagnetic storms mediated by the cryptochrome compass system? Proc. Royal Society. Biological sci. 2016. doi: 1098/rspb.2012.0324. Oxford, UK.
  • Hasler BP, Clark DB. Circadian Misalignment, Reward-Related Brain Function, and Adolescent Alcohol Involvement. Alcohol Clin Exp Res. 2013; 37(4):558–565.
  • Kivelä L, Papadopoulos MR, Antypa N. Chronotype and Psychiatric Disorders. Curr Sleep Med Rep. 2018; 4(2):94–103.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(72), 2020 год, 053-058 страницы, код УДК 616.89-008.441.13-036.17:57.034
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-53-58