EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Лоза Е.А., Марущак М.И., Денефиль О.В., Аветиков Д.С., Кулянда О.О.

  БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН КОЖИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЗАКРЫТИЯ РАН


  Об авторе: Лоза Е.А., Марущак М.И., Денефиль О.В., Аветиков Д.С., Кулянда О.О.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Исследование посвящено изучению особенностей изменений свободнорадикальных процессов в гомогенате кожи крыс при различных способах закрытия операционных ран, при сахарном диабете. Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что применение кожного клея достоверно снижает интенсивность течения свободно радикальных процессов в клетках рубцово-измененных тканей кожи животных с смоделированным сахарным диабетом по сравнению с наложением на рану узловых швов при аналогичныхусловиях.
  Ключевые слова свободно радикальное окисление, оксидативныйстресс, патологический рубец
  Список цитируемой литературы
  • Vlizlo VV, Fedoruk RS, Ratych IB. Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnoyi medytsyni.Dovidnyk. Lviv: 2012.761 s.[in Ukrainian]
  • Holovchak NP, Tarnovska AV, Kotsiumbas HI, Sanahurskyi DI. Protsesy perekysnoho okysnennia lipidiv u zhyvykh orhanizmakh: monohrafiia. Lviv: 2012.250 s.[in Ukrainian]
  • Dedova II, ShestakovaMV. Sakharnyy diabet: diagnostika, lecheniye, profilaktika. M.: 2011. 808 s.[in Russian]
  • Ivankiv YaI, Oleshchuk OM, Datsko TV, Fedoniuk LIa.Osoblyvosti pokaznykiv prooksydantno-antyoksydantnoho homeostazu, vuhlevodnoho obminu ta morfolohichni zminy pechinky za umov vvedennia melatoninu pry eksperymentalnomu diabeti 2 typu.Visnyk morfolohii. 2016; 2(22):253-8. [in Ukrainian]
  • Kamyshnikov VS. Spravochnik po kliniko-biokhimicheskim issledovaniyam i laboratornoy diagnostike. M.: 2004. 911 s. [in Russian]
  • Korolyuk MA, Ivanova LI, Mayorova IG. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy. Lab. delo. 1988;1:16-8.[in Russian]
  • Levytskyi VA, Zhurakivska OIa, MiskivVA. Aktyvnist perekysnoho okyslennia lipidiv ta fermentiv antyoksydantnoho zakhystu u shchuriv riznoho viku pry eksperymentalnomu tsukrovomu diabeti. Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademii: Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2011; 4(36):103-6.[in Ukrainian]
  • Lisnianska NV. Osoblyvosti systemy antyoksydantnoho zakhystu shchuriv za umovy diyi karahinanu na tli streptozototsynovoho diabetu. Visnyk medychnykh i biolohichnykh doslidzhen. 2019; 2:19-23.[in Ukrainian]
  • Luhinich NM, Herush IV, Hryhorieva NP. Stan prooksydantno-antyoksydantnoi systemy pechinky aloksandiabetychnykh shchuriv za umov vvedennia melatoninu. Medychna ta klinichna khimiia. 2019; 21(2):30-4. [in Ukrainian]
  • Meshchyshen IF. Metod vyznachennia okysliuvalnoyi modyfikatsii bilkiv plazmy krovi. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 1998; 2(1):156-8.[in Ukrainian]
  • Sushko OO, Iskra RYa. Vplyv tsytrativ vanadiyu ta khromu na antyoksydantnu systemu v krovi shchuriv iz eksperymentalnym diabetom Visnyk ONU. Biolohiya. 2019; 24(1):106-15.[in Ukrainian]
  • Chevari S, ChabaI, Sekey Y. Rol superoksidreduktazy v okislitelnykh protsessakh kletki i metod opredeleniya yeye v biologicheskom materiale. Lab. delo. 1985; 11:678-681.[in Russian]
  • Kurahashi T, Fujii J. Roles of antioxidative enzymes in woundhealing. J. Dev. Biol. 2015; 3:57-70.
  • Moffat JA, Armstrong PW, Marks GS. Investigations into the role of sulfhydryl groups in the mechanism of action of the nitrates. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 1982; 60(10):1261-6.
  • Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas: Global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes research and clinical practice. 2011; 94:311–321.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(72), 2020 год, 185-188 страницы, код УДК 612.018.11-02:616.5-001
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-185-188