EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шевченко К. В., Ерошенко Г.А., Солод А. В.,. Лисаченко О. Д, Якушко, О.С., Борута Н. В., Личман Д. В., Крамаренко Д. Р.

  КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ ЖЕЛЕЗ КРЫС ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ЭТАНОЛА


  Об авторе: Шевченко К. В., Ерошенко Г.А., Солод А. В.,. Лисаченко О. Д, Якушко, О.С., Борута Н. В., Личман Д. В., Крамаренко Д. Р.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Влияние этанола на слюнные железы проявляется изменениями морфометрических показателей как конечных отделов так и выводных протоков. Но учитывая то, что полученное большое количество морфометрических показателей есть достаточно сложным, то возникает необходимость проведения корреляционного анализа, где наличие зависимостей между морфометрическими показателям определяли с помощью коэффициента Браве – Пирсона. Установлено что диагностическими критериями для оценки функционального состояния поднижнечелюстных желез крыс после действия этанола проявляется зависимостью внешнего диаметра, диаметра просвета и высоты эпителиоцитов на 12 сутки во всех паренхиматозных компонентах, что соответствует формированию хронической алкогольной зависимости у крыс.
  Ключевые слова поднижнечелюстные железы, крысы, морфометрия, кореляционный анализ
  Список цитируемой литературы
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Bahriy MM, DibrovaVA, redaktory. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328s. [in Ukrainian]
  • Yefremov AYu, Belkyn VV. Biokhimyia alkoholia i yeye vliyanie na orhanizm. Nauchnye issledovaniya: ot teorii k praktike. 2015; 2(3): 455-56. [in Russian]
  • Yeroshenko GA, Shevchenko KV, Yakushko OS. Morfometrychna kharakterystyka yemnisnoyi lanky hemomikrotsyrkuliatornoho rusla slynnykh zaloz shchuriv v normi ta pry khronichniy intoksykatsiyi etanolom. Svit medytsyny ta biolohii 2018; 3 (65): 149-152. [in Ukrainian]
  • Yeroshenko GA, Kostylenko YuP, Skrypnikov MS, Kryveha LH. Koreliatsiyni zvyazky mizh morfometrychnymy pokaznykamy velykykh slynnykh zaloz shchuriv v normi i pislia stymuliatsiyi peryferychnoyi nervovoyi systemy. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2009; 3(I): 64–69. [in Ukrainian]
  • Konkova AV. Vlyianye alkoholia na podrostkovii orhanyzm. Integrativnye tendentsii v meditsine i obrazovanii. 2019; 2: 42-5. [in Russian]
  • Lanh TA, Sesyk M. Kak opisyvat statystyku v meditsine. Annotirovannoe rukovodstvo dlia avtorov, redaktorov i retsenzentov. per. s angl. Leonov VP, redactor. Praktycheskaia medytsyna. 2011; 480 s. [in Russian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babych PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovanyiakh s ispolzovaniyem Exel. Kiev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian]
  • Shevchenko KV, Garets VI, Fedonyuk LYa. VolkovKS, Nesteruk СО. Histophysiology of submandibular salivary glands end pieces in rats with chronic ethanol intoxication. Word of medicine and biology. 2018; 4 (66): 231-234.
  • Shevchenko KV, Yeroshenko GA, Vilkhova OV, Kramarenko DR, Yakushko ОS, Yachmin AI. Remodeling of the duct system of the rat submandibular salivary glands in chronic ethanol intoxication. Wiadomości Lekarskie. 2020; 73( 1): 128-133.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(72), 2020 год, 225-229 страницы, код УДК 616.716.4-071:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-225-229