EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Коваль О. И.

  ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ПОД ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 12-18 ЛЕТ


  Об авторе: Коваль О. И.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье обоснован безопасный промежуток времени при проведении санации полости рта в амбулаторных условиях под общим обезболиванием у детей в возрасте 12-18 лет с целью предупреждения возникновения когнитивных дисфункций головного мозга на фоне гипоксических поражений. По результатам обследования установлено: с целью предупреждения возникновения гипоксии головного мозга стоматологическую санацию полости рта в условиях общего обезболивания (без интубации) детям в возрасте от 12-ти до 18-ти лет следует проводить в пределах 60±15 мин. Противопоказанием для планового проведения санации полости рта в условиях общего обезболивания (без интубации) является отсутствие в анамнезе острых респираторных заболеваний не менее чем за 2 недели. При наличии в анамнезе острых респираторных заболеваний менее чем за 2 недели и острой стоматологической необходимости оказание скорой помощи в условиях общего обезболивания (без интубации) возможно в пределах ≤20 мин.
  Ключевые слова церебральная оксиметрия, SpO2, rSO2, общее обезболивание
  Список цитируемой литературы
  • Yegorov VM, Yelkin IO. Sravnitelnaya otsenka vliyaniya variantov obshchey anestezii i operatsionnogo stressa na vysshiye psikhicheskiye funktsii u detey. Izvestiya Ural. federal. un-ta. 2012; 2:99-108. [in Russian
  • Koval OI. Tserebralna oksymetriya yak metod neyromonitorynhu pry provedenni sanatsiyi porozhnyny rota u ditey pid zahalnym znebolennyam v ambulatornykh umovakh. Akt. problemy suchas. medytsyny. Visn. Ukr. med. stomatoloh. akad. 2019; 19(4):54-9. [in Ukrainian]
  • Lazarev VV. Anesteziya v detskoy praktike: ucheb. posob. M.: MEDpress-inform; 2016. 551 s. [in Russian
  • Lobov MA, Mashkov AYe, Panteleyeva MV, Slesarev VV, Knyazev AV. Vliyaniye narkoza na sostoyaniye kognitivnykh funktsiy, tserebralnoy gemodinamiki i bioelektricheskoy aktivnosti mozga. Almanakh klin. meditsiny. 2002; 5:31-3. [in Russian]
  • Snisar VI, Pavlysh AS. Neinvazivnyy monitoring tserebralnoy oksimetrii u detey. Meditsina neotlozh. sostoyaniy. 2018; 6:35-41. [in Russian]
  • Falko EN, Elizarov VM, Sirota NA. Metodika psikhologicheskoy adaptatsii detey k stomatologicheskomu lecheniyu. Detskaya stomatologiya i profilaktika stomatologicheskikh zabolevaniy. Materialy III Rossiysko-Yevropeyskogo Kongressa po Detskoy Stomatologii (September 16-17, 2013). Moskva: 2014. 169-172. [in Russian]
  • Yachno NN, Zakharov V.V. Kognitivnoye narusheniye. Nevrologiya: natsionalnoye rukovodstvo. 2010; 10: 532-547 [in Russian]
  • Burkhart C.S. Can postoperative cognitive dysfunction be avoided? Hosp pract (Minneap). 2012; 40 (1): 214-223.
  • Fodale V, Tripodi VF, Penna O, Famà F, Squadrito F, Mondello E, et al. An update on anesthetics and impact on the brain. Expert Opin Drug Saf. 2017 Sep;16(9):997-1008. doi: 10.1080/14740338.2017.1351539.
  • Lobov M.A., Dreval` A.A. The effect of propofol on the hippocampus of the developing brain. Experimental neurology. 2013; 7(3): 42-46.
  • Prokhno O.I. Clinical and psychological basis of indications for oral cavity sanation in children of different ages under general anesthesia. International conference Materials Methods and Technologies. 2014;  8 (Bulgaria).
  • Rasmussen L., Stygall J., Newman S. Cognitive dysfunction and other long-term complications of surgery and anesthesia. Miller’s Anesthesia. 2010; (7): 2805–2819. doi: doi.org/10.1016/b978–0–443–06959–8.00089–3.
  • Vutskits L, Xie Z. Lasting impact of general anaesthesia on the brain: mechanisms and relevance. Nat Rev Neurosci. 2016 Oct 18;17(11):705-717.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(73), 2020 год, 057-061 страницы, код УДК 616.311-089.5-06+616.831:616.152.21]-053.2-07-084
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-3-73-57-61