EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  T. P. Pozur, М. М. Shinkaruk-Dykovytska, A. O. Gavryluk, V. O. Gnenna, I. K. Shcherba, V. V. Yasko, O. M. Yakubovska

  COMPUTER-TOMOGRAPHIC MESIODISTAL DIMENSIONS OF TEETH IN BOYS AND GIRLS WITH PHYSIOLOGICAL BITE DEPENDING ON FACE TYPES


  About the author: T. P. Pozur, М. М. Shinkaruk-Dykovytska, A. O. Gavryluk, V. O. Gnenna, I. K. Shcherba, V. V. Yasko, O. M. Yakubovska
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The purpose of the work is to establish the boundaries of the percentile scope and the peculiarities of the computer-tomographic mesiodistal dimensions of the upper and lower jaw teeth in boys and girls with physiological bite, depending on the type of person. Primary computer-tomographic dimensions of the width of the crowns of the teeth and the width of the teeth at the level of the anatomical neck in the mesiodistal direction with normal occlusion close to the orthognathic bite and the cephalometric parameters of 44 boys and 50 girls of the Podillia region of Ukraine were obtained from the data bank of the research center of the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya. Face type was determined using the Garson morphological index. The statistical processing of the obtained results was carried out using the statistical software package "Statistica 6.0" using non-parametric estimation methods. In boys and girls with normal occlusion close to orthognathic bite with different types of face the boundaries of the percentile width of the crowns and teeth widths at the level of the anatomical neck in the mesiodistal direction are determined. It has been established that in young men with wide faces, practically all dimensions of the width of the crowns of the teeth in the mesiodistal direction (with the exception of the lower second premolars) are significantly higher or tend to be higher than that of girls with a wide face; as well as in broad-faced boys, most of the size of the teeth width at the anatomical neck level in the mesiodistal direction (with the exception of the lower central and lateral incisors) is significantly higher than that of girls with a broad face. When comparing discrepancies between the computer tomographic size of the teeth crowns and teeth widths at the anatomical neck level in the mesiodistal direction between girls with a broad and very wide face, only a significantly higher value of the width of the upper central incisors at the level of the anatomical neck in girls with very wide faces was established.
  Tags boys, girls, face type, computer tomography, mesiodistal dimensions of teeth, physiological bite, sexual differences
  Bibliography
  • Bunak VV. Antropometriya. Praktycheskyi kurs. 1941; M.: Narkompros RSFSR. [in Russian]
  • Bushan MH, Vasylenko ZS, Hryhoreva LP. Spravochnyk po ortodontyy. 1990; Kyshenev: Kartia Moldoveniaske. [in Russian]
  • DmytrenkoMI., KuroiedovaVD. Formyskupchenostifrontalnykhzubivzalezhnovidmeziodystalnykhrozmirivpostiinykhzubiv. Ukrainskyistomatolohichnyialmanakh. 2010; 4: 70-72. [in Ukrainian]
  • Glushak АА, Gunas IV. Modeliindyvidualnykhliniinykhrozmirivneobkhidnykhdliapobudovykorektnoiformyzubnoiduhyukhlopchykivtadivchatokizriznoiuformoiuholovy. Ukrainskyinaukovo-medychnyimolodizhnyizhurnal. 2015; 1: 34-38. [in Ukrainian]
  • Glushak АА. Meziodystalnirozmiryzubivukhlopchykivtadivchatokzortohnatychnymprykusomvzalezhnostividformyholovytatypuoblychchia. Ukrainskyimorfolohichnyialmanakh. 2013; 11(4), 11-17. [in Ukrainian]
  • Kotsyura ОО. Kompiuterno-tomohrafichnirozmiryvelykykhkutnikhzubivtayikhkorenivupraktychnozdorovykhcholovikivriznykhkraniotypiv. Biomedicalandbiosocialanthropology. 2017; 28: 78-81. [in Ukrainian]
  • Kovshar IP, Labunets VA, Stetsenko DV. Modeliuvannia polozhennia viniriv u prostori z urakhuvanniam rozmiru i formy zubnykh riadiv. Svit medytsyny ta biolohii. 2013; 4(42): 30-32. [in Ukrainian]
  • Marchenko AV. Statevi rozbizhnosti kompiuterno-tomohrafichnykh meziodystalnykh rozmiriv zubiv u zalezhnosti vid formy holovy. Visnyk morfolohii. 2016; 22(1): 132-134. [in Ukrainian]
  • OrlovskiyVО. Osoblyvosti kompiuterno-tomohrafichnykh rozmiriv malykh kutnikh zubiv ta yikh koreniv u praktychno zdorovykh cholovikiv Ukrainy z riznoiu formoiu holovy. Biomedical and biosocial anthropology. 2017; 28: 92-94. [in Ukrainian]
  • Petrushanko ТО., Gunas IV, Marchenko AV. Modeli indyvidualnykh liniinykh rozmiriv neobkhidnykh dlia pobudovy korektnoi formy zubnoi duhy u divchat-mezotsefaliv v zalezhnosti vid osoblyvostei odontometrychnykh i kefalometrychnykh pokaznykiv. Svit medytsyny ta biolohii. 2017; 3: 55-59. [in Ukrainian]
  • Proffit RW., Fields HW, Sarver DM. Sovremennaya ortodontiya. (Per. s angl.). 2006; M.: MEDpress-inform. [in Russian]
  • Pylypiv NV. Prychynno-naslidkovyi zviazok mizh rozmiramy zubnykh riadiv shchelep ta retentsiieiu zubiv. Novyny stomatolohii. 2014; 3: 82-84. [in Ukrainian]
  • Shinkaruk-DykovytskaММ, KotsyuraОО. Vidminnosti liniinykh kompiuterno-tomohrafichnykh rozmiriv velykykh kutnikh zubiv ta yikh koreniv u praktychno zdorovykh cholovikiv tsentralnoho rehionu Ukrainy riznykh kraniotypiv. Svit medytsyny ta biolohii. 2017; 2: 120-123. [in Ukrainian]
  • Smahliuk VI. Antropometrychni parametry rozmiriv zubiv yak stratehichnyi faktor u vyrishenni pytan reabilitatsii patsiientiv iz adentiieiu bokovykh riztsiv verkhnoi shchelepy. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012; 5: 151. [in Ukrainian]
  • Tkachenko IM. Vyznachennia fiziolohichnykh rozmiriv koronkovoi chastyny zubiv yak odnoho z holovnykh parametriv pry vstanovlenni diahnozu pidvyshchena stertist tverdykh tkanyn zubiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014; 2(2): 169-173. [in Ukrainian]
  • Cutović Tatjana, Jović N, Kozomara R, Radojicić J, Janosević M, Mladenović I, Matijević S. Cephalometric analysis of the middle part of the face in patients with mandibular prognathism. Vojnosanit Pregl. 2014;71(11):1026-1033.
  • Gunas IV, Dmitriev NA, Marchenko AV. Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(11): 345-355.
  • Habib SR, Shiddi IA, Al-Sufyani MD, Althobaiti FA. Relationship and inter observer agreement of tooth and face forms in a Saudi subpopulation. J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2015;25(4):276-280.
  • Paranhos LR, Zaroni M, Carli JP, Okamoto R, Zogheib LV, Torres FC. Association between the facial type and morphology of the upper central incisor in normal occlusion subjects. J. Contemp. Dent. Pract. 2014;15(1):29-33.
  • Pedrosa VO, França FM, Flório FM, Basting RT. Study of the morpho-dimensional relationship between the maxillary central incisors and the face. Braz. Oral. Res. 2011;25(3):210-216.
  • Rokaya D, Kitisubkanchana J, Wonglamsam A, Santiwong P, Srithavaj T, Humagain M. Nepalese Esthetic Dental (NED) Proportion in Nepalese Population. Kathmandu Univ. Med. J. (KUMJ). 2015; 13(51): 244-249.
  • Tian YL, Piao ML, Zhao ZJ, Liu F, Wang J, Cao YM. The relationship between maxillary anterior impacted teeth and sagittal facial type. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2014;23(1):99-102.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(64), 2018 year, 071-075 pages, index UDK 616-073.75:616.314.26-053.81
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-71-75