EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  O.Ya. Soroka

  FEATURES OF PUBLIC HEALTH COVERNMENT REGULATION IN THE CARPATHIAN REGION AS A PART OF POLAND (THE SECOND POLISH REPUBLIC) IN 1919-1939


  About the author: O.Ya. Soroka
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Based on the archival, published historical documents and other available information sources, the specifics of public health state regulation in the Carpathian region as part of Poland (1919-1939 years II) (II Rzecz Pospolita, Polish - II Rzeczpospolita, Polska) is found to be a relevant experience for building a modern healthcare system in Ukraine .The change of various socio-economic formations, the Carpathian region’s transfer from the influence of one to another country, significantly influenced the nature of social relations in the region, including health care. It was established that the authorities and public institutions in the field of health care while the Carpathian region being a part of Poland in 1919-1939, in an effort to expand medical care and educational work among the population, in order to prevent diseases and increase life expectancy, started a systematic purposeful work on forming the prevention medicine system and in fact laid the first bricks in the sphere of public health. Their experience and practice is not only of scientific interest, but will also have practical significance for construction of a modern health care system.
  Tags government regulation, public health, Carpathian region, Poland
  Bibliography
  • Bilynska MM. Derzhavne upravlinnia haluzevymy standartamy v umovakh reformuvannia vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini: Monohr. K.: Vyd-vo NADU; 2004. 268 s. [in Ukrainian]
  • Bybliuk ZI. Kosivskii tsentralnii raionnii likarni 100 rokiv. Kosiv. Blahovist; 2008. 212 s. [in Ukrainian]
  • Bulhakov IM. Stanovlennia ta rozvytok systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam promyslovoi bezpeky, okhorony pratsi ta hirnychoho nahliadu v Ukraini: avtoref. dys. kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.01. Ivano-Frankiv. nats. tekhn. un-t nafty i hazu. Ivano-Frankivsk, 2015. 19 s. [in Ukrainian]
  • Voronenko YuV. Istoriia vynyknennia, stanovlennia ta rozvytku pravovoho rehuliuvannia medychnoi diialnosti na terenakh Ukrainy. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2007; 1: 45–49. [in Ukrainian]
  • Harahashian AA, Parashchak PV. Rozkvit okhorony zdorovia na radianskomu Prykarpatti. K.: Zdorovia, 1972. 139 s. [in Ukrainian]
  • Hrabovetskyi VV, Koltsova NI,. Skulskyi IV. Do problemy vykorystannia istorychnykh form i finansovykh modelei orhanizatsii medyko-sanitarnoyi dopomohy na Halychyni u suchasnykh realiiakh. Halytskyi likarskyi visnyk. 2001; 8(3): 128. [in Ukrainian]
  • Davybida L. Stan okhorony zdorovia naselennia u Stanyslavivskomu voievodstvi v 1921-1939 rokakh.). Naukovyi i kulturno-prosvitnytskyi kraieznavchyi chasopys “Halychyna”. 2012; 182-187 [in Ukrainian]
  • Zhalilo L.I. Derzhavne rehuliuvannia okhorony hromadskoho zdorovia: metod.rek. O.I.Martyniuk.  K.: NADU, 2009. 66 s. [in Ukrainian]
  • Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti, f. 2 “Stanyslavivske voievodske upravlinnia, op. 2, spr. 144. Perepyska z viddilom okhorony zdorovia Voievodskoho upravlinnia pro orhanizatsiiu povitovykh i voievodskykh rad u spravakh okhorony zdorovia”, ark. 4. [in Ukrainian]
  • Karamyshev D.V. Kontseptsiia innovatsiynykh peretvoren: mizhhaluzevyi pidkhid do reformuvannia systemy okhorony zdorovia (derzhavno-upravlinski aspekty): [Monohr.]. Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2004. 304 s. [in Ukrainian]
  • Podrazhanskyi A .S. Okhorona zdorovia v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy do yikh voziednannia z Radianskoiu Ukrainoiu. Materialy do istorii rozvytku okhorony zdorovia na Ukraini. K. 1957; 280 -316. [in Ukrainian]
  • Radysh Ya, Miezientseva N, Buravlov L. Derzhavne rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn u haluzi okhorony zdorovia Ukrainy: istorychni ta pravovi aspekty. Medychne pravo Ukrainy. 2008; 2: 26-36. [in Ukrainian]
  • Robak IYu, Demochko HL. Istoriia vitchyznianoi okhorony zdorovia i medytsyny v dysertatsiiakh ostannikh rokiv (suchasnyi stan rozroblenosti ta perspektyvy podalshykh doslidzhen). Hileia: naukovyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats. K. 2014; 81: 169-174. [in Ukrainian]
  • Sereda OM, Vorobets ZD. Istorychni aspekty sanitarno-hihiienichnoi orhanizatsii ta epidemiolohichnyi stan na zakhidno-ukrainskykh zemliakh u period Polskoho pravlinnia (1919 – 1939). Vestnyk gigiyeny i epidemiologii. 2008; 12(1): 19. [in Ukrainian]
  • Ordyczyńska A. Historia inspekcji sanitarnej w Leżajsku [Electronic resourse]. 2012. Available at: http://aord.republika.pl/
  • Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna. Dziennik Praw. 1919: 15: 325-326.
  • Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (wojewodztw) na obszarze b. Krolestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy. Dziennik Ustaw. 1920; 117: 2064-2066.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(66), 2018 year, 103-108 pages, index UDK 614+351.77+(477.86)
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-103-108