EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  A.O. Gavryliuk, R.G. Zhаrlіnskа, A.A. Mischuk

  LEGAL SUPPORT OF THE MECHANISM OF THE QUALITY CONTROL OF HEALTHCARE SERVICES IN UKRAINE


  About the author: A.O. Gavryliuk, R.G. Zhаrlіnskа, A.A. Mischuk
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The authors consider the main stages of the development of the health care quality (HCQ) provision in Ukraine: the state (budget) system of healthcare; the stage of the new economical mechanism introducing; the independence of the country with the appearance of market mechanisms of economics. The authors focus on legal support of mechanism of the quality control of healthcare services and analyze the legislation system in the field of state quality control. The article describes different ways of internal and external healthcare quality control: health care standardization, licensing, accreditation, self-rating of medical workers; expert rate; clinical audit; monitoring of the indicators quality system; certification. The article proposes ways of harmonization of the national legal framework and adaptation to the relevant norms of international law.
  Tags health care quality, internal and external healthcare quality control
  Bibliography
  • Malynovckyi V. Derzhavne upravlinnia: Navch. pocib. K.: Atika; 2009. 608 c. [in Ukrainian]
  • Nadiuk ZO. Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia rynku medychnykh posluh v Ukraini: dyс…. dokt. nauk z derzhavnoho upravlinnia. 25.00.02. Zaporizhzhia, 2009. [in Ukrainian]
  • Nyzhnyk NR, Mocov CP Teoretychni aspekty derzhavnoho upravlinnia: monohr. Chernivtsi: Tekhnodruk, 2011. 248 с. [in Ukrainian]
  • Radysh YF. Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovia: monohr. К.: NADU, 2013. Ch. 2. 484 с. [in Ukrainian]
  • Smiianov VA. Medyko-sotsialne obgruntuvannia modeli upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy na osnovi vnutrishnoho audytu na rivni zakladu okhorony zdorovia: dys…dokt.med.nauk 14.02.03. Kharkiv, 2015 [in Ukrainian]
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(67), 2019 year, 030-033 pages, index UDK 342:351.773 (477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-30