EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Herasymenko L.O. Skrypnikov A.M., Isakov R.I.

  DIAGNOSIS OF PSYCHOSOCIAL MALADAPTATION IN WOMEN WITH DEPRESSIVE DISORDERS


  About the author: Herasymenko L.O. Skrypnikov A.M., Isakov R.I.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Based on a comprehensive analysis of the data on the peculiarities of functioning in different areas, an original psychodiagnostic scale has been developed, which allows to identify and evaluate the key areas of psychosocial maladaptation in patients with depressive disorders of various origins. The scale is suitable for use in clinical practice. It is advisable to use it for planning therapeutic, psychoprophylactic and psychocorrection measures in patients with depressive disorders of various origins.
  Tags psychosocial maladaptation, women, depressive disorders
  Bibliography
  • Artyukhov IP, Novikov OM, Kapitonov VF, Bortsov VA. Metodika opredeleniya i klassifikatsiya tipov sotsialnoy dezadaptatsii naseleniya. Sibirskoye meditsinskoye obozreniye. 2009; 50:22-26. [in Russian]
  • Herasymenko LO. Psykhosotsialna dezadaptatsiya (suchasni kontseptualni modeli). Ukrayinskyш visnyk psykhonevrolohiyi. 2018; 1(94):62-65. [in Ukrainian]
  • Lipgart NK, RadchenkoVP. Tipy techeniya zatyazhnykh form nevrastenii i istericheskogo nevroza v zavisimosti ot ikh pochvy. V: Materialy nauch.-prakt. konf. Psikhogennyye (reaktivnyye) zabolevaniyana izmenennoy pochve; 1982; Voronezh; 1982, s. 27-30. [in Russian]
  • Mayers D. Sotsialnaya psikhologiya. Sankt-Peterburg: Piter; 1996. 520 s. [in Russian]
  • Markova MV, Rakhman LV. Vzayemozvyazok providnoyi kliniko-psykhopatolohichnoyi symptomatyky ta osoblyvostey kopinh-povedinky u khvorykh na terapevtychno rezystentni depresiyi. Ukrayinskyi visnyk psykhonevrolohiyi. 2015; 2(83):91-94. [in Ukrainian]
  • Maruta NO, Malyuta LV. Kliniko-psykhopatolohichni osoblyvosti depresyvnykh porushen u khvorykh na shyzofreniyu. Ukrayinskyi visnyk psykhonevrolohiyi. 2017; 4(93):5-10. [in Ukrainian]
  • Rakhman LV. Stan i struktura sotsialnoho funktsionuvannya u patsiyentiv iz terapevtychno-rezystentnymy depresiyamy. V: Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools; 2015; Hamilton; 2015, p. 110-121. [in Ukrainian]
  • Skrypnikov AM, Herasymenko LO, Isakov RI. Psykhosotsialna dezadaptatsiya pry posttravmatychnomu stresovomu rozladi u zhinok. Poltava: TOV «ASMI»; 2016. 157 s. [in Ukrainian]
  • Schmitt DP., PilcherJJ. Evaluating evidence of psychological adaptation: How do we know one when we see one? Psychological Science. 2004;5:643-649.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(67), 2019 year, 034-038 pages, index UDK 616.895.4+616.891+616.892:616.89-02-058
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-34