English Українська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  A. V. Ivanyuk, N. M. Orlova, O. A. Kaniura

  THE RATES OF MORTALITY FROM CIRCULATORY DISEASES IN THE WORKING-AGE POPULATION OF UKRAINE


  About the author: A. V. Ivanyuk, N. M. Orlova, O. A. Kaniura
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The authors of the paper aimed to determine the general trends and regional features of mortality of the working age population from diseases of the circulatory system in Ukraine in 2015-2019. It was found that in 2019, circulatory diseases caused every third (33.4 %) case of death of the working-age population in Ukraine. The probability of death from this pathology at working age in Ukraine is 2 times higher than the European mean and 4.6 times higher than in the European Union. The mortality rate of the rural population from diseases of the circulatory system is 19.5 % higher than in the urban population. Losses of the working-age population have a stable territorial profile and negative dynamics in most regions of Ukraine, which necessitates the adoption of targeted regional programs aimed at improving the prevention of circulatory diseases and the organization of cardiac and cardiological surgery.
  Tags circulatory diseases, mortality, working age population
  Bibliography
  • Danylchenko LI Naukove obgruntuvannya priorytetnykh napryamiv rozvytku medychnoyi dopomohy kardiolohichnym khvorym v umovakh mista. Aktualni pytannya farmatsevtychnoyi i medychnoyi nauky ta praktyky. 2017; 2(24): 224–229. doi: 10.14739/2409-2932.2017.2.103785.[in Ukrainian]
  • Dudnyk SV, Koshelya II Khvoroby systemy krovoobihu yak sotsialno–medychna problema. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 2017; 44 (3): 20–21. [in Ukrainian]
  • Kovalenko VM Dorohoy AP Sertsevo–sudynni khvoroby: medychno–sotsialne znachennya ta stratehiya rozvytku kardiolohiyi v Ukrayini. Ukrayinskyy kardiolohichnyy zhurnal, Materialy XVII Natsionalnoho konhresu kardiolohiv Ukrayiny. 2016, Dodatok 3: 5–14. [in Ukrainian]
  • Nakaz MOZ Ukrayiny vid 04.10.2018 № 1802 «Pro zatverdzhennya Zmin do nakazu Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 10 lypnya 2007 roku № 378» SDostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1240–18#Text [in Ukrainian]
  • Rynhach NO, Lushchyk LV Rehionalni osoblyvosti vtrat rokiv potentsiynoho zhyttya cherez peredchasnu smertnist vid osnovnykh prychyn v Ukrayini. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika.2018; 34 (3): 39–55. doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.03.039 [in Ukrainian]
  • Terenda NO Smertnist vid sertsevo–sudynnykh zakhvoryuvan yak derzhavna problema. Visnyk naukovykh doslidzhen, 2015; 4: 11–13. [in Ukrainian]
  • Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (November 2019 version). – EUROSTAT, 2019. Available at: https://www.oecd.org/health/health-systems/Avoidable-mortality-2019-Joint-OECD-Eurostat-List-preventable-treatable-causes-of-death.pdf.
  • European Health for All database (HFA–DB). https://gateway.euro.who.int/en/datasets/#hfa
  • Moran AE, Forouzanfar MH, Roth GA, Mensah GA, Ezzati M, Murray CJ, Naghavi M. Temporal trends in ischemic heart disease mortality in 21 world regions, 1980 to 2010: the Global Burden of Disease 2010 study. Circulation, 2014; 129(14): 1483–1492. doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.004042
  • Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M, Nichols M  Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016, European Heart Journal, 2016; 37 (42): 3232–3245.  doi.org/10.1093/eurheartj/ehw334
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(76), 2021 year, 043-047 pages, index UDK 616.1:314.14(477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2021-2-76-43-47