EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Погребняк А. В.

  СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ И ДЕСНЕВОЙ ТКАНИ У САМОК КРЫС В УСЛОВИЯХ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ


  Об авторе: Погребняк А. В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе представлены результаты исследования состояния альвеолярной кости и десневой ткани у самок крыс, которых содержали на несбалансированных рационах кормления по показателям содержания триглицеридов в тканях и резорбции альвеолярной кости. Уровень содержания триглицеридов в тканях пародонта у експериментальных животных зависит от рационов кормления. Несбалансированность рациона кормления животных по содержанию легкоусваевымых углеводов приводит к повышению уровня триглицеридов, как признака инсулинорезистентности, в альвеолярной кости и десневой ткани. Резорбция альвеолярной кости оценивалась от средней интенсивности до интенсивной. При содержании животных на несбалансированном по содержанию жира растительного происхождения рационе кормления проявления признаков инсулинорезистентности в тканях пародонта и резорбция альвеолярной кости значительно усиливаются. Рацион кормления, несбалансированный по содержанию жира животного происхождения не влияет на исследуемые ткани.
  Ключевые слова Рационы кормления. Углеводы, жиры, самки крыс, альвеолярная кость, десневая ткань, резорбция, триглицериды, инсулинорезистентность
  Список цитируемой литературы
  • Bіloklic'ka G. F. Vpliv racіonіv harchuvannja z rіznim mіkroelementnim skladom na stan al'veoljarnoї ta tazovoї kіstok u shhurіv / G.F. Bіloklic'ka, G.V. Pogrebnjak, Halіlі Dzhafar // Fіzіologіchnij zhurnal. – 2008. – Tom 54, №1. – S. 74 – 78.
  • Bueverova E. L. Narushenie lipidnogo obmena u bol'nyh metabolicheskim sindromom: Dis. na soiskanie uchenoj stepeni kandidata med. nauk : spec. 14.01.22 „Stomatologija” / E.L. Bueverova. Moskva, - 2009. – 174 s.
  • Gudar'jan A. A. Chastota i osobennosti klinicheskogo projavlenija generalizovannogo parodontita pri razlichnyh komponentah metabolicheskogo sindroma / A. A. Gudar'jan // Vestnik stomatologii. – 2003. - № 1. – S.20-25.
  • Gordjunina S. V. Insulinorezistentnost' i reguljacija metabolizma / S. V. Gordjunina // Problemy endokrinologii. – 2012. - № 3. – S. 31-34.
  • Dzhuraeva Sh.V. Associirovannye paralleli v techenii osnovnyh stomatologicheskih zabolevanij i saharnogo diabeta: avtoref. dis. na soiskanie nauchn. ctepeni kand. med. nauk: spec. 14.01.22 «Stomatologija» / Sh.V. Dzhuraeva. – M., - 2010. – 189 s.
  • Zapadnjuk I.P. Laboratornye zhivotnye. Razvedenie, soderzhanie, ispol'zovanie v jeksperimente / I.P. Zapadnjuk, V.I. Zapadnjuk, E.A. Zaharija // – K.: Vishha shkola, - 1974. – 304 s.
  • Ivashkin V. T. Klinicheskie varianty metabolicheskogo sindroma / V.T. Ivashkin, O.M. Drapkina, O.N. Korneeva // – M.: OOO «Izdatel'stvo Medicinskoe informacionnoe agenstvo», - 2011. – 220 s.
  • Mel'nik A.A. Klinicheskie laboratornye testy dlja prakticheskoj mediciny, ih interpretacija / A. A. Mel'nik //– K.: Kniga-pljus., -2013. – 288 s.
  • Pahomova V. A. Rol' metabolicheskogo acidoza v patogeneze parodontita i puti ego korrekcii: avtoref. dis. na soiskanie nauchn. stepeni doktora med. nauk: spec. 14.01.22 «Stomatologija» / V. A. Pahomova. – K., - 1992. – 51 s.
  • Povnocіnnij korm dlja laboratornih tvarin (shhurіv) K-12-4. Sertifіkat jakostі № 35/12.
  • Reagenti firmy «HUMAN », Germanija, - 2012. – S. 77-78.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(54) 2 часть 2015 год, 134-137 страницы, код УДК 612.72 – 002: 612.453