EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шевчук Ю. Г.

  КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ МОЗГА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПОДОЛЬЯ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ


  Об авторе: Шевчук Ю. Г.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация У практически здоровых юношей и девушек Подолья раз-ных соматотипов определены особенности компьютерно-томо-графических параметров центральной части боковых желудоч-ков головного мозга. Величина расстояния от центральной части правого бокового желудочка и его индекса у девушек со средним промежуточным соматотипом, величина расстояния от централь-ной части левого бокового желудочка у девушек мезоморфов и со средним промежуточным соматотипом, а также величина индекса центральной части левого бокового желудочка у девушек мезоморфов достоверно меньше по сравнению с девушками эндо-мезоморфами. У юношей со средним промежу-точным соматотипом только величина индекса центральной части левого бокового желудочка имеет тенденцию к большим значениям по сравнению с юношами эктоморфами. Остальные параметры центральной части боковых желудочков головного мозга как у юношей, так и у девушек разных соматотипов не имели достоверных или тенденций к различиям показателей.
  Ключевые слова юноши, девушки, соматотип, боковые желудочки головного мозга
  Список цитируемой литературы
  • Aleksinoy L.A. Nasledstvennaya obuslovlennost somatotipa i ee realizatsiya v ontogeneze: materialyi IV mezhdunarodnogo kongressa po integrativnoy antropologii 2002g., Sankt-Piterburg / L.A. Aleksinoy // – SPb.: Izdatelstvo SPBGMU, -2002. – S. 272-274.
  • Bunak V. V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V.V. Bunak // – M.: Uchpedgiz, -1941. – 368 s.
  • Baholdina V.Yu. Informatsionnaya znachimost i struktura izmenchivosti priznakov kraniofatsialnoy sistemyi cheloveka: avtoref.dis. na soiskanie uchen. stepeni doktora biologicheskih nauk : spets. 14.00.02 «Antropologiya» / V.Yu. Baholdina. – Moskva, -2008. – 34 s.
  • Grinberg M.S. Neyrohirurgiya / M.S. Grinberg // – M.: MED–press–inform, - 2010. – 1008 s.
  • Dyachenko A.P. Cherep cheloveka s tochki zreniya anatomii identichnyih obektov / A.P. Dyachenko, T. A. Fominyih, M.M. Kobitskiy // Klinichna anatomiya ta operativna hirurgiya. – 2007. – T.6, No. 4. – S. 34-36.
  • Negasheva M.A. Biologicheskaya znachimost ierarhii svyazey razlichnyih sistem priznakov v strukture obschey konstitutsii cheloveka / M.A. Negasheva // Uchenyie zapiski Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo universiteta im. akademika I.P. Pavlova. – 2007. – T. 14, No. 4. – S. 17-21.
  • Norbert Hosten. Kompyuternaya tomografiya golovyi i pozvonochnika / Norbert Hosten, Tomas Libig // – 2–e izd. – M. : MEDpress–inform, - 2013. – 576 s.
  • Savelev S.V. Atlas mozga cheloveka. Izmenchivost mozga cheloveka / S.V. Savelev //– M.: VEDI, -2005. – 400 s.
  • Trofimova T.N. Normalnaya luchevaya anatomiya golovnogo mozga (KT, MRT, UZI) / T.N. Trofimova, Yu.V. Nazinkina, N.I. Ananeva [i dr.]. //– 2–e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – M.: Meditsina, -2004. – 51 s.
  • Сarter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual. / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March -2003. – 26 p.
  • Kempton M.J. Meta-analysis, Database, and Meta-regression of 98 Structural Imaging Studies in Bipolar Disorder / M.J. Kempton, J.R. Geddes, U. Ettinger [et al.] // Am J Psychiatry. – 2008. – № 65. – Р. 1017-1032.
  • Wright I.C. Meta-analysis of regional brain volumes in schizophrenia / I.C. Wright, S. Rabe-Hesketh, P.W. Woodruff [et al.] // Am J Psychiatry. – 2000. – № 157(1). – Р. 16-25.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 109-112 страницы, код УДК 100.42:621.90.02.001.5:612.627:612.621:575.191:613.954