RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю. Г. Шевчук

  КОМПЮ’ТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ БІЧНИХ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ


  Про автора: Ю. Г. Шевчук
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У практично здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів визначено особливості комп’ютерно-томографічних параметрів центральної частини бічних шлуночків головного мозку. Величина відстані від центральної частини правого бічного шлуночка та його індексу у дівчат із середнім проміжним соматотипом, величина відстані від центральної частини лівого бічного шлуночка у дівчат мезоморфів та з середнім проміжним соматотипом та величина індексу центральної частини лівого бічного шлуночка у дівчат мезоморфів достовірно менші порівняно із дівчатами ендо-мезоморфами. У юнаків із середнім проміжним соматотипом лише величина індексу центральної частини лівого бічного шлуночка має тенденцію до більших значень порівняно із юнаками ектоморфами. Решта параметрів центральної частини бічних шлуночків головного мозку як у юнаків, так і у дівчат різних соматотипів не мали достовірних або тенденцій до відмінностей показників.
  Ключові слова юнаки, дівчата, соматотип, бічні шлуночки головного мозку
  Список цитованої літератури
  • Aleksinoy L.A. Nasledstvennaya obuslovlennost somatotipa i ee realizatsiya v ontogeneze: materialyi IV mezhdunarodnogo kongressa po integrativnoy antropologii 2002g., Sankt-Piterburg / L.A. Aleksinoy // – SPb.: Izdatelstvo SPBGMU, -2002. – S. 272-274.
  • Bunak V. V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V.V. Bunak // – M.: Uchpedgiz, -1941. – 368 s.
  • Baholdina V.Yu. Informatsionnaya znachimost i struktura izmenchivosti priznakov kraniofatsialnoy sistemyi cheloveka: avtoref.dis. na soiskanie uchen. stepeni doktora biologicheskih nauk : spets. 14.00.02 «Antropologiya» / V.Yu. Baholdina. – Moskva, -2008. – 34 s.
  • Grinberg M.S. Neyrohirurgiya / M.S. Grinberg // – M.: MED–press–inform, - 2010. – 1008 s.
  • Dyachenko A.P. Cherep cheloveka s tochki zreniya anatomii identichnyih obektov / A.P. Dyachenko, T. A. Fominyih, M.M. Kobitskiy // Klinichna anatomiya ta operativna hirurgiya. – 2007. – T.6, No. 4. – S. 34-36.
  • Negasheva M.A. Biologicheskaya znachimost ierarhii svyazey razlichnyih sistem priznakov v strukture obschey konstitutsii cheloveka / M.A. Negasheva // Uchenyie zapiski Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo universiteta im. akademika I.P. Pavlova. – 2007. – T. 14, No. 4. – S. 17-21.
  • Norbert Hosten. Kompyuternaya tomografiya golovyi i pozvonochnika / Norbert Hosten, Tomas Libig // – 2–e izd. – M. : MEDpress–inform, - 2013. – 576 s.
  • Savelev S.V. Atlas mozga cheloveka. Izmenchivost mozga cheloveka / S.V. Savelev //– M.: VEDI, -2005. – 400 s.
  • Trofimova T.N. Normalnaya luchevaya anatomiya golovnogo mozga (KT, MRT, UZI) / T.N. Trofimova, Yu.V. Nazinkina, N.I. Ananeva [i dr.]. //– 2–e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – M.: Meditsina, -2004. – 51 s.
  • Сarter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual. / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March -2003. – 26 p.
  • Kempton M.J. Meta-analysis, Database, and Meta-regression of 98 Structural Imaging Studies in Bipolar Disorder / M.J. Kempton, J.R. Geddes, U. Ettinger [et al.] // Am J Psychiatry. – 2008. – № 65. – Р. 1017-1032.
  • Wright I.C. Meta-analysis of regional brain volumes in schizophrenia / I.C. Wright, S. Rabe-Hesketh, P.W. Woodruff [et al.] // Am J Psychiatry. – 2000. – № 157(1). – Р. 16-25.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(55), 2016 рік , 109-112 сторінки, код УДК 100.42:621.90.02.001.5:612.627:612.621:575.191:613.954