EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Дмитриев Н. А.

  КОРРЕЛЯЦИИ ОСНОВНЫХ КРАНИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА


  Об авторе: Дмитриев Н. А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье описаны особенности связей основных краниальных показателей с характеристиками верхней и нижней челюстей у жителей Украины юношеского возраста. У юношей наибольшее количество корреляционных связей установлена для величины основания верхней челюсти (преимущественно прямые с линейными показателями верхней и частью угловых показателей нижней челюсти и обратные с большинством угловых показателей нижней челюсти и межчелюстных угловых характеристик) и для расстояния S_E (преимущественно прямые с линейными показателями верхней и нижней челюсти и обратные с большинством угловых показателей нижней челюсти и межчелюстных угловых характеристик). У девушек наибольшее количество корреляционных связей установлено для H-угла (преимущественно прямые с большинством угловых показателей нижней челюсти и межчелюстных угловых характеристик и обратные с большинством угловых показателей верхней челюсти) и для расстояния S_E (преимущественно прямые связи с линейными показателями верхней и нижней челюсти, индексными межчелюстными характеристиками).
  Ключевые слова цефалометрия, одонтометрия, юноши, девушки, краниальные показатели, характеристики верхней и нижней челюстей
  Список цитируемой литературы
  • Doroshenko S. I. Osnovyi telerentgenografii / S. I. Doroshenko, E. A. Kulginskiy. – K.: Zdorovya, 2007. – 72 s.
  • Zubov A. A. Odontologiya. Metodika antropologicheskih issledovaniy / A. A. Zubov. – M.: «Nauka», 2003. – 198 s.
  • Pavlenko O. V. Shlyahi reformuvannya sistemi nadannya stomatologichnoyi dopomogi naselennyu Ukrayini. Diskusiya / O. V. Pavlenko, O. M. Vahnenko // Sovremennaya stomatologiya. – 2013. – No.2. – S. 180-181.
  • Flis P. S. Ortodontiya. Pidruchnik dlya studentiv vischih medichnih navchalnih zakladiv / P. S. Flis. – Vinnitsya: Nova Kniga, 2007. – 312 s.
  • Chernyak V. V. Metodika viznachennya individualnogo odontoglifichnogo statusu / V. V. Chernyak, P. A. Gasyuk, A. G. Nikiforov // Bukovin. med. visn. – 2013. – No. 3. – S. 181-182.
  • Shlyikov M. V. Vnutrennyaya kartina bolezni v praktike vracha-stomatologa: izuchenie osobennostey i vyiyavlenie psihologicheskih prichin nizkoy effektivnosti diagnostiki / M. V. Shlyikov, V. D. Vagner, N. A. Sirota // Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik im. ak. I.P. Pavlova. – 2009. – No.1. – S. 134-141.
  • Abdullah R. T. Steiner cephalometric analysis: predicted and actual treatment outcome compared / R. T. Abdullah, M. A. Kuijpers, S. J. Bergé [et al.] // Orthod. Craniofac. Res. – 2006. – Vol. 9, № 2. – Р. 77-83.
  • An Atlas on Cephalometric Landmarks. 1st Edition / Basavaraj Subhashchandra Phulari. – Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. – 213 р.
  • Keim R. G. 2008 JCO study of orthodontic diagnosis and treatment procedures, part 1: results and trends / R. G. Keim, E. L. Gottlieb, A. H. Nelson [et al.] // J. Clin. Orthod. – 2008. – Vol. 42, № 11. – Р. 625-640.
  • Proffit R. William. Современная ортодонтия / W. R. Proffit, H. W. Fields, D. M. Sarver; Пер. с англ. / Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Л.С. Персина. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 560 с.
  • Steiner C. C. Cephalometrics in clinical practice / C. C. Steiner // Angle Orthod. – 1959. – № 29. – Р. 8-29.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(58), 2016 год, 024-029 страницы, код УДК 616.716.8-071-084:613.956: 617.52: 616.34.25-007.481-7