EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М. О. Дмітрієв

  КОРЕЛЯЦІЇ ОСНОВНИХ КРАНІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП У МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ


  Про автора: М. О. Дмітрієв
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті описані особливості зв’язків основних краніальних показників з характеристиками верхньої та нижньої щелеп у мешканців України юнацького віку. У юнаків найбільша кількість кореляційних зв’язків встановлена для величини основи верхньої щелепи (переважно прямі з лінійними показниками верхньої та частиною кутових показників нижньої щелепи та зворотні з більшістю кутових показників нижньої щелепи і міжщелепних кутових характеристик) та для відстані S_E (переважно прямі з лінійними показниками верхньої та нижньої щелепи та зворотні з більшістю кутових показників нижньої щелепи і міжщелепних кутових характеристик). У дівчат найбільша кількість кореляційних зв’язків встановлена для H-кута (переважно прямі з більшістю кутових показників нижньої щелепи і міжщелепних кутових характеристик та зворотні з більшістю кутових показників верхньої щелепи) і для відстані S_E (переважно прямі зв’язки з лінійними показниками верхньої та нижньої щелепи, індексними міжщелепними характеристиками).
  Ключові слова цефалометрія, одонтометрія, юнаки, дівчата, краніальні показники, характеристики верхньої та нижньої щелеп
  Список цитованої літератури
  • Doroshenko S. I. Osnovyi telerentgenografii / S. I. Doroshenko, E. A. Kulginskiy. – K.: Zdorovya, 2007. – 72 s.
  • Zubov A. A. Odontologiya. Metodika antropologicheskih issledovaniy / A. A. Zubov. – M.: «Nauka», 2003. – 198 s.
  • Pavlenko O. V. Shlyahi reformuvannya sistemi nadannya stomatologichnoyi dopomogi naselennyu Ukrayini. Diskusiya / O. V. Pavlenko, O. M. Vahnenko // Sovremennaya stomatologiya. – 2013. – No.2. – S. 180-181.
  • Flis P. S. Ortodontiya. Pidruchnik dlya studentiv vischih medichnih navchalnih zakladiv / P. S. Flis. – Vinnitsya: Nova Kniga, 2007. – 312 s.
  • Chernyak V. V. Metodika viznachennya individualnogo odontoglifichnogo statusu / V. V. Chernyak, P. A. Gasyuk, A. G. Nikiforov // Bukovin. med. visn. – 2013. – No. 3. – S. 181-182.
  • Shlyikov M. V. Vnutrennyaya kartina bolezni v praktike vracha-stomatologa: izuchenie osobennostey i vyiyavlenie psihologicheskih prichin nizkoy effektivnosti diagnostiki / M. V. Shlyikov, V. D. Vagner, N. A. Sirota // Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik im. ak. I.P. Pavlova. – 2009. – No.1. – S. 134-141.
  • Abdullah R. T. Steiner cephalometric analysis: predicted and actual treatment outcome compared / R. T. Abdullah, M. A. Kuijpers, S. J. Bergé [et al.] // Orthod. Craniofac. Res. – 2006. – Vol. 9, № 2. – Р. 77-83.
  • An Atlas on Cephalometric Landmarks. 1st Edition / Basavaraj Subhashchandra Phulari. – Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. – 213 р.
  • Keim R. G. 2008 JCO study of orthodontic diagnosis and treatment procedures, part 1: results and trends / R. G. Keim, E. L. Gottlieb, A. H. Nelson [et al.] // J. Clin. Orthod. – 2008. – Vol. 42, № 11. – Р. 625-640.
  • Proffit R. William. Современная ортодонтия / W. R. Proffit, H. W. Fields, D. M. Sarver; Пер. с англ. / Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Л.С. Персина. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 560 с.
  • Steiner C. C. Cephalometrics in clinical practice / C. C. Steiner // Angle Orthod. – 1959. – № 29. – Р. 8-29.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(58), 2016 рік , 024-029 сторінки, код УДК 616.716.8-071-084:613.956: 617.52: 616.34.25-007.481-7