EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Корчинская Н. С., Слободян А. Н., Вацик М. Н.

  ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ


  Об авторе: Корчинская Н. С., Слободян А. Н., Вацик М. Н.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Исследование альвеолярного отростка верхней челюсти проведено на 53 трупах 4-10 месячных плодов и 11 новорожденых. Выявлено, что с 6-го месяца внутриутробного развития все структури ВЧ рентгенконтрасные. На рентгеновских снимках чётко видны очертания ВЧ, её лобный, скуловой і альвеолярный отростки и ГО. У 8-10-месячных плодов и новорожденых хорошо диференцируются альвеолы зачатков молочных зубов и межальвеолярные перегородки. Высота альвеолярного отростка обеих челюстей (на разных участках) в перинатальном периоде существенно увеличивается на 6-ом, 8-10 месяцах и у новорожденых, и менее – на 4-5-ом и 7-ом месяцах внутриутробного развития. Длина альвеолярного отростка правой и левой ВЧ у плодов і новорожденых существенно увеличивается напротяжении 7-10 месяцев и у новорожденых, и менее – на 4-6 месяцах внутриутробного развития.
  Ключевые слова верхняя челюсть, альвеолярный отросток, морфометрия, плод, человек
  Список цитируемой литературы
  • Bielikov O.B. Chastota defektiv pidnebinnia i verkhnoi shchelepy ta faktory, yaki sponukaiut khvorykh do ortopedychnoho likuvannia / O.B. Bielikov // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2002. – Vyp. 3. – S. 92-95.
  • Barsukov A. N. Osobennosti gistogeneza tvYordyih i myagkih tkaney chelyustno-litsevogo apparata cheloveka na 5-oy nedele embriogeneza / A.N. Barsukov, E.Yu. Shapovalova, G.A. Yunsi [i dr.] // SvIt med. ta bIolog. – 2009. – No. 2 – S. 64-67.
  • Minkov I. P. Monitoring vrozhdYonnyih porokov razvitiya, ih prenatalnaya diagnostika, rol v patologii u detey i puti profilaktiki / I. P. Minkov // Perinatol. tapedIatrIya. – 2000. – No. 1. – S. 8-13.
  • Masna Z. Z. Strukturni osoblyvosti zubo-shchelepnoho aparatu v plidnomu periodi ontohenezu liudyny / Z. Z. Masna // Visnyk morfolohii. – 2002. – T. 8, No. 1. – S. 121-122.
  • Mishalov V. D. Pro pravovi, zakonodavchi ta etychni normy i vymohy pry vykonanni naukovykh morfolohichnykh doslidzhen / V.D. Mishalov, Yu.B. Chaikovskyi, I.V. Tverdokhlib // Morfolohiia. – 2007. – T. 1. No.2. – S. 108-113.
  • Pykaliuk V. S. Filo-, ontohenez orhaniv i system liudyny / V.S. Pykaliuk, A.Yu. Osmanov. – Symferopol: Dolia,-2011.  312 s.
  • Pronyaev V. I. Izmenenie pokazateley dlinyi zarodyishey v zavisimosti ot ih vozrasta, vida i kontsentratsii fiksatorov / V.I.Pronyaev, I.U. Svistonyuk, Yu.T. Ahtemiychuk [i dr.] // Mater. I-go MIzhn. kongresu z IntegrativnoYi antrologIYi. – TernopIl, - 1995.– S. 277-278.
  • Akarsu-Guven B. Growth-related changes of skeletal and upper-airway features in bilateral cleft lip and palate patients / B. Akarsu-Guven, J. Karakaya, F. Ozgur [et al.] // Am J. Orthod. Dentofacial. Orthop. – 2015. – Vol. 148(4), No. 10. –P. 576-586.
  • Celikoglu M. Maxillary dental anomalies in patients with cleft lip and palate: a cone beam computed tomography study / M. Celikoglu, S.K. Buyuk, A. E. Sekerci [et al.] // J. Clin. Pediatr. Dent. – 2015. – Vol. 39, No. 2. – P. 183-186.
  • Kai Nolte. Comprasion of linear measurements in cephalometric studies /N. Kai, B. Moller, J. Dibbets // Jornal of orofacial Orth. – 2003. – Vol. 64, No. 4. – P. 33-37.
  • Roberts W. E. Bone development and function: genetic and environmental mechanisms / W.E. Roberts, J.K Hartsfield // Seminars of Orthodontics. – 2004. – Vol. 10 (2), No. 6 – P.100-122.
  • Sant'Anna E. F. Combined maxillary and mandibular distraction osteogenesis in patients with hemifacialmicrosomia / E.F. Sant'Anna, G.W. Lau, M. Marquezan [et al.] // Am J. Orthod. Dentofacial. Orthop. –2015. – Vol. 147, No. 5. –P. 566-577.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(60), 2017 год, 139-143 страницы, код УДК 611.716.1.013-053.15/.31