EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Петрушанко Т. А., Гунас И. В., Марченко А. В.

  МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКТНОЙ ФОРМЫ ЗУБНОЙ ДУГИ У ДЕВУШЕК-МЕЗОЦЕФАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДОНТОМЕТРИЧЕСКИХ И КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


  Об авторе: Петрушанко Т. А., Гунас И. В., Марченко А. В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье описаны и проведен анализ регрессионных математических моделей индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек-мезоцефалов с ортогнатическим прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей. Из 18 возможных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек-мезоцефалов с ортогнатическим прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей построены все 18 достоверных моделей (коэффициент детерминации от 0,771 до 0,994). К построенным моделям с коэффициентом детерминации более 0,6 более часто входят размеры зубов (61,2%, из которых 21,4% приходится на верхние резцы, 10,2% - на нижние резцы, 7,1% - на верхние клыки, 8,2% - на нижние клыки, 3,1% - на верхние малые коренные зубы, 10,2% - на нижние малые коренные зубы, 1,0% - на верхние первые большие коренные зубы), чем кефалометрические показатели (38,8 %). Среди размеров верхних и нижних резцов, клыков, малых и первых больших коренных зубов в модели наиболее часто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (19,4%, из которых 8,2% на верхней челюсти), преддверно-языковые размеры коронки зубов (11,2%, из которых 6,1% на верхней челюсти) и длина зубов (11,2%, из которых 5,1% на верхней челюсти). Среди кефалометрических показателей в модели наиболее часто входят: ушной диаметр (5,1%); средняя ширина лица (3,1%); ширина ротовой щели (3,1%); расстояние от аурикулярных точки до субназион (3,1%).
  Ключевые слова девушки-мезоцефалы с ортогнатическим прикусом, регрессионный анализ, одонтометрические и кефалометрические показатели, корректная форма зубной дуги
  Список цитируемой литературы
  • Algoritm obsledovaniya patsientov dlya opredeleniya sootvetstviya razmerov zubov parametram zubochelyustnyih dug / S. V. Dmitrienko, O. P. Ivanova, D. S. Dmitrienko [i dr.] // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2013. – T. 9, No. 3. – S. 380-383.
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak. – M.: Uchpedgiz, 1941. – 368 s.
  • Marchenko A. V. Modeli indyvidualnykh liniinykh rozmiriv neobkhidnykh dlia pobudovy korektnoi formy zubnoi duhy u divchat v zalezhnosti vid osoblyvostei odontometrychnykh i kefalometrychnykh pokaznykiv / A. V. Marchenko // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – No.28. – S. 88-92.
  • Muzurova L.V., Soloveva M.V., Sheludko S.N. Variantyi izmenchivosti shirinyi zubnoy dugi verhney chelyusti vzroslyih lyudey / L. V. Muzurova, M. V. Soloveva, S. N. Sheludko // Byulleten meditsinskih Internet-konferentsiy. – 2013. – T. 3, No. 5. – S. 927.
  • Spravochnik po ortodontii / M. G. Bushan, Z. S. Vasilenko, L. P. Grigoreva [i dr.]. – Kishenev: Kartya Moldovenyaske, 1990. – 488 s.
  • Suleymanova L.M. Kompleks diagnosticheskih meropriyatiy, neobhodimyiy dlya vklyucheniya v protokol lecheniya zubochelyustno- litsevyih anomaliy / L.M. Suleymanova, Yu.A. Gioeva, L.S. Persin // Ortodontiya. – 2012. – No.1. – S. 94-95.
  • Fadeeva R.A. Klinicheskaya tsefalometriya / R.A. Fadeeva, A.V. Kuzanova. Spb.: OOO «MEDH izdatelstvo», 2009. – 64 s.
  • Chekanin I. M. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s parametrami kraniofatsialnogo kompleksa pri mezotsefalii: dis. ... kand.med. nauk / I. M.Chekanin. – Volgograd, 2005. – 128 s.
  • Shrestha C. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s morfometricheskimi parametrami kraniofatsialnogo kompleksa u korennyih zhiteley Nepala: dis. ... kand. med. nauk / S. Shrestha. – Volgograd, 2004. – 86 s.
  • Budai M. Relationship between anthropometric and cephalometric measurements and proportions of face of healthy young white men and women / M. Budai, L. G. Farkas, C. R. Forrest // J. of craniofacial surgery. – 2003. – № 14. – Р. 154-161.
  • Cephalometric and in vivo measurements of maxillomandibular anteroposterior discrepancies: a preliminary regression study / V. F. Ferrario, G. Serrao, V. Ciusa [et al.] // Angle Orthod. – 2002. – Vol. 72, № 6. – P. 579-584.
  • Da Silva M.B. The evolution of cephalometric diagnosis in orthodontics / M. B. da Silva, E. F. Sant'Anna // Dental Press J. Orthod. – 2013. – Vol. 18, № 3. – P. 63-71.
  • Dmitrienko S. V. Shape individualization in lower dental arches drawn on basic morphometric features / S. V. Dmitrienko, D. A. Domenyuk, E. G. Vedeshina // Archiv euromedica. – 2015. – Vol. 5. – № 1. – P. 11-15.
  • Gunas I. V. Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite / I. V. Gunas, N. A. Dmitriev, A. V. Marchenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – № 5 (11). – Р. 345-355.
  • Validity and reliability of tooth size and dental arch measurements: a stereo photogrammetric study / A. R. Al-Khatib, Z. A. Rajion, S. M. Masudi [et al.] // Aust. orthod. J. − 2012. – № 28 (1). – Р. 22-29. 
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(61), 2017 год, 055-059 страницы, код УДК 612.31-053.6:572.54
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-55-59