EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас, А. В. Марченко

  МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОРЕКТНОЇ ФОРМИ ЗУБНОЇ ДУГИ У ДІВЧАТ-МЕЗОЦЕФАЛІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ОДОНТОМЕТРИЧНИХ І КЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ


  Про автора: Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас, А. В. Марченко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті описані і проведено аналіз регресійних математичних моделей індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом у залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників. Із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів з ортогнатичним прикусом в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників побудовані усі 18 достовірних моделей (коефіцієнт детермінації від 0,771 до 0,994). До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри зубів (61,2 %, з яких 21,4 % приходиться верхні різці, 10,2 % – на нижні різці, 7,1 % – на верхні ікла, 8,2 % – на нижні ікла, 3,1 % – на верхні малі кутні зуби, 10,2 % – на нижні малі кутні зуби, 1,0 % – на верхні перші велики кутні зуби), ніж кефалометричні показники (38,8 %). Серед розмірів верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів до моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (19,4 %, з яких 8,2 % на верхній щелепі); присінково-язикові розміри коронки зубів (11,2 %, з яких 6,1 % на верхній щелепі) та довжина зубів (11,2 %, з яких 5,1 % на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входять: вушний діаметр (5,1 %); середня ширина обличчя (3,1 %); ширина ротової щілини (3,1 %); відстань від аурикулярної точки до субназіон (3,1 %).
  Ключові слова дівчата-мезоцефали з ортогнатичним прикусом, регресійний аналіз, одонтометричні і кефалометричні показники, коректна форма зубної дуги
  Список цитованої літератури
  • Algoritm obsledovaniya patsientov dlya opredeleniya sootvetstviya razmerov zubov parametram zubochelyustnyih dug / S. V. Dmitrienko, O. P. Ivanova, D. S. Dmitrienko [i dr.] // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2013. – T. 9, No. 3. – S. 380-383.
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak. – M.: Uchpedgiz, 1941. – 368 s.
  • Marchenko A. V. Modeli indyvidualnykh liniinykh rozmiriv neobkhidnykh dlia pobudovy korektnoi formy zubnoi duhy u divchat v zalezhnosti vid osoblyvostei odontometrychnykh i kefalometrychnykh pokaznykiv / A. V. Marchenko // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – No.28. – S. 88-92.
  • Muzurova L.V., Soloveva M.V., Sheludko S.N. Variantyi izmenchivosti shirinyi zubnoy dugi verhney chelyusti vzroslyih lyudey / L. V. Muzurova, M. V. Soloveva, S. N. Sheludko // Byulleten meditsinskih Internet-konferentsiy. – 2013. – T. 3, No. 5. – S. 927.
  • Spravochnik po ortodontii / M. G. Bushan, Z. S. Vasilenko, L. P. Grigoreva [i dr.]. – Kishenev: Kartya Moldovenyaske, 1990. – 488 s.
  • Suleymanova L.M. Kompleks diagnosticheskih meropriyatiy, neobhodimyiy dlya vklyucheniya v protokol lecheniya zubochelyustno- litsevyih anomaliy / L.M. Suleymanova, Yu.A. Gioeva, L.S. Persin // Ortodontiya. – 2012. – No.1. – S. 94-95.
  • Fadeeva R.A. Klinicheskaya tsefalometriya / R.A. Fadeeva, A.V. Kuzanova. Spb.: OOO «MEDH izdatelstvo», 2009. – 64 s.
  • Chekanin I. M. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s parametrami kraniofatsialnogo kompleksa pri mezotsefalii: dis. ... kand.med. nauk / I. M.Chekanin. – Volgograd, 2005. – 128 s.
  • Shrestha C. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s morfometricheskimi parametrami kraniofatsialnogo kompleksa u korennyih zhiteley Nepala: dis. ... kand. med. nauk / S. Shrestha. – Volgograd, 2004. – 86 s.
  • Budai M. Relationship between anthropometric and cephalometric measurements and proportions of face of healthy young white men and women / M. Budai, L. G. Farkas, C. R. Forrest // J. of craniofacial surgery. – 2003. – № 14. – Р. 154-161.
  • Cephalometric and in vivo measurements of maxillomandibular anteroposterior discrepancies: a preliminary regression study / V. F. Ferrario, G. Serrao, V. Ciusa [et al.] // Angle Orthod. – 2002. – Vol. 72, № 6. – P. 579-584.
  • Da Silva M.B. The evolution of cephalometric diagnosis in orthodontics / M. B. da Silva, E. F. Sant'Anna // Dental Press J. Orthod. – 2013. – Vol. 18, № 3. – P. 63-71.
  • Dmitrienko S. V. Shape individualization in lower dental arches drawn on basic morphometric features / S. V. Dmitrienko, D. A. Domenyuk, E. G. Vedeshina // Archiv euromedica. – 2015. – Vol. 5. – № 1. – P. 11-15.
  • Gunas I. V. Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite / I. V. Gunas, N. A. Dmitriev, A. V. Marchenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – № 5 (11). – Р. 345-355.
  • Validity and reliability of tooth size and dental arch measurements: a stereo photogrammetric study / A. R. Al-Khatib, Z. A. Rajion, S. M. Masudi [et al.] // Aust. orthod. J. − 2012. – № 28 (1). – Р. 22-29. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(61), 2017 рік , 055-059 сторінки, код УДК 612.31-053.6:572.54
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-55-59