EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Кныш А.В., Исаенко А.Ю., Перетятко О.Г., Бабич Е.М.

  ВЛИЯНИЕ ДЕРИВАТОВ ВIFIDOBACTERIUM BIFIDUM И LACTOBACILLUS REUTERI НА БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ КОРИНЕБАКТЕРИЙ


  Об авторе: Кныш А.В., Исаенко А.Ю., Перетятко О.Г., Бабич Е.М.
  Рубрика БИОЛОГИЯ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Работа посвящена исследованию процесса образования биопленок коринебактериями под влиянием дериватов бактерий пробиотических штаммов Вifidobacterium bifidum и Lactobacillus reuteri, полученных разработанным авторами методом. Исследовано пять образцов бесклеточных экстрактов, содержащих структурные компоненты и метаболиты пробиотиков: фильтраты дезинтегратов и культур бифидо- и лактобактерий, выращенных в собственных дезинтегратах. Биопленки коринебактерий получали в полистироловых микротитровальных планшетах. Показано, что бесклеточные дериват-содержащие экстракты оказывают разнонаправленное воздействие на биопленкообразование коринебактериями на начальной стадии: стимулируют биопленкообразование одним видом коринебактерий и предотвращают или ингибируют биопленкообразование другими. Независимо от видовой принадлежности коринебактерий, большинство бесклеточных экстрактов препятствуют дальнейшему росту биопленок, образованных в течение 24 часов, и могут вызвать их деградацию. Наиболее выраженное ингибирующее действие на биопленкообразование оказывают бесклеточные экстракты, полученные из культур пробиотиков, выращенных в собственных дезинтегратах. Антибиопленочная активность исследованных бесклеточных экстрактов свидетельствует о перспективности создания на основе дериватов пробиотиков новых профилактических и лечебных средств повышения эффективности борьбы с носительством токсигенных коринебактерий и заболеваниями, вызванными условно-патогенными и облигатно патогенными коринебактериями.
  Ключевые слова коринебактерии, биопленко- образование, бесклеточные экстракты, дериваты пробиотиков, Вifidobacterium bifidum, Lactobacillus reuteri
  Список цитируемой литературы
  • Volyanskiy YuL, Biryukova SV, Shapovalova OV, Ctegniy BT, Manina ZhN, Gorbatenko SK. Korinebakterii. Rol v patologii cheloveka i zhivotnykh. Kharkov: FOP Brovin AV; 2014. 252 s. ISBN 966-2445-85-5. [in Russian].
  • Knysh OV, Isaienko OYu, Babych YeM, Polianska VP, Zachepylo SV, Kompaniiec AM, et al., vynakhidnyky; Derzhavna ustanova “Instytut mikrobiolohii ta imunolohii im. I.I. Mechnykova Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy”, patentovlasnyk. Sposib oderzhannia biolohichno aktyvnyh deryvativ bakterii probiotychnykh shtamiv. Patent Ukrainy na korysnu model № 122859. 2018 Sich 25. [in Ukrainian].
  • Kharseeva GG, Mironov AYu, Frolova YaN, Labushkina AV. Sposobnost k formirovaniyu bioplenki vozbuditelem difterii. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2013; 2: 36–8. [in Russian].
  • Kharseeva GG, Alutina EhL, Gasretova TD, Dyatlov IA, Labushkina AV, Mironova AYu. Difteriya: mikrobiologicheskie i immunologicheskie aspekty. Moskva: Prakticheskaya meditsina; 2014. 241 p. [in Russian].
  • Kharseeeva GG, Frolova YaN, Mironov AYu. Bioplenki patogennykh bakteriy biologicheskie svoystva i rol v khronizatsii protsessa. Uspehi sovremennoy biologii. 2015; 135(4): 346-354. [in Russian].
  • Kharseeva GG, Alieva AA, Sylka OI, Tyukavkina SYu, Alekseeva LP. Sposobnost k adgezii tipovych i bioplenochnykh kultur toksigennych shtammov Corynebacterium diphtheriaе. Almanakh klinicheskoy mediciny. 2017 March-April; 45 (2): 154–158. doi: 10.18786/2072-0505-2017-45-2-154-158. [in Russian].
  • Khrenov PA, Chestnova TV. Obzor metodov borby s mikrobnymi bioplonkami pri vospalitelnykh zabolevaniyakh. Vestnik novykh meditsinskikh tehnologiy. Elektronnoe izdanie. 2013; 1. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-borby-s-mikrobnymi-bioplyonkami-pri-vospalitelnyh-zabolevaniyah. [in Russian].
  • Maltsev SV, Mansurova GSh. Chto takoe bioplenka? Prirodnaya meditsina: klinicheskie issledovaniya. 2013; 1(13): 86-89. [in Russian].
  • Okulich VK, Plotnikov PV, Kabanova AA. Rol mikrobnykh bioplonok v patogeneze infektsionnykh protsessov na sovremennom etape. Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya. 2012; 4:70-82. [in Russian].
  • Perunova NB, Ivanova EV. Vliyanie bifidobakteriy na antilizotsimnuyu aktivnost mikroorganizmov i ikh sposobnost k obrazovaniyu bioplenok. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii. 2009; 4: 46-49. [in Russian].
  • Frolova YaN, Kharseeva GG, Mironov AYu. Chuvstvitelnost k antibiotikam bioplenochnykh kultur toksigennykh shtammov Corynebacterium diphtheria. Klinicheskaia Laboratornaia Diagnostika. 2014; 59(6):51-53. [in Russian].
  • In Lee SH, Barancelli GV, de Camargo TM, Corassin CH, Rosim RE, da Cruz AG, et al. Biofilm-producing ability of Listeria monocytogenes isolates from Brazilian cheese processing plants. Food research international 2017; 91: 88-91. doi.org/10.1371/journal.pone.0137046.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(66), 2018 год, 235-240 страницы, код УДК 579.871.1:579.262:615.372
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-235-240