EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Абатуров А.Е., Бабич В.Л.

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И СФИНКТЕРА ОДДИ У ДЕТЕЙ


  Об авторе: Абатуров А.Е., Бабич В.Л.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Статья посвящена проблеме лечения функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди у детей. Выявлено, что у пациентов, получавших в комплексной терапии урсодезоксихолевую кислоту, в отличие от детей, которым ее не назначали, достоверно значимо регрессировали проявления болевого, диспепсического и астеновегетативного синдромов (5% и 35%, 0% и 25%, 17,5 % и 60% соответственно) (р<0,05). При исследовании биохимических показателей в динамике до и после лечения у пациентов, которым назначали урсодезоксихолевую кислоту, после проведения комплексной терапии было выявлено достоверное снижение средних показателей содержания АсАТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови (36±1,2 н/л и 27±0,86 н/л, 539±25,26 н/л и 350±12,4 н/л соответственно) (р<0,05). По данным динамической трансабдоминальной ультрасонографии до и после лечения наблюдалось достоверно значимое повышение сократительной функции желчного пузыря у детей с функциональными расстройствами желчного пузыря и сфинктера Одди на фоне назначения в терапию урсодезоксихолевой кислоты (21,43±1,98% и 44,21±1,91% соответственно) (р<0,05). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения урсодезоксихолевой кислоты в комплексной терапии функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди у детей.
  Ключевые слова функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди; урсодезоксихолевая кислота; дети
  Список цитируемой литературы
  • Abaturov AE. Ursodeoksikholevaya kislota v praktike vracha-pediatra. Sovremennaya pediatriya. 2011; 6(40):139-145. [in Russian]
  • Abaturov OE, Babich VL. Rol mіkro-RNK pry zahvoryuvannyah bіlіarnoyi systemy. Zdorovye rebenka. 2017; 7(12):155-161. [in Ukrainian]
  • Babich VL. Zastosuvannya ursodezoksykholevoyi kysloty pry lіkuvannі funktsіonalnykh rozladіv bіlіarnoyi systemy. Suchasnі medychnі tehnolohiyi. 2017; 3(34):64-70. [in Ukrainian]
  • Lezhenko GA, Pashkova AE, Gyrya AN. Disfunktsiya zhelchnogo puzyrya i sfinktera Oddi u detey. Novosti mediciny i farmakologii. 2014; 18:12-14. [in Russian]
  • Marushko YuV, Todiok YuI. Opyt ispolzovaniya ursodezoksikholievoy kisloty u detey s narusheniem kolloidnogo sostava zhelchi. Sovremennaya pediatriya. 2014; 5:135-139. [in Russian]
  • Marushko YuV, Nahorna KІ, Bryuzgіna TS. Klіnіchnі proyavy і zhyrnokyslotnyi balans u dіtey іz bіlіarnoyu dysfunktsіyeyu і defіtsytom zalіza. Рerinatolohiya i pediatriya. 2016; 2(66):116121. [in Ukrainian]
  • Maydannyk VH. Rymskі kryterіyi IV (2016): shcho novoho? Mіzhnarodnyi zhurnal pedіatrіyi, akusherstva ta hіnekolohiyi. July/August 2016; 1(10):8-18. [in Ukrainian]
  • Shadrіn OG, Marushko TL, Radushinska TJu, Marushko RV, Fisun VM, Kovalchuk AA, Bondarenko NYu. Kharchova neperenosymіst u patohenezі funktsіonalnykh zakhvoryuvan shlunkovo-kyshkovoho traktu v dіtey rannyoho vіku: pіdkhody do dіagnostyky ta lіkuvannya. Рerinatolohiya i pediatriya. 2016; 1(65):104-111. [in Ukrainian]
  • Tyazhka OV, Smіshchuk VV, Bryuzgіna TS. .Znachennya bіohіmіchnoho doslіdzhennya zhovchі yak іndikatora porushen metabolіzmu zhyrnykh kyslot, fosfolіpіdіv ta holesterinu v dіtey z holelіtіazom. Рerinatolohiya i pediatriya. 2015;1(61):63-67. [in Ukrainian]
  • Unіfіkovanyi klіnіchnyi protokol medychnoyi dopomogy dіtyam іz zahvoryuvannyamy organіv travlennya: nakaz MOZ Ukrayiny № 59 vіd 29.01.2013. Sovremennaya pediatriya. 2013; 4:20-31. [in Ukrainian]
  • Ursova NI. Funktsionalnye narusheniya biliarnogo trakta u detey kak multidistsiplinarnaya problema. Almanah klinicheskoy meditsiny. 2014; 3:47-56. [in Russian]
  • Bode N, Grebeb A, Kerksiekc А at al. Ursodeoxycholic acid impairs atherogenesis and promotes plaque regression by cholesterol crystal dissolution in mice. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016; 478(1):356–362.
  • Hirschfield GM, Mason A, Luketic V at al. Efficacy of obeticholic acid in patients with primary biliary cirrhosis and inadequate response to ursodeoxycholic acid. Gastroenterology. 2015; 148(4):751-761.
  • Pearson T, Caporaso JG, Yellowhair M, Martinez JA at al. Abstract A18: Gut microbiota changes in response to treatment with ursodeoxycholic acid (UDCA). Cancer research. 2017:CRC16-A18. DOI: 10.1158/1538-7445.
  • Tabibian JH, Lindor KD. Ursodeoxycholic acid treatment in primary sclerosing cholangitis. Primary Sclerosing Cholangitis. 2017. doi:10.1007/978-3-319-40908-5_11.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(67), 2019 год, 007-011 страницы, код УДК 616.366/.367-008-085:615.243.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-7