EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Герасименко Л.А., Скрипников А.Н., Исаков Р.И.

  ДИАГНОСТИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ЖЕНЩИН С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ


  Об авторе: Герасименко Л.А., Скрипников А.Н., Исаков Р.И.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация На основании комплексного анализа данных об особенностях функционирования в различных сферах, разработана оригинальная психодиагностическая шкала, позволяющая выделить и оценить ключевые направления психосоциальной дезадаптации у пациентов с депрессивными расстройствами различного генеза. Шкала пригодна для использования в клинической практике. Целесообразно ее использовать для планирования терапевтических, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий у больных с депрессивные расстройства различного генеза.
  Ключевые слова психосоциальная дезадаптация, женщины, депрессивные расстройства
  Список цитируемой литературы
  • Artyukhov IP, Novikov OM, Kapitonov VF, Bortsov VA. Metodika opredeleniya i klassifikatsiya tipov sotsialnoy dezadaptatsii naseleniya. Sibirskoye meditsinskoye obozreniye. 2009; 50:22-26. [in Russian]
  • Herasymenko LO. Psykhosotsialna dezadaptatsiya (suchasni kontseptualni modeli). Ukrayinskyш visnyk psykhonevrolohiyi. 2018; 1(94):62-65. [in Ukrainian]
  • Lipgart NK, RadchenkoVP. Tipy techeniya zatyazhnykh form nevrastenii i istericheskogo nevroza v zavisimosti ot ikh pochvy. V: Materialy nauch.-prakt. konf. Psikhogennyye (reaktivnyye) zabolevaniyana izmenennoy pochve; 1982; Voronezh; 1982, s. 27-30. [in Russian]
  • Mayers D. Sotsialnaya psikhologiya. Sankt-Peterburg: Piter; 1996. 520 s. [in Russian]
  • Markova MV, Rakhman LV. Vzayemozvyazok providnoyi kliniko-psykhopatolohichnoyi symptomatyky ta osoblyvostey kopinh-povedinky u khvorykh na terapevtychno rezystentni depresiyi. Ukrayinskyi visnyk psykhonevrolohiyi. 2015; 2(83):91-94. [in Ukrainian]
  • Maruta NO, Malyuta LV. Kliniko-psykhopatolohichni osoblyvosti depresyvnykh porushen u khvorykh na shyzofreniyu. Ukrayinskyi visnyk psykhonevrolohiyi. 2017; 4(93):5-10. [in Ukrainian]
  • Rakhman LV. Stan i struktura sotsialnoho funktsionuvannya u patsiyentiv iz terapevtychno-rezystentnymy depresiyamy. V: Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools; 2015; Hamilton; 2015, p. 110-121. [in Ukrainian]
  • Skrypnikov AM, Herasymenko LO, Isakov RI. Psykhosotsialna dezadaptatsiya pry posttravmatychnomu stresovomu rozladi u zhinok. Poltava: TOV «ASMI»; 2016. 157 s. [in Ukrainian]
  • Schmitt DP., PilcherJJ. Evaluating evidence of psychological adaptation: How do we know one when we see one? Psychological Science. 2004;5:643-649.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(67), 2019 год, 034-038 страницы, код УДК 616.895.4+616.891+616.892:616.89-02-058
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-34