EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Юрик И.И., Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Орел Ю.М.

  ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТЫХ МЫШЦ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КРЫС ДОРЕПРОДУКТИВНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИИ


  Об авторе: Юрик И.И., Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Орел Ю.М.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Исследование проведено с целью изучения особенностей ремоделирования поперечнополосатых мышц бедренной, коленной и голенной областей задних конечностей крыс дорепродуктивного и репродуктивного возраста в условиях экспериментальной гиперхолестеролемии. Установлено, что ремоделирование мышечных волокон на всех сроках эксперимента проявлялось потерей полосатости, гомогенизацией, распадом саркоплазмы с миоцитолизом и контрактурными изменениями. Субмикроскопически доказаны дегенеративно-деструктивные изменения митохондрий, вакуолизация цитоплазмы, пикноз нуклеоплазмы эндотелиоцитов гемокапилляров. Наиболее существенно ремоделирование проявляется в скелетных мышцах животных репродуктивного возраста в голенной области, у животных дорепродуктивного возраста - в бедренной и коленной областях.
  Ключевые слова гиперхолестеролемия, ремоделирование, скелетные мышцы, контрактурные изменения, миоцитолиз
  Список цитируемой литературы
  • Bahriy MM, DibrovaVA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Vinnytsya: Nova Knyha; 2016. 328 s. [in Ukrainian]
  • Klymenko VM, Baldin IA. Revaskulyarizatsiya nyzhnikh kintsivok pry krytychniy ishemiyi. Materialy KHKHIII zyizdu khirurhiv Ukrayiny; 2015, zhovtnya 21-23; Kyiv. 2015. [Internet]: Dostupno na: http://surgery.org.ua/data/ upload / content / main / ua / mainPage / program_zyzdu_21-23.10.2015.pdf [in Ukrainian]
  • Krepkova LV. Ispolzovaniye modeli giperlipidemii i ateroskleroza u krys v toksikologicheskom eksperimente. Biomeditsina. 2011;3:103-6. [in Russian]
  • Nikulnykov PI, Bytsay AN, Yatsenko AI. Mezhdystsyplinarnyi podkhod k lecheniyu patsiyentov s okklyuzionno-stenotycheskim porazheniem arterialnykh sosudov nizhnikh konechnostey. Materialy XXIII zyizdu khirurhiv Ukrayiny; 2015, zhovtnya 21-23; Kyiv. 2015. [Internet]: Dostupno na: http://surgery.org.ua/data/ upload / content / main / ua / mainPage / program_zyzdu_21-23.10.2015.pdf [in Russian]
  • Piskun RP, HrynchakNM. Osoblyvosti mikromorfometrychnykh zmin struktur sertsya pry eksperymentalnomu aterosklerozi ta yoho hennoyi korektsiyi. Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny. 2011; 2 (3): 147-50. [in Ukrainian]
  • Polyakov LM, Lushnykova EL, Nepomnyashchykh LM, Ruskykh HS, Byushkina NKh, Klynnikova MH. ta in. Pokaznyky metabolizmu lipidiv ta bilkovoho skladu lipoproteyiniv plazmy krovi hipotyreoyidnykh shchuriv pry eksperymentalniy hiperkholesterynemiyi. Fundamentalni doslidzhennya. 2014; 10: 342-5. [in Ukrainian]
  • Chernіak VA. Surgery of critical ischemia of the lower extremities. Heart and blood vessels. 2013;1:54-63.
  • Gardner AW, Parker DE, Montgomery PS, Khurana A, Ritti-Dias RM, Blevins SM. Gender differences in daily ambulatory activity patterns in patients with intermittent claudication. J. Vasc. Surg. 2010 Nov;52(5):1204-10.
  • Hirsch AT, Duval S. The global pandemic of peripheral artery disease. Lancet. 2013 Oct 19;382(9901):1312-4.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(68), 2019 год, 215-219 страницы, код УДК 616.748–003.93–06:616.153.922]–092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-215-219