EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ковальчук Т.А., Орехова О.В., Павленко А.И.

  РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ У РАБОТАЮЩИХ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ


  Об авторе: Ковальчук Т.А., Орехова О.В., Павленко А.И.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью данного исследования была оценка риска развития заболеваемости с вредной утратой трудоспособности среди рабочих, занятых добычей и переработкой железной руды в горно-металллургической отрасли Украины. Риск развития общих заболеваний у работников горно-металлургической отрасли ниже, чем в контрольной группе и составляет 0,127 для подземной добычи железной руды, 0,173 для открытой добычи железной руды и 0,161 для металлургического производства, а отношение шансов заболеть профессиональное заболевание (OR) составляет 0,0516, 0,041 и 0,0061 соответственно, что коррелирует с условиями труда. Проведенные исследования доказывают необходимость расчета индивидуального безопасного срока работы и открывают перспективы для дальнейших научных исследований, направленных на разработку и внедрение эффективной системы управления профессиональным риском.
  Ключевые слова условия труда, заболеваемость, профессиональный риск, горно-металлургическая отрасль
  Список цитируемой литературы
  • Andrushchenko TA, Basanets AV. Vyrobnychi faktory khimichnoho i fizychnoho pokhodzhennya u suchasniy vuhilniy promyslovosti Ukrayiny: yikh vplyv na rozvytok profesiyno obumovlenoyi patolohiyi. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2015; 3 (44): 75-82. [in Ukrainian].
  • Bazarova YeL. Sovershenstvovaniye metodologii otsenki individualnogo professionalnogo riska. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2016; 10: 5-9. [in Russian].
  • Kundiyev YuI, Andreychyn MA, Nahorna AM, Varyvonchyk DV. Profesiyni infektsiyni khvoroby. Kyiv: VD “Avitsena”; 2014. 528 s. [in Ukrainian].
  • Nahorna AM, Sokolova MP, Kononova IH. Epidemiolohichni doslidzhennya profesiynoho zdorovya v Ukrayini. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2018; 4 (57): 3-20. [in Ukrainian].
  • Oriekhova O, Pavlenko O. Profesiyni ryzyky zdorovyu pratsyuyuchykh yak suchasna kontseptsiya medytsyny pratsi. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2017; 3(52): 77-87. [in Ukrainian].
  • Preobrazhenskaya YeA, Sukhova AV, Zorkina LA. Gigiyenicheskaya otsenka usloviy truda i sostoyaniye zdorovya rabotnikov gorno-obogatitelnykh kombinatov. Gigiyena i sanitariya. 2016; 95(11): 1065-1070. [in Russian].
  • Chernyuk VI, Andrushchenko TA, Solovyov OI, Honcharov OE. Otsinka ryzyku rozvytku bronkholehenevoyi patolohiyi u pratsivnykiv vuhilnoyi ta azbestopererobnoyi promyslovosti na osnovi hihiyenichnoyi otsinky umov pratsi ta rezultativ kliniko-henealohichnoho obstezhennya. Dovkillya ta zdorovya. 2019; 1 (90): 38-44. [in Ukrainian].
  • Shastin AS. K voprosu upravleniya riskami professionalnykh zabolevaniy na primere krupnogo promyshlennogo kholdinga. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2016: 10; 16-20. [in Russian].
  • Shlyapnikov DM. Metodicheskiye podkhody k kompleksnomu analizu ekspozitsii i stazha v otsenke professionalnogo riska. Gigiyena i sanitariya. 2016; 95 (1): 33-36. [in Russian].
  • Griffin S, Bui D, Gowrisankaran G, Lutz E, A., He C, Hu C, Burgess J. Risk Management interventions to reduce injuries and maximize economic benefits in U.S. Mining. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60 (3); 226-233.
  • Ishii K, Shibata AI, Oka K. Work-related sedentary behavior among Japanese adults: A Cross-Sectional Study. Work Engagement, Productivity, and Self-Reported. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60 (4): 173-177.
  • Occupational Medicine Forum. What is Risk Assesment in Occupational Health? Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2014; 56 (6): 44-45.
  • Sorensen G, Sparer E, Williams J, Gundersen D, Boden L, Dennerlein J, Hashimoto D, Katz J, McLellan DL, Okechukwu C, Pronk NP, Revette A, Wagner GR. Measuring Best Practices for Workplace Safety, Health, and Well-Being: The Workplace Integrated Safety and Health Assessment. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60 (5): 430-439.
  • Spreeuwers D., de Boer AG. Verbeek JH., van Dijk FJ. Evalution of occupational disease surveillance in six EU countries. Occup. Med. (Lond). 2010; 60 (7): 509-516.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 099-103 страницы, код УДК 613.62+614.29: 622 + 669 (477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-99-103