EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ковальчук Т.А., Орєхова О.В., Павленко О.І.

  РИЗИК РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


  Про автора: Ковальчук Т.А., Орєхова О.В., Павленко О.І.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою даного дослідження була оцінка ризику розвитку захворюваності з тимчасовою втратою працездатності серед працівників, що зайняті видобуванням та переробкою залізної руди в гірничо-металургійній галузі України. Ризик розвитку загальних захворювань у працівників гірничо-металургійної галузі є нижче, ніж у контрольній групі та становить 0,127 для підземного видобутку залізної руди, 0,173 для відкритого видобутку залізної руди та 0,161 для металургійного виробництва, а відношення шансів захворіти на професійне захворювання (OR) становить 0,0516, 0,041 та 0,0061 відповідно, що корелює з умовами праці. Проведенні дослідження доводять необхідність розрахунку індивідуального безпечного терміну роботи та відкривають перспективи для подальших наукових досліджень, спрямованих на розроблення та впровадження ефективної системи керування професійним ризиком.
  Ключові слова умови праці, захворюваність, професійний ризик, гірничо-металургійна галузь
  Список цитованої літератури
  • Andrushchenko TA, Basanets AV. Vyrobnychi faktory khimichnoho i fizychnoho pokhodzhennya u suchasniy vuhilniy promyslovosti Ukrayiny: yikh vplyv na rozvytok profesiyno obumovlenoyi patolohiyi. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2015; 3 (44): 75-82. [in Ukrainian].
  • Bazarova YeL. Sovershenstvovaniye metodologii otsenki individualnogo professionalnogo riska. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2016; 10: 5-9. [in Russian].
  • Kundiyev YuI, Andreychyn MA, Nahorna AM, Varyvonchyk DV. Profesiyni infektsiyni khvoroby. Kyiv: VD “Avitsena”; 2014. 528 s. [in Ukrainian].
  • Nahorna AM, Sokolova MP, Kononova IH. Epidemiolohichni doslidzhennya profesiynoho zdorovya v Ukrayini. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2018; 4 (57): 3-20. [in Ukrainian].
  • Oriekhova O, Pavlenko O. Profesiyni ryzyky zdorovyu pratsyuyuchykh yak suchasna kontseptsiya medytsyny pratsi. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2017; 3(52): 77-87. [in Ukrainian].
  • Preobrazhenskaya YeA, Sukhova AV, Zorkina LA. Gigiyenicheskaya otsenka usloviy truda i sostoyaniye zdorovya rabotnikov gorno-obogatitelnykh kombinatov. Gigiyena i sanitariya. 2016; 95(11): 1065-1070. [in Russian].
  • Chernyuk VI, Andrushchenko TA, Solovyov OI, Honcharov OE. Otsinka ryzyku rozvytku bronkholehenevoyi patolohiyi u pratsivnykiv vuhilnoyi ta azbestopererobnoyi promyslovosti na osnovi hihiyenichnoyi otsinky umov pratsi ta rezultativ kliniko-henealohichnoho obstezhennya. Dovkillya ta zdorovya. 2019; 1 (90): 38-44. [in Ukrainian].
  • Shastin AS. K voprosu upravleniya riskami professionalnykh zabolevaniy na primere krupnogo promyshlennogo kholdinga. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2016: 10; 16-20. [in Russian].
  • Shlyapnikov DM. Metodicheskiye podkhody k kompleksnomu analizu ekspozitsii i stazha v otsenke professionalnogo riska. Gigiyena i sanitariya. 2016; 95 (1): 33-36. [in Russian].
  • Griffin S, Bui D, Gowrisankaran G, Lutz E, A., He C, Hu C, Burgess J. Risk Management interventions to reduce injuries and maximize economic benefits in U.S. Mining. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60 (3); 226-233.
  • Ishii K, Shibata AI, Oka K. Work-related sedentary behavior among Japanese adults: A Cross-Sectional Study. Work Engagement, Productivity, and Self-Reported. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60 (4): 173-177.
  • Occupational Medicine Forum. What is Risk Assesment in Occupational Health? Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2014; 56 (6): 44-45.
  • Sorensen G, Sparer E, Williams J, Gundersen D, Boden L, Dennerlein J, Hashimoto D, Katz J, McLellan DL, Okechukwu C, Pronk NP, Revette A, Wagner GR. Measuring Best Practices for Workplace Safety, Health, and Well-Being: The Workplace Integrated Safety and Health Assessment. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60 (5): 430-439.
  • Spreeuwers D., de Boer AG. Verbeek JH., van Dijk FJ. Evalution of occupational disease surveillance in six EU countries. Occup. Med. (Lond). 2010; 60 (7): 509-516.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(70), 2019 рік , 099-103 сторінки, код УДК 613.62+614.29: 622 + 669 (477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-99-103