EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.В. Баскевич

  МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО БАР’ЄРУ НИРОК ДОРОСЛИХ ЩУРІВ У РАННІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ [translations pending]


  Про автора: О.В. Баскевич
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В ранні терміни (на висоті впливу і 3 добу) після впливу загальної глибокої гіпотермії в структурних компонентах ниркових тілець (судинному клубочку, приносних і виносних артеріолах, клубочковій капсулі та юкстагломерулярних клітинах) виявляються реактивно-набрякові зміни, що проявляється пригніченням екскреторної функції нирок у дорослих щурів.
  Ключові слова загальна глибока гіпотермія, нирки, фільтраційний бар’єр, щурі.
  Список цитованої літератури
  • Ачкасова В. В. Реактивность кровеносных сосудов у больных хроничес-кой болезнью почек: автореф. дис.  на соискание учёной степени канд. мед. наук: спец. 14.00.16; 14.00.05) / В. В. Ачкасова. – СПб., 2008. – 23 с.
  • Баринов Е. Ф. Морфофункціональний стан нирок тварин після важкої термічної травми / Е. Ф. Баринов, І. В. Карасьов // Матеріали І Всеукр. наукової конф. “Карповські читання”. – Дніпропетровськ, 18-21 травня 2004 р.: зб. статей. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 6–7.
  • Джиоев И. Г. Некоторые особенности функции и морфологии почек крыс в условиях различных моделей экспериментальной почечной недостаточности / И. Г. Джиоев, А. М. Фидарова // Вестник новых медицинских технологий. – 2008. – Т. 15, № 1. – С. 38–39.
  • Доклінічні дослідження лікарських засобів /За ред. чл..-кор. АМН України Стефанова О. В. – К.: Вид.дім Авіцена, 2001. – 528 с.
  • Перов Ю. Л. Тубулоинтерстициальная патология почек / Ю. Л. Перов // Архив патологии. – 2008. – №1. – С. 13 – 17.
  • Фидарова А. М. Некоторые морфологические и функциональные особенности почек в условиях острой почечной недостаточности / А. М. Фидарова // Тезисы докладов VI конференции молодых ученых СОГМА. – Владикавказ, 2007. – С.116–117.
  • Фидарова А. М. Морфологические и функциональные изменения почек при экспериментальной острой почечной недостаточности у крыс / А. М. Фидарова, Т. Р. Бораздова, Л. А. Акоева // Мат- лы межвузовской науч. конф. «Фундаментальные проблемы морфологии».– Махачкала, 2007. – С.81–84.

  Bledsoe G. Reversal of renal fibrosis, inflammation, and glomerular hypertrophy by kallikrein gene delivery /G. Bledsoe, B. Shen, Y. Yao // Hum. Gene Ther. – 2006. – Vol. 17. – P. 545–555

  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 9-12 сторінки, код УДК 616-09.9+611.611+616.61+616-089.583.29