EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.К. Сєркова, А.В Побережна., В.О. Романова

  ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ


  Про автора: В.К. Сєркова, А.В Побережна., В.О. Романова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Узагальнені результати обстеження 96 хворих на ІХС (67 чоловіків і 29 жінок) середній вік - 55,52±4,47 років. ІХС стабільну стенокардію напруги ІІ функціонального класу (ФК) було діагностовано у 31 (32,29%) пацієнта, ІІІ ФК – у 39 (40,62%). Нестабільна (прогресуюча) стенокардія була діагностована у 26 хворих на ІХС (27,08%). Середня тривалість ІХС склала (7,6±1,1) років. У всіх обстежених визначали рівень СРБ та прозапальних цитокінів ФНП-α та ІЛ-6. Підвищення рівня СРБ встановлено у 95,8% хворих на ІХС, рівня ФНП-α – у 63,54%, ІЛ-6 – у 55,21%). Найбільш високі показники імунозапальної реакції відмічені у хворих з прогресуючою стенокардією, а також у хворих, що перенесли інфаркт міокарда.
  Ключові слова : ішемічна хвороба серця, неспецифічне запалення, С-реактивний білок, інтерлейкін-6, фактор некроза пухлини - альфа (ФНП-α).
  Список цитованої літератури 1. Архипова С. В. Цитокины при инфаркте миокарда /Архипова С. В. Зорин Н А., Янкин М. Ю. // Иммунология . - 2009. - № 2. - С. 104-107. 2. Братусь В. В. Воспаление как патогенетическая основа атеросклероза / В. В. Братусь, Т. В. Талаева //Укр. кард. журнал. - 2007. - № 1. – С.90-96. 3. Ватутин Н. Т. С-реактивный белок и атеросклероз. Часть 1// Укр. кардіологічний журнал. – 2005. – №1. – С. 110-115. 4. Волков В. И. Провоспалительные цитокины и растворимая молекула межклеточной адгезии-1 при ишемической болезни сердца / В. И. Волков , С. А. Серик // Кардиология. - 2002. - № 9. - С. 12-16. 5. Гусев Д. Е. Роль С-реактивного белка и других маркеров острой фазы воспаления при атеросклерозе / Д. Е.Гусев, Е. Г. Пономарь // Клиническая медицина. - 2006. - № 5. - С. 25-30. 6. Лутай М. И. Атеросклероз: современные взгляды на патогенез / М. И Лутай // Укр. кардіологічний журнал. – 2004. - № 1. – С. 22-34. 7. Лутай М. І. Захворювання і смертність від хвороб системи кровообігу в Україні: поточні проблеми та перспективи. / М. І.Лутай, А. П. Дорогий // Серце і судини - 2005.- № 2.- С. 18-21. 8. Майко О. В. Вміст прозапальних цитокінів і рівень С-реактивного протеїну в плазмі крові хворих із хронічною серцевою недостатністю /О. В. Майко, В. К. Сєркова //Український кардіологічний журнал. - 2006. -№3. -С. 84-87. 9. Насонов Е. Л. С-реактивный белок - маркер воспаления при атеросклерозе /Е. Л. Насонов, Е. В.Панюкова, Е. Н. Александрова // Кардиология. - 2002. - № 7. - С. 53-62. 10. Патогенетичне і прогностичне значення про- та протизапальних цитокінів при ішемічній хворобі серця / І. М. Фуштей, С. Л. Подсевахіна, Н. П. Ратушняк [та інш.] // Одеський медичний журнал. – 2006. - № 2. - С. 105-108. 11. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва // Москва: МедиаСфера. - 2006. - 312 с. 12. Серик С. Л. Иммуновоспалительная активность при ишемической болезни сердца / С. Л. Серик // Укр. кард. журнал. - 2002. - № 1.-С. 40-45. 13. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування кардіологічних хворих /за редакцією проф. В.М.Коваленка, проф.М. І. Лутая, проф. Ю. М. Сіренка. – Київ: ПП ВМБ, 2007. – 128с. 14. Татенкулова С. Н. [та інш.]. Роль гуморальних воспалительных факторов в патогенезе ишемической болезни сердца / С. Н. Татенкулова, В. Ю. Мареев, К. А. Заков // Кардиология. - 2009. - № 1. - С. 4-8. 15. Аlbert M. A. C-reactive protein as risk predictor: do raise / ethnicity and gender make a difference? / M. A. Аlbert, P. M. Ridker // Circulation. – 2006. – V.114. – P.67-74. 16. Bukova M., Bernadic M., Buckingham T. C-reactive protein, cytokines and inflammation in cardiovascular diseases / M. Bukova, M. Bernadic, T. Buckingham // Bratisl. Lek. Listy. - 2008. - Vol. 109, №8. - P. 333-340. 17. C-reactive protein and angiographic characteristics of stable and unstable coronary artery disease: data from the prospective PREVEND / C. A. Geluk, W. J. Post, H. L. Hillege [et al.] // Atherosclerosis- 2008. - Vol.196. - P. 372-382. 18. Inflammatory cytokines predicts one-year outcome of patients with acute coronary syndromes but not in stable angina / R. H. Heinish, C. R. Zanetti, F Comin. [et al.] // Eur. Heart J. - 2001. - Vol. 22. – P.518. 19. Management of stable angina pectoris. Recommendations of the Task Force of the ESC. // Eur. Heart J. - 2006. – Vol. 27(11). – P.1341-1381.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 72-75 сторінки, код УДК 547.915.5:612