EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Андрух П. Г.

  СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ Й СПОЛУЧЕНИХ РОЗЛАДІВ В ОСІБ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН


  Про автора: Андрух П. Г.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті здійснено аналіз емоційних порушень у хворих з різними формами хімічної залежності. Розг-лядається своєрідний паспорт емоційних порушень при зазначених видах хімічної залежності, який включає ви-клад емоційних змін особистості. Описано резуль¬тати про-ведених досліджень, що поклали основу до формування ресоціалізаційних впливів на вищевказаний контингент.
  Ключові слова емоційні порушення, наркоманія, алкоголізм, психотерапія, реабілітація
  Список цитованої літератури
  • Линский И. В. Метод оценки предрасположенности к психическим и поведенческим расстройствам вследствие употребления психоактивных веществ / И. В. Линский // Український вісник психоневрології. – 2000. – Т. 8, вип. 1. – С. 60 – 63.
  • Сосин И. К. Клиника, патогенез и лечение зависимости от психостимуляторов, получаемых путём кустарной химической модификации некоторых официнальных препаратов, содержащих прекурсоры / И. К. Сосин, И. В. Линский, Ю. Ф. Чуев // Архів психіатрії. – 2001. – № 4. – С. 117 – 122.
  • Сердюк О. О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики / О. О. Сердюк. – Автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. – Харків, 2003. – 20 с.
  • Сердюк О. О. Проблема легітимації наркотизму: досвід соціологічного вивчення / О. О. Сердюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2004. – С. 325 – 328.
  • Линский И. В. Актуальные тенденции распространения зависимости от психоактивных веществ в Украине / И. В. Линский, А. И. Минко, Э. Б. Первомайский // Наркология. – 2005. – № 4. – С. 12 – 17.
  • Битенский B. C. Наркомании у подростков / B. C. Битенский, Б. Г. Херсонский, С. В. Дворяк, В. А. Глушков. – Киев: Здоровье, 1989. – 301 с.
  • Личко А. Е. Подростковая наркомания / А. Е. Личко, B. C. Битенский. – Л.: Медицина, 1991. – 304 с.
  • Марилов В. В. Частная психопатология / В. В. Марилов. – Москва: Академия, 2004. – 400 с.
  • Мінко О. І. Проблема когнітивних розладів у осіб, залежних від психоактивних речовин /  О. І. Мінко, В. В. Гегешко // Матеріали IX-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів „Довженківські читання: Актуальні питання соціальної і клінічної наркології”(Харків, 8 – 9.04 2008 р.).– С. 261 – 263.
  • Пятницкая И. Н. Общая и частная наркология: Руководство для врачей / И. Н. Пятницкая. – Москва: ОАО «Издательство «Медицина», 2008. – 640 с.
  • Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма / Д. В. Колесов. – Москва: Педагогика, 1991. – 312 с.
  • Михайлов Б. В. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III ― IV уровней аккредитации / Б. В. Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Ви­тенко, В. В. Чугунов.– Х.: Око, 2002.– 768 с.
  • Чугунов В. В. Клиника и дисциплинарная история психотерапии / В. В. Чугунов. – Киев: Здоров’я; Харьков: Око – Наука, 2002. – 768 с. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 97-103 сторінки, код УДК 616.89-008.442-06:616