RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Васильев

  ОЗЕНА-ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ РИНІТ. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ


  Про автора: В.М. Васильев
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За період з 1971 до 2008 рік було обстежено 338 хворих озеною, з яких жінки склали 80,5% (272 пацієнтів), чоловіки – 19,5% (66 осіб) у віці від 8 до 68 років. Консервативне лікування озени включало антимікробну терапію і препарати заліза; при комплексному лікуванні додатково проводилося хірургічне звуження порожнини носа шляхом введення різних імплантатів під слизову оболонку. При оцінці віддалених результатів за період від 1 до 5 років клінічне одужання спостерігалося у 51 пацієнта (13,2%), значне поліпшення – у 159 (41,3%), помірне поліпшення – у 102 (26,5%), незначне поліпшення – у 46 (12,0%). Комбінований метод лікування озени показав істотно кращі результати і дав можливість отримати у результаті клінічне одужання і значне поліпшення у 66,6% хворих порівняно з 34,5% позитивних результатів у осіб, які лікувалися консервативно.
  Ключові слова озена, сидеропенія, клебсиєлла озени, «інфікований гипосидероз», лікування, ефективність
  Список цитованої літератури
  • Бикбаева А.И. К этиологии й патогенезу озены: автореф. дис. на соискание ученой ступени доктора мед. наук: спец. 14.01.19 «Оториноларингология»./ А.И. Бикбаева. - М. - 1969.- 24с.
  • Видиборець С.В. Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук.: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / Видиборець С.В. - АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. -К., 2004.- 36 с.
  • Гайдукова С.М. Залізодефіцитна анемія / С.М. Гайдукова, С.В. Видиборець, І.В. Колесник // К. - Науковий світ.  - 2001. - 131 c.
  • Гробштейн С.С. Комплексное лечение генуинной озены железосодержащими препаратоми и аэроионизацией отрицательного знака / С.С. Гробштейн, Е.А Дембо // Клин. аспекты ЛОР-заболеваний. - Ленинград. - 1975. - С. 182-188.
  • Зарицкий Л.А. Озена. / Л.А. Зарицкий, К.М. Губина // Киев.- «Здоров’я».- 1977.- 96с.
  • Ибрагимов Р.Т. Опыт лечения больных атрофическим ринитом и озены ферроцероном / Р.Т. Ибрагимов, И.И. Мартыненко // Актуальные вопросы оториноларингологии. Ташкент. - 1976.- С. 37-41.
  • Красильников А.П. Дифференциальная диагностика озены, атрофической формы склеромы и хронического атрофического Ринита / А.П. Красильников, М.В. Мякинникова, И.А. Крылов // Вестн. оториноларингологии. – 1976. - №2. – С. 39-42.
  • Крылов И.А. Чувствительность клебсиеллы склеромы и озены к антибактериальным препаратам / И.А. Крылов, Н.А. Израитель // Проблемы бактериологии и иммунологии. - Минск. – 1999. -  C. 31-35. 
  • Остроухова Т.М. Использование железосодержащих препаратов для лечения озены / Т.М. Остроухова, З.А. Дембо // Тезисы докл. Научной сессии посв.итогам научн.деят.коллектива ин-та в 1964 г. (НИИ переливання крови).  - Л.- 1965.- С.94-95.
  • Петряков В.А. Клинико-лабораторные исследования у больных озеной и эффективность комплексого консервативного лечения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / В.А. Петряков - Киев. – 1978.- 26с.
  •  Chronic atrophic rhinitis and Klebsiella ozaenae infection /Artiles F, Bordes A, Conde A. [at all.] // Enferm Infecc Microbiol Clin.- 2000.- Jun-Jul. -18(6).-  P.299-300. Spanish.
  • Chronic nasal infection caused by Klebsiella rhinoscleromatis or Klebsiella ozaenae: two forgotten infectious diseases / Botelho-Nevers E, Gouriet F, Lepidi H. [at all.] // Int J Infect Dis. – 2007. - Mar 2. – P. 124-127.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 48-51 сторінки, код УДК 616.211-002.259-02-091-092-08