EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.В. Авдєєв

  МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ПАРОДОНТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН НЕСТАТЕВОЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ЗМІНЕНОЇ РЕАКТИВНОСТІ


  Про автора: О.В. Авдєєв
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Морфологічні дослідження тканин пародонту при моделюванні гіперергічного і гіпоергичного стану реактивності організму при дії фізіологічного харчового подразника показали наявність запального процесу, який характеризувався лейкоцитарною інфільтрацією, унаслідок некротизації зменшувалася висота ясенних сосочків. У гіперергичній групі в 8 % випадків відмічена поява пародонтальных кишень.
  Ключові слова пародонт, запалення, гіперергія, гіпоергія
  Список цитованої літератури
  • Авдєєв О. В. Морфологічні зміни пародонта в щурів при розвитку гіпореактивності / О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. –  № 2 (13). – С. 16-18.
  • Авдєєв О. В. Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2010. – № 3 (60). – С.104-106.
  • Данилевський Н. Ф. Заболевания пародонта / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – Киев : Здоров’я, 2000. – 461 с.
  • Кухарская О. Г. Микробиологический баланс полости рта у больных пародонтитом / О. Г. Кухарская, М. Д. Король // Український стоматологічний альманах.– 2007.– № 1.– С.58-60.
  • Левицкий А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. – Одесса, 2005. 74 с.
  • Мазур І. П. Остеотропні засоби в корекції порушень кісткового метаболізму та дистрофічно-деструктивних процесів у тканинах пародонта / І. П. Мазур, В. А. Лузін, В. В. Поворознюк // Український медичний альманах. – 2005. – № 5. – С. 91-94.
  • Мельничук Г. М. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Г. М. Мельничук. – Одеса, 2008. – 38 с.
  • Патент 57189 Україна, МПК (2011.01) А61К 31/00 G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – № u201010071; заявл. 16.08.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3, 2011 р.
  • Рыбаков А. И. Иммунокоррекция при воспалительных заболеваниях пародонта / А. И. Рыбаков, В. Н. Исаев, Т. П. Иванюшко // Иммунология. – 1996. - № 6. - С. 57-59.
  • Саркисов  Д.С. Микроскопическая техника / Д.С. Саркисов, Ю.Л. Перов // Руководство. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 7-11 сторінки, код УДК 616.314.1 – 091.8] – 092.9 – 053