EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.В. Шепітько, В.І. Шепітько, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко

  СТАН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СІАЛАДЕНІТІ


  Про автора: І.В. Шепітько, В.І. Шепітько, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація На щурах-самцях лінії „Вістар” досліджувалась реакція гемомікроциркуляторного русла при введенні кріоконсервованої плаценти, гострому сіаладеніту та корекції його одноразовим введенням кріоконсервованої плаценти. Тварин виводили з експерименту через 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 і 30 дiб. Встановлено, що на одноразове введення плаценти гемомікроциркуляторне русло реагує суттєвими змінами діаметрів протягом 2-7 доби експерименту. На 14-у добу відмічається відновлення вивчених параметрів до показників контролю, що вказує на незначну імунну відповідь та реакцію в межах фізіологічної. При гострому сіаладеніті реакція гемомікроциркуляторного русла визначається протягом всіх термінів експерименту. Введення кріоконсервованої плаценти на тлі експериментального сіаладеніту викликає відновлення діаметрів гемомікроциркуляторного русла до значень групи контролю вже з 5-7 доби, що вказує на лікувальні властивості біологічно активних речовин плаценти.
  Ключові слова плацента, сіаладеніт, гемомікроциркуляторне русло
  Список цитованої літератури
  • Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрія. – Москва: Медицина. – 1990.-178 с.
  • Бабій Р.І. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 “Стоматологія” / Р.І. Бабій. – Одеса, 2007. – 22 с.
  • Бондаренко В.В. Зміни активності α-амілази у тканинах слинних залоз білих щурів при карагеніновому запаленні на фоні хронічної інтоксикації нітратом натрію / В.В. Бондаренко // Одеськ. мед. журн. – 2001. – № 3. – С. 15-16.
  • Влияние микроэлемента цинка на развитие асептического воспаления слизистой оболочки в области зева у крыс, вызванного введением карагинена / А. С. Козлюк, О. Ф. Мельников, М. Д. Тимченко, С. В. Тимченко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – Киiв, 2001. – N6. – С. 22–26.
  • Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти при гострому асептичному стоматиті на клітинний склад піднижньощелепних лімфатичних вузлів / М. В. Калініченко, Г. А. Єрошенко, В. І. Шепітько, В. М. Коваль // Світ медицини та біології. – 2008. – № 3. – С. 106–111.
  • Грищенко В. И. Аспекты создания новых криобиологических технологий и перспективы реализации в Украине / В. И. Грищенко, Н. П. Суббота // Журн. национ. акад. наук. – 2000. – № 4. – С. 25–28.
  • Залевська В.А. Особливості лікування та протезування хворих, які страждають на посттравматичний сіалоаденіт (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 “Стоматологія” / В.А. Залевська. – Одеса, 2010. – 20 с.
  • Казакова К.С. Спосіб окрашування напівтонких зрізів / К.С. Казакова, І.І. Старченко, Г.А. Єрошенко // Свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію № 1880 видану Українською медичною стоматологічною академією 15.09.1999.
  • Карупу В.Я. Электронная микроскопия.- Киев: Вища школа.- 1984.-208с.
  • Клініка та лікування сіалоаденітів / [Чулак Л.Д., Левицький А.П., Залевська В.А., Шутурмінський В.Г.]. – Чернівці : Прут, 2006. – 114 с.
  • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel / Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. – Киев : Морион, 2000. – 320 с.
  • Общие этические принципы работы с экспериментальными животными при проведении медицинских и биологических исследований / Національний конгрес з біоетики (Київ 17—20 вересня 2001 р.) // Ж.АМН України. -2001. - Т. 7,  №4. - С. 814-816.
  • Шепітько В. І. Структурно–функціональні показники кріоконсервованої плаценти і вплив її трансплантації на морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів: дис. ... доктора мед. наук: 14.01.35 / Володимир Іванович Шепітько. – Харків, 2004. – 326 с.
  • Parwani S. Salivary nitric oxide levels in inflammatory periodontal disease – A case-control and interventional study / S. Parwani, P. Chitnis, R. Parwani // Int J Dent Hyg. – 2011. – May, 12. – doi: 10.1111/j.1601-5037.2011.00508.x. [Epub ahead of print].
  • Ship J.A. Diagnosing, managing, and preventing salivary gland disorders / J.A. Ship // Oral Dis. – 2002. – V.8, №2. – P. 77-89.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 162-166 сторінки, код УДК 616.316.1-002-092.9:618