EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л. Д. Орлова

  ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЛУЧНІ ФІТОЦЕНОЗИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ


  Про автора: Л. Д. Орлова
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Обзорная статья
  Анотація Охарактеризовано дію біотичних і абіотичних природних та антропогенних чинників. Вказано, що до основних абіотичних характеристик, які впливають на луки можна віднести, геологічну будову, ґрунтоутворюючі породи, типи ґрунтів, клімат, опади; головними біотичними показниками виступають фітоценоз, зооценоз та мікробоценоз; антропогенні дії частіше всього простежуються через економіко-правові відносинами, основний напрямок господарського використання, частіше в якості сінокосів і випасів, та техногенні прояви. Наголошено, що чинники впливають один на другий і частіше діють комплексно.
  Ключові слова чинники впливу, лучні фітоценози, Лівобережний Лісостеп України
  Список цитованої літератури
  • Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К. Крупского, Н. И. Полупана. – К. : Урожай, 1979. – 160 с.
  • Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А.Л. Бельгард. – К. : Изд-во Киевск. ун-та, 1950. – 264 с.
  • Бельгард А.Л.Степное лесоведение / А.Л. Бельгард. – М. : Лесная промышленность, 1971. – 336 с.
  • Боговін А.В. Трав’янисті біогеоценози, їхнє поліпшення та раціональне використання / А.В. Боговін, І.Т. Слюсар, М.К. Царенко. – К. : Аграрна наука, 2005. – 360 с.
  • Геоботанічне районування Української РСР / Відп. ред. А.І. Барбарич. – К. : Наук. думка, 1977. – 304 с.
  • Глінка О. Чинники впливу на розвиток території природних кормових угідь західного Криму / О. Глінка, Ю. Голубінка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип. 1 (21). – С. 218-220.
  • Кушнір Л.Л. Клімат / Методика викладання географії Полтавщини (посібник для вчителя) / Під заг. ред. Л.М. Булави. – Полтава, 1994. – Ч. 1. – С. 28-43.
  • Ларін І.В. Луківництво і пасовищне господарство / І.В. Ларін, М.В. Куксін. – К. : Держсільгоспвидав, 1960. – 483 с.
  • Ларин И.В. Избранные труды / И.В. Ларин. – М. : Колос, 1978. – 432 с.
  • Методика викладання географії Полтавщини : посіб. для вчителя / Під заг. ред. Л. М. Булави. – Полтава, 1994. – Ч. 2. – 68 с.
  • Мринский О.П. Ботанико-географический очерк Левобережной Лесостепи Украины : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук / О.П. Мринский. – К., 1971. – 32 с.
  • Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В.Н. Сукачова, Н.В. Дылиса. – М. : Наука, 1964. – 575 с.
  • Полупан М.І. Класифікація грунтів України / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко. – К. : Аграрна наука, 2005. – 300 с.
  • Работнов Т.А. Луговедение / Т.А. Работнов. – М. : Изд-во МГУ, 1974. – 283с.
  • Работнов Т.А. Экология луговых трав / Т.А. Работнов. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 176 с.
  • Травлеев А.П. Опыт детализации структурных компонентов лесного биогеоценоза в степи / А.П. Травлеев / Біогеоценологічні дослідження на Україні. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. держ. ун-ту, 1973. – С. 38-41.
  • Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под ред. В.П.ПоповаА.ММариничаА.ИЛанько. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1968. – 683 с.
  • Чижов М.П. Український Лісостеп / М.П. Чижов. – К. : Рад. шк., 1961. – 204 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 146-149 сторінки, код УДК 581.526.45(292.485) (477.5)