EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Мерецький

  РОЛЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В ПАТОГЕНЕЗІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ, ПОЄДНАНОЇ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ


  Про автора: В.М. Мерецький
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою роботи було дослідити вплив цукрового діабету на функціонування системи оксиду азоту в тканинах серця, легень, печінки та нирок щурів з черепно-мозковою травмою (ЧМТ). Показано, що при ЧМТ загальна активність NO синтази і вміст NOx у внутрішніх органах і сироватці крові тварин достовірно зростають порівняно з контролем. Максимальних змін досліджувані показники зазнають через 24 год після травми. Супутній цукровий діабет призводить до ще більш вираженого підвищення активності NO синтази і концентрації NOx. У щурів з поєднаною патологією досліджувані показники були достовірно вищими порівняно з нормоглікемічними травмованими тваринами практично у всі терміни експерименту (3 год – 14 діб). Зроблено висновок про доцільність застосування модуляторів NO синтази з метою профілактики уражень внутрішніх органів при ЧМТ на фоні діабету.
  Ключові слова черепно-мозкова травма, цукровий діабет, NO синтаза, нітрити і нітрати
  Список цитованої літератури
  • Баринова М.Э. Роль внутриклеточной сигнальной системы enos-протеинкиназа G в развитии дизрегенераторного синдрома у больных сахарным діабетом / М.Э. Баринова // Архив клин. и экспериментальной медицины. – 2008. – Т. 17, № 1. – С. 66-69.
  • Гирін В.В. Участь цитокінового механізму у формуванні цукрового діабету 1 типу / Укр. науково-медичний молодіжний журнал. – 2009. -  № 1. – С. 28-30.
  • Доклінічні дослідження лікарських засобів: методичні рекомендації / За редакцією: член-кор. АМН України О.В. Стефанова. – К.: Авіцена, 2001 р. – 528 с.
  • Ельский В.Н. Моделирование черепно-мозговой травмы / В.Н. Ельский, С.В. Зяблицев.  – Донецк: Изд-во «Новый мир», 2008. – 140 с.
  • Малахов В.А. Проблема оксида азота в неврологии / В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя, В.С. Лычко [и др.]. – Сумы: Издательство СумГПУ им. А.С. Макаренко, 2009. – 242 с.
  • Панчишин О.Б. Зміни активності NO-синтаз та аргінази у тканині підшлункової залози при введенні L-аргініну або аміногуанідину за умов стрептозоцин-індукованої гіперглікемії / О.Б. Панчишин, Н.Б. Панасюк, Л.П. Білецька, О.Я. Скляров // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 3, ч. 1(59). – С. 260-262.
  • Пат. 74935 Україна, МПК G 09 В 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання черепно-мозкової травми / Мерецький В.М.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u2012 06594; заявл. 30.05.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.
  • Рєзников О.Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах / О.Г. Рєзников // Ендокринологія. – 2003. – Т. 8, № 1. – С. 142-145.
  • Maegele M. Incidence and outcome of traumatic brain injury in an urban area in Western Europe over 10 years / M. Maegele, D. Engel, B. Bouillon [et al.] // Eur. Surg. Res. – 2007. – Vol. 39. – P. 372-379.
  • Mock C. Strengthening trauma systems globally: the Essential Trauma Care Project / C. Mock, M. Joshipura, J. Goosen, J.D. Lormand, R. J. Maier // Trauma. – 2005. - Vol. 59. – Р. 1243-1246.
  • Niizuma K. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction as determinants of ischemic neuronal death and survival / K. Niizuma, H. Endo, P. H. Chan // J. Neurochem. – 2009. –Vol. 109, Suppl. 1. – Р. 133–138.
  • Pellegrini–Giampietro D.E. Post–ischemic brain damage: the endocannabinoid system in the mechanisms of neuronal death / D.E. Pellegrini–Giampietro, Р. Mannaioni, G. Bagetta // FEBS J. – 2009. – Vol. 276, N1. – P. 2–12.
  • Ridnour L. A spectrophotometric method for the direct detection and quantitation of nitric oxide, nitrite, and nitrate in cell culture media / L. Ridnour, J.E. Sim, M. Hayward // Anal. Biochem. – 2000. - Vol. 81. – Р. 223–229.
  • Seo W. Comparisons of acute physiological parameters influencing outcome in patients with traumatic brain injury and hemorrhagic stroke / W. Seo, H. Oh // Worldviews Evid. Based Nurs. – 2009. – Vol. 6, N1. – P. 36–43.
  • Stuehr D. Nw-Hydroxy-L-arginine is an intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine / D. Stuehr, N.S. Kwon, C. Nathan, O. Griffiths // J. Biol. Chem. – 1991. - Vol. 266. – Р. 6259-6263.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 011-014 сторінки, код УДК 612.015.33-02:617.831-001.3-06:616.379-008.64]-092.9