EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ковтун М.І.

  ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА МОДЕЛІ «ХВОРИЙ НА КАТАРАКТУ-ЛІКАР» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


  Про автора: Ковтун М.І.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Представлено аналіз ролі інформатизації охорони здоров'я в підвищенні якості надання офтальмологічної допомоги хворим на катаракту. Показано, що результат лікування хворого на катаракту залежить не тільки від кваліфікації лікаря, його матеріально-технічного забезпечення та використання сучасних технологій діагностики та лікування, а й від інтервалу часу між постановкою діагнозу та зверненням пацієнта за хірургічною допомогою, а також стадії захворювання. На підставі аналізу 600 анкет хворих на катаракту встановлено, що в перший рік після постановки діагнозу за хірургічною допомогою звертається тільки 50% міських і 46% сільських хворих. Майже половина пацієнтів звертається за хірургічним лікуванням на пізніх стадіях захворювання, що не сприяє отриманню високих результатів. Для підвищення якості надання допомоги хворим катарактою необхідно широко інформувати населення про перші симптоми захворювання, оптимальні строки звернення за хірургічною допомогою, особливості перебігу та можливі ускладнення. При побудові моделей «лікар-пацієнт» необхідно враховувати не тільки сучасні можливості лікарів і потреби пацієнтів, але і роль їх інформованості в підвищенні якості медичної допомоги.
  Ключові слова інформатизація, катаракта, модель «хворий-лікар», якість медичної допомоги
  Список цитованої літератури
  • Агуреев И.Е. Анализ качества медицинской помощи как основа математического моделирования возможных управленчиских решений/И.Е.Агуреев, Е.Е. Атлас// Успехи современного естествознания.-2011. - №11. – С.78-79.
  • Алексеев Б.Н. Эволюция катарактальной хирургии, экстра – и интраокулярная коррекция афакии / Б.Н.Алексеев // Вестник Российской Академии медицинских наук, 2003.-N 2.-С.4-8
  • Білинська М.М.  Пріоритети управління змінами в галузі охорони здоров’я України / М. М. Білинська. – К., 2006. – Посіб. № 12. – 50 с.
  • Веселовская З.Ф. Катаракта  /З.Ф. Веселовская , М. И. Блюменталь, Н.Ф. Боброва. - Киев: Книга плюс, 2002.- 208 с.
  • Кондратюк Н. Ю. До шляхів реформування стаціонарної медичної допомоги / Н. Ю. Кондратюк, М. В. Шемечко, Є. М. Кривенко // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 2. – С. 84–87.
  • Концепцiя удосконалення iнформацiйної служби охорони здоров’я  м. Києва / В. В. Загороднiй, Н. I. Власенко, О. С. Коваленко [та ін.] // Iнформ. забезпечення охорони здоров’я в єдиному мед. просторi столицi держави : матеріали наук.-практ. конф., 10-11 груд. 1998 р. – К., 1998. – С. 11–14.
  • Корсакова Н.В. Современные аспекты патогенеза возрастной катаракты человека (обзор литературы)/ Корсакова Н.В., Паштаев Н.П., Сергеева В.Е., Поздеева Н.А// Офтальмохирургия . – 2012. - №2. – С.82-85.
  • Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоров'я: генезис, тенденції та закономірності розвитку / Н. П. Кризина. – К., 2007. – 224 с.
  • Кризина Н.П. Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення України / Н.П. Кризина // Зб. наук. пр. НАДУ. – К., 2006. – Вип. 1. – C. 305–313.
  • Медико-экономические аспекты медицинской помощи в офтальмологии. Формализация, стандартизация медицинских услуг / А.Г. Заболотний, С.Н. Сахнов, В.И. Калиниченко, И.Г. Кузнецова // Бюл. СО РАМН. - 2004. - Приложение № 1. - С. 40-44.
  • Модели медицинских офтальмологических услуг - основа для повышения качества офтальмологической помощи / В.И. Калиниченко, С.Н. Сахнов, А.Г. Заболотний // Новые технологии в управлении, бизнесе и праве: Труды IV международной конференции / НФ ИУБиП, Невинномысск, 2004. - С. 94-97.
  • Подоляка В.Л. Інформованість пацієнтів як засіб підвищення соціальної ефективності стаціонарної медичної допомоги / В.Л.Подоляка // Весник гигиены и эпидемиологии. ¾ 2004. ¾ № 2. ¾ С. 195-198.
  • Пономаренко В. М. Основи державної політики розвитку інформатизації системи охорони здоров’я України / В. М. Пономаренко, Н. М. Лещук // Укр. журн. телемедицини та мед. телематики. – 2006. – № 1. – С. 109–111
  • Романюк Л. М. Інформаційне забезпечення управління стаціонарною допомогою / Л. М. Романюк // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2003. – № 1. – C. 67–70.
  • Слабкий Г.О. Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я / Г.О.Слабкий Г.О., С.В.Збітнєва //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. -№4(54). –С.42-50.
  • Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні/Науково-методичне видання //За редакцією проф. Рикова С.О.- К.:ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. -268 с.
  • Тогунов И.А.   Маркетинг: философия моделирования / И.А.Тогунов. - Владимир, 1999. – 172 с.
  • Исакова И.А. Качество жизни офтальмологических больных как предмет интереса социологии медицины /И.А.Исакова, Т.Г.Ефремова//Институционализация социологии медицины: проблемы, методы, перспективы развития: материалы Интернет-конференции. – Новосибирск: НГМУ, 1-30 июня 2009 [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://hygeia.ru/content/institutsionalizatsiya-sotsiologii-meditsiny-problemy-metody-perspektivy-razvitiya-2009.
  • Исакова И.А. Применение социологических методов исследования качества жизни больных в офтальмологии. Волгоград. Изд-во ВолГМУ. 2008 – 40с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 033-037 сторінки, код УДК 617.7:311.313-007+615.2