RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н. О. Власенко

  ОПАДО-ПІДСТИЛКОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ У ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ м. ПОЛТАВА


  Про автора: Н. О. Власенко
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація З’ясовано ОПК або індекс інтенсивності біологічного кругообігу для природних та штучних лісів зеленої зони м. Полтава. Виявлено, що у досліджених лісах спостерігається загальмований та дуже загальмований тип колообігу речовин. Інтервал середніх показників ОПК складав для природних лісів 2,07-3,06, для штучних – 1,92-9,66. Для хвойних та змішаних лісів характерний ОПК набагато вищий, ніж у листяних. Показник ОПК залежить від типу лісу та погодних умов.
  Ключові слова опадо-підстилковий коефіцієнт, колообіг речовин, типи лісів, зелена зона, м. Полтава
  Список цитованої літератури
  • Базилевич Н. И. Типы биологического круговорота зольных элементов и азота в основных природных зонах Северного полушария / Н. И. Базилевич, Л. Е. Родин // Генезис, классификация и картография почв СССР. – М. : Наука, 1964. – С. 134–145.
  • Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока Украины. – Киев : Изд–во КГУ, 1950. – 264 с.
  • Бельгард А. Л.Степное лесоведение / А. Л. Бельгард. – М. : Лесная промышленность, 1971. – 336 с.
  • Бондар І. В. Кругообіг поживних речовин та його вплив на ґрунти лісостанів Київського Полісся / І. В. Бондар // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – 2003. Вип. 13.3. – С. 63-69.
  • Вернадский В. И. Биосфера / В. И. Вернадский. – М. : Мысль, 1967. – 377 с.
  • Взнуздаев Н. А. Запас органического вещества осинников в зависимости от формового разнообразия осины / Н. А. Взнуздаев, О. В. Шахова, В. И, Стукалова / Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в растительных сообществах. – Л. : Наука, 1971. – С. 53-58.
  • Власенко Н. О., Густодим І. М. Підстилка дубових насаджень смт. Артемівки // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої 100-річчю від дня народження Д. С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога) / під ред. М. В. Гриньової. – Полтава : Друкарська майстерня, 2012. – С. 27-29.
  • Власенко Н.О. Опад дубових насаджень околиць смт Артемівка / Н. О. Власенко, І. М. Густодим / Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Астрая, 2013. – С. 163-165.
  • Дідух Я. П. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України / Я. П. Дідух // Вісник НАН України . – 2007. – № 4. – С. 3-12.
  • Доспехов Б. А. Методика полевого опыта : (С основами статистической обработки результатов исследования) / Б. А. Доспехов. – М. : Колос, 1979. – 416 с.
  • Жицька Л. І. Дослідження зв’язку між швидкістю розкладання підстилки та зольністю опаду в природних дібровах / Л. І. Жицька, Н. В. Жицька // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 2012. – Вип. № 39 (252). – С. 61-66.
  • Жицька Н. В. Дослідження зв’язку між швидкістю розкладання підстилки та зольністю опаду в природних лісових біогеоценозах / Н. В. Жицька //Лісівництво і агролісомеліорація. – 2011. – Вип. 119. – С. 137-140.
  • Жицька Н. В. Сезонна динаміка руху хімічних елементів у підстилках природних лісових біогеоценозів / Н. В. Жицька // Грунтознавство. – 2009. – Т. 10, № 3-4. – С. 50-57.
  • Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології : навч. посіб. / [О. М. Царенко, Ю. А. Злобін, В. Г. Скляр, С. М. Панченко]. – Суми : Університетська книга, 2000. – 203 с.
  • Родин Л. Е. Динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности / Л. Е. Родин, Н. И. Базилевич. – М. ; Л. : Наука, 1965. – 247 с.
  • Родин Л. Е. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах / Л. Е. Родин, Н. П. Ремезов, Н. И. Базилевич. – Л. : Наука. Ленингр. отделение, 1967. – 145 с.
  • Смольянинов И. И. К оценке интенсивности біологического круговорота N, P, K, Ca и Mg в равнинных лесах УССР / И. И. Смольянинов, Е. В. Рябуха / Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в растительных сообществах. – Л. : Наука, 1971. – С. 249-255.
  • Смольянинов И. И. Круговорот веществ в природе / И. И. Смольянинов, Е. В. Рябуха. – К. : Наук. думка, 1971. – 120 с.
  • Травлеев А. П. Некоторые черты разложения органического опада древесных пород и взаимодействие продуктов их разложения с почвой / А. П. Травлеев / Вопросы степного лесоведения. – Днепропетровск : ДГУ, 1968. – С. 15-29.
  • Травлеев А. П. Опыт детализации структурных компонентов лесного биогеоценоза в степи / А. П. Травлеев // Біогеоценологічні дослідження на Україні / Дніпропетров. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1973. – С. 38–41.
  • Цветкова Н. М. Біокругообіг речовин у біогеоценозах Присамар′я Дніпровського : навч. посіб. / Н. Н. Цветкова, М. С. Якуба. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008. – 112 с.
  • Цветкова Н. Н. Биоэкологические аспекты мониторинга лесов степного Присамарья // Н. Н. Цветкова, Ю. И. Грицан // Питання степового ліознавства та лісової рекультивації земель. – 1998. – Вип. 2. – С. 60-67.
  • Чепурко Н. Л. Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в лесных и тундровых сообществах Хибинских гор / Н. Л. Чепурко // Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в растительных сообществах. – Л. : Наука, 1971. – С. 213-219.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 138-141 сторінки, код УДК 574.4:581.5 (477.53)