RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Рихлік С.В.

  ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВІКОВОЇ МОРФОЛОГІЇ ЦНС В КУРСІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ


  Про автора: Рихлік С.В.
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вікові зміни в організмі багато в чому обумовлені процесами старіння, що відбуваються в головному мозку. Ці процеси викликають зміни в поведінкових і емоційних реакціях, порушення пам'яті, зниження розумової і фізичної працездатності, рухової активності, зміни психіки, погіршення сенсорних функцій та регуляції внутрішнього середовища організму. Знання про структурно-функціональну організацію процесів старіння ЦНС важливі для фахівців різного профілю при виборі тактики лікування багатьох поширених захворювань. Запропонований підхід до вивчення гістоархітектоніки вентролатеральної групи ядер таламуса проміжного мозку людини включає ознайомлення з методами і методиками, які використовуються для цього, освоєння методу підрахунку основних клітинних елементів таламуса по препаратах, узятих у людей різної статі і віку. Після цього проводиться визначення їх щільності і на підставі цих даних розрахунок нейроно-гліально-капілярних взаємовідношень. Аналіз отриманих результатів доцільно проводити у віковому і гендерному аспекті.
  Ключові слова навчання, старіння ЦНС, нейроно-гліально-капілярні взаємовідношення
  Список цитованої літератури
  • Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия: [руководство] / Г.Г. Автандилов. – М.:Медицина, 1990. – 383с.
  • Антонова А.М. Нейроархитектоника и межнейронные связи как основа соматотопической организации коры мозга человека / А.М. Антонова // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1981. – Т. 80, №3. – С. 18-27.
  • Афанасьев Ю.И. Медицинская направленность в преподавании гистологии, цитологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев, Ю.И. Ухов // Морфология. – 1998. – Т.113, №2. – С. 115-116.
  • Блинков С.М. Мозг человека в цифрах и таблицах / С.М. Блинков, И.Н. Глезер. – Л.: Медицина, 1964. – 472 с.
  • Боголепова И.Н. Некоторые цитоархитектонические особенности старения корковых и подкорковых структур мозга человека / И.Н. Боголепова, В.В. Амунц, Н.С. Оржеховская, Л.И. Малофеева//Развивающийся мозг: Сб.науч. тр. Вып.13.– М., 1984.– С. 27-29.
  • Боголепова И.Н. Некоторые закономерности структурных изменений коры и подкорковых образований мозга человека в процессе старения/ И.Н. Боголепова , В.В. Амунц, Н.С. Оржеховская, Л.И. Малофеева
  •  // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1985. – Т.85, №7. – С. 965-968.
  • Вербицкая Л.Б. Компенсаторно-приспособительные перестройки стареющего мозга человека / Л.Б. Вербицкая, И.И. Семенченко // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1988. – Т.88, №12. – С. 46-48.
  • Гусев Е.И. Ишемия головного мозга / Е.И. Гусев, В.И. Скворцов. – М.: Медицина, 2001. – 327 с.
  • Деклараційний патент на винахід 49545А Україна, МПК 7 G01N1/30. Спосіб підготовки біологічного об’єкта / С.Ю. Масловський, В.Е. Коваленко, С.В. Рихлік; заявник и патентовласник : Харківський державний медичний університет. – № 2001129005; Заявл. 25.12.01; Опубл. 16.09.02, Бюл. №9.
  •  Дильман В.М. Четыре модели медицины / В.М. Дильман. – Л.: Медицина, 1987. – 288 с.
  • Крачун Г.П. Методологические и дидактические аспекты преподавания курса гистологии, эмбриологии, цитологии в медицинском ВУЗе [Электронный ресурс] / Г.П. Крачун // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1. – Режим доступа: www.science-education.ru/101-5455.
  • Мотавкин П.А. Капилляры головного мозга / П.А. Мотавкин, А.В. Ломакин , В.М. Черток. – Владивосток, изд-во ДВНЦ АН СССР. – 1983. – 140 с.
  •  Рихлік С.В. Гендерні особливості гістоархітектоніки вентральної групи ядер / С.В. Рихлік // Світ медицини і біології. – 2014. – Т. 44, № 2. – С. 151-154.
  •  Рыхлик С.В. Современные подходы к преподаванию гистологии, цитологии и эмбриологии / С.В. Рыхлик // Вестник проблем биологии и медицины. – 2014. – Том 111, № 3. – С. 70-74.
  • Старение мозга / Под ред. В.В. Фролькиса. – Л.: Наука, 1991. – 277 с.
  • Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / Д. Хьюбел; пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 240 с.
  • Hikosaka O. Neural systems for control of voluntary action a hypothesis / O. Hikosaka // Adv. Biophys. – 1998. – Vol. 35. – P. 81-102.
  • Martin W.R. Increasing striatal iron content associated with normal aging
  • / W.R. Martin, F.Q. Ye, P.S. Allen // Mov. Disord. – 1998. – Vol. 13, № 2. – P. 281-286.
  • Mrak R.E. Aging-associated changes in human brain / R.E. Mrak, S.T. Griffin, D.I. Graham // J. Neuropathol. Exp. Neurol. – 1997. – Vol. 56, № 12. – P. 1269-1275.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 188-192 сторінки, код УДК 378.016:611.018:611.018.1:611.013