EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. В. Гунас, Р. О. Шеремета, В. В. Піліпонова, І. Л. Рокунець

  АМПЛІТУДНІ Й ШВИДКІСНІ ПОКАЗНИКИ РУХУ МІТРАЛЬНОГО Й АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ТА ШВИДКІСТЬ ЦИРКУЛЯРНОГО ВКОРОЧЕННЯ ВОЛОКОН МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПОДІЛЛЯ


  Про автора: І. В. Гунас, Р. О. Шеремета, В. В. Піліпонова, І. Л. Рокунець
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У 109 практично здорових чоловіків віком від 22 до 35 років і 158 жінок віком від 21 до 35 років, мешканців Поділля, при ультразвуковому дослідженні серця встановлені вікові та статеві особливості ехокардіографічних амплітудних й швидкісних показників руху мітрального й аортального клапанів серця та швидкості циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка. У чоловіків та жінок старшої вікової групи більшість функціональних показників виявилися більшими порівняно із особами аналогічної статі молодшої вікової групи. Амплітуда руху передньої стулки мітрального клапана в фазу швидкого наповнення, розкриття стулок аортального клапана достовірно більша у чоловіків загальної групи та різних вікових груп, ніж у жінок аналогічного віку. Швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка у жінок віком 26-35 років достовірно більша та у жінок віком 21-25 років має тенденцію до більших значень порівняно із чоловіками аналогічного віку.
  Ключові слова ехокардіографія, перший зрілий вік, вікові відмінності, статевий диморфізм
  Список цитованої літератури
  • Бокерия Л. А. Сердечно-сосудистая хирургия – 2011. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения / Л. А. Бокерия, Р. Г. Гудкова // – М. : НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, - 2012. – 196 с.
  • Волков В. П. Новые подходы к органометрии сердца / В.П. Волков // Современная медицина: актуальные вопросы: материалы XXII международной заочной научно-практической конференции (26 августа 2013 г.). – Новосибирск: СибАК, - 2013. – С. 29-39.
  • Дземешкевич С. Л. Болезни митрального клапана. Функция, диагностика, лечение / С.Л. Дземешкевич, Л.У. Стивенсон // – М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2008. – 288 с.
  • Жвавый Н. Ф. Медицинская антропология – наука о человеке / Н. Ф. Жвавый, П. Г. Койносов, С. А. Орлов // Морфология. – 2008. – Т. 133, № 3. – С. 42-43.
  • Затикян Е. П. Функциональные шумы сердца – причины и возможности неинвазивной диагностики / Е. П. Затикян // Ультразвуковая диагностика. – 1999. – № 3 – С. 36-44.
  • Рыбакова М. А. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Эхокардиография / М.А. Рыбакова, М.Н. Алехин, В.В. Митьков // – М.: Издательский дом Видар-М, - 2008. – 512 с.
  • Солтоски П. Р. Секреты кардиохирургии / П. Р. Солтоски, Х. Л. Караманукян, Т. А. Салерно [и др.] // – Москва, РФ: МЕДпресс-информ, - 2005. – 328 с.
  • Фейгенбаум X. Эхокардиография. – 5-е изд. / X. Фейгенбаум // – М.: Видар, - 2005. – С. 217-225.
  • Хубилава Г. Г. Отдалённые результаты использования механических протезов / Г. Г. Хубилава, Н. Е. Шихвердиев, С. П. Марченков // Бюл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. – 2004. – Т. 5, № 11 (Приложение). – С. 34.
  • Шиллер Н. Клиническая эхокардиография / Н. Шиллер, М.А. Осипов // – М., Практика, - 2005. – 344 с.
  • Шеремета Р. О. Особливості ехокардіографічних розмірів лівого шлуночка, передсердя та аорти у здорових чоловіків і жінок Поділля / Р.О. Шеремета // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2014. – № 23. – С. 31-33.
  • Hirata K. Pitfalls of echocardiographic measurement in tissue harmonic imaging: in vitro and in vivo study / K. Hirata, H. Watanabe, S. Beppu [et al.] // J. Am. Soc. Echocardiogr. – 2002. – Vol. 15. – Р. 1038-1044.
  • Kleiger R. E. Time djmain measurement of heat rate variability / R. E. Kleiger, P. K. Stein, M. S. Bosner [et al.] // Cardiol. Clin. – 2012. – Vol. 10, № 3. – Р. 487-498.
  • Leliuk V.G. Changes of arterial and venjus hemodinamics in migrain patients / V.G. Leliuk, S.E. Leliuk, A.V. Rezaikin // Cerebrovasc. Disease. – 2009. – Vol. 2. –39 p.
  • Segesser Von L.K. Von Segesser L.K. The contraindications of today are the indications of tomorrow / L.K. Von Segesser // Eur. J. Cardiothorac Surg. – 2013. – Vol. 43, № 4. – Р. 665-672.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 026-030 сторінки, код УДК 611.9:575.191:612.017.1:612:656