RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Д. О. Лавренко

  ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАНОВИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ ПОЄДНАНИМИ З ОЖИРІННЯМ


  Про автора: Д. О. Лавренко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В умовах хірургічного відділення багатопрофільного лікувального закладу проведено аналіз результатів лікування 166 пацієнтів з ВГ та ожирінням. Хворих поділено на 2 групи: 30 хворих які лікувались за запропонованою методикою (основна група, період 2012-2015 роки), та 136 хворих, які лікувались за традиційною лікувальною тактикою (група порівняння, період 2009-2012 роки). Для покращення результатів хірургічного лікування хворих з ветральними грижами та ожирінням було запропоновано та використано методику, яка базується на комплексній профілактиці післяопераційних ранових ускладнень на всіх етапах периопераційного періоду. Згідно проведенного аналізу перебігу післяопераційного періоду у хворих основної групи, вдалося досягти зниження кількості ранових ускладнень.
  Ключові слова вентральна грижа, ожиріння, ранові ускладнення, профілактика післяопераційних ускладнень
  Список цитованої літератури
  • Belyanskiy L.S. Osobennosti otkryitoy plastiki gryizhi bryushnoy stenki u patsientov s izbyitochnoy massoy tela i patologicheskim ozhireniem / L.S. Belyanskiy, A.S. Lavrik, N.V. Manoylo // KlInIchna hIrurgIya. – 2002. –No.11/12. – S. 5-6.
  • Grubnik V.V. Suchasni metodi plastiki ventralnih grizh iz zastosuvannyam sintetichnih proteziv / V.V. Grubnik, R.S. Parfentev, N.D. Venger // HirurgIya Ukrayiny.-2008, No. 2 (26). - S. 22 - 24.
  • Davidenko I. V. Problema ozhirinnya v Ukrayini / I.V. Davidenko, I.P. Smirnova, I.M. Gorbas // Zhurnal praktichnogo likarya. – 2002. – No.1. – S. 81-85.
  • Katelyah O.V. Osoblivosti likuvannya operatsiynoyi rani u patsientiv z ozhirinnyam / O.V. Katelyah, S.D. Himich // Klinichna hirurgiya. – 2005. – No.11/12. – 31 s.
  • Lupaltsov V.K. Profilaktika gnoynyih oslozhneniy v hirurgii posleoperatsionnoy gryizhi u bolnyih, stradayuschih ozhireniem / V.K. Lupaltsov // Klinichna hirurgiya. – 2003. – No.11. – S. 52-53
  • Lavrik A. S. Problemi operatsiynoyi rani u hvorih z ozhirinnyam / A.S. Lavrik, A.S. Tivonchuk, A.Yu. Zgonnik // Klinichna hirurgiya. – 2005. – No.11/12. – S. 84-85.
  • Lavrik A. S. Problemi zagoennya operatsiynoyi rani u hvorih na ozhirinnya / A.S. Lavrik, O.S. Tivonchuk, O.F. Bubalo [ta in.] // Klinichna hirurgiya – 2007. – No.11/12. – S. 37-38.
  • Sedletskiy Yu.I. Sovremennyie metodyi lecheniya ozhireniya: rukovodstvo dlya vrachey / Yu.I. Sedletskiy // – SPb.: «ELBI-SPb», - 2007. – 416 s.
  • Shaposhnikov V.I. Sposob ushivaniya operatsionnoy ranyi u bolnyih s ozhireniem / V.I. Shaposhnikov // Vestnik hirurgii im. I.I. Grekova. – 2005. – Tom 164, No.2. – S. 64-65.
  • Alexander J. Prevention of deep wound infection in morbidly obese patients by infusion of an antibiotic into the subcutaneous space at the time of wound closure. / J. Alexander, R. Rahn. // Obes Surg. – 2004. – Vol. 14 – Р. 970–974.
  • De Aquiar L.G. Metformin improves endothelial vascular reactivity in first–degree relatives of type diabetic patient with metabolic syndrome and normal glucose tolerance. / L.G. De Aquiar, L.R. Bahia., N. Villela // Diabetes Care. – 2006. – Vol. 29 (5). – Р. 1083–1089.
  • Sirtori C.R. Re–evaluation of a biguanide, metformin: mechanism of action and tolerability / C.R. Sirtori, C. Pasik. // Pharmacol Res – 1994. –Vol. 30– P. 197–228.
  • Vastine V. Wound complications of abdominoplasty in obese patients. / V. Vastine, R. Morgan, G. Williams [et al.] // Ann Plast Surg – 1999. - Vol.42 – Р. 34-39.
  • Wison J. Obesity: impediment to wound healing. / J. Wison, J. Clark. // Crit Care Nurs Q – 2003. – Vol. 26 - Р. 119-132.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(52) 2 частина 2015 рік , 016-019 сторінки, код УДК 616-001.4-089.168.1-084:[617.55-007.43+016-056.52]