EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Шевченко К. М.

  КІЛЬКІСНИЙ УЛЬТРАСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН СЕКРЕТОРНОГО АПАРАТУ ПЕРЕДСЕРДНИХ КАРДІОМІОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОЇ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ГІПОКСІЇ НА ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ


  Про автора: Шевченко К. М.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі проведений ультраструктурних аналіз секреторного апарату передсердних кардіоміоцитів щурів на етапах онтогенезу під впливом хронічної пренатальної гіпоксії. У ході дослідження встановлено, що хронічна гіпоксія стимулює секрецію передсердного натрійуретичного пептиду від 16-ї до 18-ї доби пренатального періоду розвитку.
  Ключові слова щури, передсердні кардіоміоцити, секреторні гранули, внутрішньоутроб-на гіпоксія, кардіогенез
  Список цитованої літератури
  • Avtandilov G. G. Meditsinskaya morfometriya / G. G. Avtandilov // – M.: Meditsina, - 1990. – 384 s.
  • Ivanitskaya N.F. Metodika polucheniya raznyih stadiy gemicheskoy gipoksii u kryis vvedeniem nitrita natriya / N. F. Ivanitskaya // Patol. fiziol. i eksperim. terapiya. – 1976. – No. 3. – S. 69–71.
  • Kryizhanovskaya S. Yu. Vliyanie vnutriutrobnoy gipoksii na tkanevoy gomeostaz miokarda / S. Yu. Kryizhanovskaya [i dr.] // Dalnevostochnyiy meditsinskiy zhurnal. − 2007. – No. 2. − 82 с.
  • Korostyishevskaya I. M. Vozmozhnosti ultrastrukturnoy otsenki sekretornoy aktivnosti predserdnyih kardiomiotsitov / I. M. Korostyishevskaya, V. F. Maksimov, S. A. Kurganov // Tsitologiya. – 2013. – T. 55, No. 8. – S. 539–547.
  • Lakin G. F. Biometriya: ucheb. posobie dlya biol. spets. vuzov / G.F. Lakin // – M. : Vyisshaya shkola, - 1990. – 352 s.
  • Maksimov V. F. Morfogenez i reaktsiya na gipoksiyu mioendokardialnyih kletok predserdiya u kurinyih embrionov (gallus gallus) / V. F. Maksimov, I. M. Korostyishevskaya // Zhurn. evolyuts. biohim. fiziol. – 2012. – T. 48, No. 5. – S. 502–508.
  • SkibInska T. R. Ultrastrukturni ekvivalenti endokrinnoyi funktsiyi sertsya hrebetnih v normi ta patologiyi: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. biol. nauk / T. R. Skibinska // – K., - 1999. – 20 s.
  • Shatorna V. F. Kritichni periodi kardiogenezu / V. F. Shatorna [ta in.] // – Dnipropetrovsk: Porogi, - 2010. – 160 s.
  • Arjamaa O. Hypoxia regulates the natriuretic peptide system / O. Arjamaa, M. Nikinmaa // Int. J. Physiol. Pathophysiol. Pharmacol. – 2011. – Vol. 3, № 3. – P. 191–201.
  • Casserly B. Cardiac atria are the primary source of ANP release in hypoxia adapted rats / B. Casserly [et al.] // Life Sci. – 2010. – Vol. 87, – Р. 382–389.
  • Jacob M. Physiological levels of A-, B- and C-type natriuretic peptide shed the endothelial glycocalyx and enhance vascular permeability / M. Jacob [et al.] // Basic Res. Cardiol. – 2013. – Vol. 108, № 3. – 347 p.
  • Marcela S. G. Chronological and morphological study of heart development in the rat / S.G. Marcela [et al.] // Anat. Rec. – 2012. – Vol. 295, № 8. – P. 1267–1290.
  • Patterson A. J. Hypoxia and fetal heart development / A.J. Patterson, L. Zhang // Curr. Mol. Med. − 2010. − Vol. 10, № 7. − P. 653–666.
  • Sergeeva I. A. A transgenic mouse model for the simultaneous monitoring of ANF and BNP gene activity during heart development and disease / I. A. Sergeeva [et al.] // Cardiovasc. Res. – 2014. − Vol. 101, № 1. – P. 78-86.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(52) 2 частина 2015 рік , 140-145 сторінки, код УДК 618.232 – 092.9 – 036.1: 612.22: 616.125:576.16