EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. В. Височанський

  ВІДМІННОСТІ КОРЕЛЯЦІЙ ПОКАЗНИКІВ РЕОВАЗОГРАМИ СТЕГНА ТА ГОМІЛКИ З АНТРОПО-СОМАТОМЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ У ЗДОРОВИХ ХЛОПЧИКІВ ПОДІЛЛЯ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ


  Про автора: О. В. Височанський
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація При співставленні особливостей достовірних зв’язків між реовазографічними показниками стегна і гомілки з антропо-соматометричними показниками у хлопчиків різних соматотипів встановлені їх суттєві якісні та кількісні відмінності. У хлопчиків мезоморфів зафіксована найбільша кількість зворотніх зв’язків між похідними показниками реовазограми стегна і шириною дистальних епіфізів; між похідними показниками реовазограми гомілки і поперечними розмірами тіла, товщиною шкірно-жирових складок. У хлопчиків ектоморфів і екто-мезоморфів – переважно зворотні зв’язки між реовазографічними показниками стегна та прямі зв’язки між більшою частиною реовазографічних показників гомілки з практично усіма антропометричними параметрами. Зв’язки протилежного напрямку встановлені: у мезоморфів – між похідними показниками реовазограми і половиною обхватних розмірів та м’язовою масою тіла (для дикротичного індексу): для стегна прямі, а для гомілки – зворотні; у ектоморфів – між амплітудними показниками реовазограми і переважно усіма групами антропометричних показників: для стегна переважно зворотні, а для гомілки – прямі; у екто-мезоморфів – між амплітудними показниками реовазограми і переважно тотальними, поперечними, і обхватними розмірами, товщиною шкірно-жирових складок і жировою масою тіла: для стегна переважно зворотні, а для гомілки – прямі.
  Ключові слова реовазографія, кореляції, хлопчики, гомілка, стегно
  Список цитованої літератури
  • Bunak V. V. Antropometriya: prakticheskiy kurs / V. V. Bunak // – M.: Uchpedgiz, - 1941. – 368 s.
  • Bogachuk O. P. Zmini parametriv reoentsefalogrami u miskih pidlitkiv PodIlskogo regionu ukrayini v zalezhnosti vid osoblivostey somatotipu / O. P. Bogachuk, V. M. Shevchenko // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2007. – No 8. – S. 45-49.
  • Vereskun Z. F. Mesto reografii v klinicheskoy diagnostike sosudistoy patologii / Z. F. Vereskun, S. B. Vereskun // Novaya Meditsina Tyisyacheletiya. – 2011. – No 1. – S. 56-58.
  • Vysochanskiy O. V. Korelyatsiyi pokaznikiv periferichnoyi gemodinamiki za danimi reovazogrami stegna z antropo-somatotipologichnimi parametrami u zdorovih pidlitkiv mezomorfnogo somatotipu / O. V. Vysochanskiy // Biomedical and Biosocial anthropology. – 2012. – No 19. – S. 71-76.
  • Kirichenko I. M. Statevi osoblivosti pokaznikiv tetrapolyarnoyi reokardiografiyi, reoentsefalografyi ta reovazografiyi u zdorovih miskih pidlitkiv PodIlskogo regionu / I. M. Kirichenko, O. A SerebrennIkova, L. L. Hmel [ta In.] // Visnik Vinnitskogo natsionalnogo medichnogo universtetu. – 2006. – T. 10, No 2. – S. 375-376.
  • Moroz V. M. Vzaimosvyaz parametrov gemodinamiki s antropometricheskimi i somatotipologicheskimi pokazatelyami gorodskih malchikov / V. M. Moroz, L. A. Sarafinyuk, I. M. Kirichenko[i dr.] // – Sankt-Peterburg, - 2002. – S. 246-247.
  • Sarafinyuk L. A. Vikovi ta statevi osoblivosti reografichnih parametriv u zdorovih miskih pidlitkiv ta yunakiv / L.A. Sarafinyuk, I.M. Kirichenko, I.V. Gunas, M.P. Kostenko // – Kyiv, - 2002. – S. 272-273.
  • Sabiryanov A. R. Osobennosti variabelnosti sosudistogo krovoobrascheniya detey mladshego i srednego shkolnogo vozrasta / A. R. Sabiryanov, E. S. Sabiryanova // Pediatriya. – 2005. – No 2. – S. 16-20.
  • Sergeta I. V. Korelyatsiyi pokaznikiv reovazogrami stegna z antropometrichnimi parametrami u zdorovih hlopchikiv i divchatok podillya ektomorfnogo somatotipu / I. V. Sergeta, O. V. Vlasenko, O. V. Visochanskiy // Biomedical and Biosocial anthropology. – 2014. – No 23. – S. 39-44.
  • Cherepaha O. L. Korelyatsiyi pokaznikiv periferichnoyi gemodinamiki za danimi reovazogrami gomilki z antropometrichnimi parametrami u zdorovih hlopchikiv i divchatok ektomorfnogo somatotipu / O.L Cherepaha // Visnik morfologiyi. – 2010. – T. 16, No 3. – S. 699-705.
  • Cherepaha O.L. Zvyazok pokaznikIv periferichnoyi gemodinamiki za danimi reovazogrami gomilki z antropometrichnimi pokaznikami zdorovih miskih pidlitkiv ekto-mezomorfnogo somatotipu / O. L. Cherepaha // Visnik problem biologiyi i meditsini: ukrayinskiy naukovo-praktichniy zhurnal. – 2011. – T. 2, No 3. – S. 205-211.
  • Cherepaha O. L. Korelyatsiyi parametriv periferichnoyi gemodinamiki za danimi reovazogrami gomilki z antropometrichnimi pokaznikami zdorovih hlopchikiv i divchatok ekto-mezomorfnogo somatotipu / O. L. Cherepaha, I. V. Sergeta // Medichna nauka – 2011: materiali Vseukr. nauk.-prakt. konf., 29-30 listopada, 2011 r. – Poltava, - 2011. – S. 39-40.
  • Yarullin X. X. Klinicheskaya reoentsefalografiya / X. X. Yarullin // – M., - 1983. – 142 s.
  • Сarter J. The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual / J. Carter // – Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. U.S.A., March - 2003. – 26 p.
  • Sartori T. E. Influence of demographic and metabolic variables on forearm blood flow and vascular conductance in individuals without overt heart disease / T. E. Sartori, R. A. Nunes, G. T. da Silva [et al.] // Vascular health and risk management. – 2010. – Vol. 1, № 6. – P. 431-437.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(51) 1 частина 2015 рік , 015-019 сторінки, код УДК 612.13:617.584:616-053.2/.5:616-071.3