EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П. В. Кидонь

  ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ, ПОЄДНАНОЇ З ВЖИВАННЯМ КАНАБІНОЇДІВ


  Про автора: П. В. Кидонь
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті наведені результати дослідження особистості хворих на параноїдну форму шизофренії, поєднаної з вживанням канабіноїдів. Акцентуйовані властивості особистості були визначені за допомогою методики Леонгарда-Шмішека. Виявлено, що особистість хворих на параноїдну форму шизофренії, які вживають канабіноїди, має свої особливості, які відрізняють її як від хворих на параноїдну шизофренію без супутнього вживання психоактивних речовин, так і від психічно здорових осіб, які вживають канабіноїди. Отримані дані можуть бути використані при проведенні лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів у даної групи хворих.
  Ключові слова параноїдна шизофренія, канабіноїди, особистість, методика Леонгарда-Шмішека
  Список цитованої літератури
  • Bleyher V. M. Patopsihologicheskaya diagnostika / V. M. Bleyher, I. V. Kruk // – K. : Zdorovya, - 1986. – 280 s.
  • Bleyher V. M. Klinicheskaya patopsihologiya: Rukovodstvo dlya vrachey i klinicheskih psihologov / V. M. Bleyher, I. V. Kruk, S. N. Bokov // – M.: Izdatelstvo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Izdatelstvo NPO «MODEK», - 2002. – 512 s.
  • Batarshev A. V. Diagnostika chert lichnosti i aktsentuatsiy. Prakticheskoe rukovodstvo / A. V. Batarshev // – M. : Psihoterapiya, -2006. – 288 s.
  • Zyuzin V. O. Statistichni metodi v ohoroni zdorovya ta meditsini / V. O. Zyuzin, A. V. Kostrikov, V. L. Filatova // – Poltava, -2002 r. – 150 s.
  • Ivanets I. I. Rukovodstvo po narkologii. V 2 t. T. 1. / I. I. Ivanets // – Moskva: «Medpraktika», - 2002 g. – 444 c.
  • Leongard K. Aktsentuirovannyie lichnosti / K. Leongard // – K. : Vischa shkola, - 1981. – 392 s.
  • Sonnik G. T. Psihiatriya / G. T. Sonnik, O. K. Napreenko, A. M. Skripnikov // – Kiyiv : «Zdorovya», - 2006. – 432 s.
  • Hall W. Adverse health effects of non-medical cannabis use / W. Hall, L. Degenhardt // The Lancet. – 2009. – № 374. – Р. 1383-1391.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(55), 2016 рік , 049-053 сторінки, код УДК 616.895.87:[616.89-008.441.13:615]–05