EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. Ю. Філіппова

  ЛІПІДНО-ФОСФОЛІПІДНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З КОМОРБІДНИМ ПЕРЕБІГОМ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА ОЖИРІННЯМ НА ТЛІ ПАТОЛОГІЇ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА


  Про автора: О. Ю. Філіппова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Оцінювали зв'язок між показниками спектру ліпідів та фосфоліпідів у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та ожирінням на тлі патології біліарного тракту залежно від індексу маси тіла. Встановили, що у даної когорти при збільшенні індексу маси тіла спостерігається поглиблення метаболічних подій зі значними змінами у ліпідно-фосфоліпідному спектрі крові. За даними кореляційного аналізу встановлено, що підвищення ІМТ призводило до зниження рівнів ФЛ (rs=-0,402, р0,001 і rs=-0,338, р0,05), ФТХ (rs=-0,317, р0,05 і rs=-0,423, р0,01), СФМ (rs=-0,111, р>0,05 і rs=-0,385, р0,01) та вірогідного підвищення ВХС (rs=0,624, р0,001 і rs=0,639, р0,001), ТГ (rs=0,352, р0,01 і rs=0,359, р0,01), ЕХС (rs=0,387, р0,01 і rs=0,294, р0,05), ЛФТХ (rs=0,405, р0,001 і rs=0,499, р0,001), ФТЕА (rs=0,557, р0,001 і rs=0,409, р0,01) у хворих при різних клінічних формах НАЖХП, а саме при НАСП та НАСГ.
  Ключові слова неалкогольна жирова хвороба печінки, ожиріння, біліарний тракт, ліпіди, фосфоліпіди, індекс маси тіла
  Список цитованої літератури
  • Archakov A. I. Biomembranyi: struktura i funktsii / A. I. Archakov // Med. aspektyi. – Riga. – 1981. – S. 167-184.
  • Burlakova E. B. Struktura, biosintez i prevraschenie lipidov v organizme zhivotnyih i cheloveka / E. B. Burlakova // Mat. III Vsesoyuzn. syezda. – M., -1978. – S.7.
  • Makarov V. K. Diagnosticheskaya znachimost lipidnogo spektra syivorotki krovi bolnyih hronicheskim virusnyim gepatitom V i mehanicheskoy zheltuhoy / V. K. Makarov, A. V. Mosyagin // Infektsionnyie bolezni. − 2009. – No. 1. – S. 21–23.
  • Nakaz MOZ Ukrayini vId 06.08.2014 No. 826 Unifikovaniy klinichniy protokol pervinnoyi, vtorinnoyi (spetsializovanoyi) medichnoyi dopomogi «Nealkogolniy steatogepatit».
  • Rostovtsev V. N. Kolichestvennoe opredelenie lipidnyih fraktsiy krovi / V. N.Rostovtsev, G. E. Reznik // Lab. delo. – 1982. – No.4. – S. 26 – 29.
  • Filippov Yu. O. Porushennya lipidnih i fosfolipidnih fraktsiy krovi u hvorih na steatoz pechinki z suputnoyu patologieyu zhovchovividnih shlyahiv / Yu.O. Filippov, N.O. Domashneva, O.V. Lelyuhina [ta in.] // Gastroenterologiya (mizhvidomchiy zbirnik). – 2007. – Vip.38. – S.173-182.
  • Filippov Yu. O. Porivnyalna harakteristika biohimichnih pokaznikiv krovi pri hronichnomu gepatiti ta tsirozi pechinki / Yu.O. Filippov, L.Ya. Melnichenko, N.O. Domashneva [ta in.] // Gastroenterologiya: mizhvid. zbirnik. – Dnipropetrovsk, -2011. – Vip. 45. – S. 318–326.
  • Nakaz MOZ Ukrayini vid 13.06.2005 No.127 «Pro zatverdzhennya protokoliv nadannya medichnoyi dopomogi hvorim za spetsialnistyu Gastroenterologiya».
  • Hernaez R. Diagnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detectionof fatty liver: a meta-analysis / R. Hernaez, M. Lazo, S. Bonekamp [et.al.] //. Hepatology. – 2011. – V.54(3). – P.1082-90.
  • Filippova Aleksandra. Non-alcoholic and alcoholic fatty liver disease in patients suffering from biliary tract pathology and obesity: clinical and functional aspects. Modern Science Moderni Vĕda. – 2015. – №4. – Р.134-49.
  • Novakovic T. Anthropometric and biochemical characteristics of patients with nonalcoholic fatty liver diagnosed by non-invasive diagnostic methods / T. Novakovic, M. Mekic, L. Smilic [et.al.] // Med Arch. – 2014. – №68 (1). – P.22-26.
  • Obesity World Gastroenterology Organisation Global Guideline / James Toouli, Michael Fried, Aamir Ghafoor Khan // -2009. – 30p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(57), 2016 рік , 085-090 сторінки, код УДК 616-003.8:616.361-002:613.25:577.115:543.635.4