EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Є. Х. Заремба, М. М. Вірна

  ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ВІД РІВНЯ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ


  Про автора: Є. Х. Заремба, М. М. Вірна
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Робота присвячена вивченню зв’язків між показниками ліпідного спектру крові та системного запалення. Наявність позитивних кореляційних зв’язків між показниками системного запалення та рівнем АТ, свідчать про участь запального процесу в патогенезі АГ і ураження органів-мішеней. Встановлені зв’язки між показниками ліпідограми та системного запалення, свідчать про метаболічну обумовленість гіперактивності цитокінової ланки імунорегуляції.
  Ключові слова артеріальна гіпертензія, ліпідний спектр крові, системне запалення
  Список цитованої літератури
  • Vostrikova N. V. Markyoryi vospalitelnoy reaktsii (s-reaktivnyiy belok i interleykin-6) pri arterialnoy gipertenzii / N. V. Vostrikova, D. V. FYodorov, A. N. Mamaev [ta in.] // Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. – 2009. – No.4. – S. 33–35.
  • Vyunitska L. V. S-reaktivniy bilok u laboratorniy diagnostitsi y otsintsi riziku aterosklerozu / L. V. Vyunitska, G. G. Lunova. // Zb. nauk. sprats spIvrobIt. NMAPO im. P.L. Shupika. – 2014. – No.23. – S. 522–528.
  • Dislipidemiyi: diagnostika, profilaktika ta likuvannya. Metodichni rekomendatsiyi asotsiatsiyi kardiologiv Ukrayini. - K., - 2011.
  • Koval S. N. Narushenie purinovogo obmena i arterialnaya gipertenziya / S. N. Koval, V. V. Bozhko, O. V. Misnichenko // Ukrayinskiy revmatologichniy zhurnal. - 2009. – No. 4(38). - S. 75-80.
  • Koval S. M. Giperurikemiya ta sumarniy rizik uskladnen u patsientiv iz gipertonichnoyu hvoroboyu (za danimi klinichnogo doslidzhennya) / S. M. Koval, V. V. Bozhko, M. Yu. Penkova [ta in.] //Ukrayinskiy revmatologIchniy zhurnal.– 2010.– No.4.– S.42-48.
  • Kravchun P. G. Osoblivosti zmin markeriv zapalennya u hvorih na ishemichnu hvorobu sertsya z ozhirinnyam / P.G. Kravchun, M.O. Shelest, Yu.O. Kovalova [ta in.] // Med. sogodni i zavtra. – 2013. – No. 2 (59). – S. 38-42.
  • Luchko O. R. Zvyazok pokaznikIv sistemnogo zapalennya ta endotelialnoyi disfunktsiyi u hvorih na hronichniy pielonefrit z arterialnoyu gipertenzieyu / O. R. Luchko. // Bukovinskiy medichniy visnik. – 2013. – No.1. – S. 59–64.
  • Ridker P. M. JUPITER Study Group. Number needed to treat with rosuvastatin to prevent first cardiovascular events and death among men and women with low low-density lipoprotein cholesterol and elevated high-sensitivity C-reactive protein: justification for the use of statins in prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin (JUPITER) / P. M. Ridker, J.G. MacFadyen, F. A. Fonseca [et al.] // Circulat. Cardiovasc. Qual. Outcomes. - 2009. - 2, 6. - 616–623.
  • 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension TheTask Force for the management ofarterial hypertension of the European Society ofHypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension. - 2013. - Vol. 31. - P. 1281-1357.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(59), 2017 рік , 058-061 сторінки, код УДК 612.307:616-002-036.8:516:12-008.331.1-05