EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. В. Копчак, Г.Ф. Білоклицька, Л. О. Стеченко, О. І. Кривошеєва

  УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТКАНИН ЯСЕН ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ПРИ КАРДІОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ


  Про автора: О. В. Копчак, Г.Ф. Білоклицька, Л. О. Стеченко, О. І. Кривошеєва
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У роботі представлені результати дослідження ультраструктурних змін ясен хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярних захворюваннях. У власній пластинці слизової оболонки таких хворих з відмічається активізація медіаторів запалення, що приводить до ослаблення тонусу кровоносних судин гемомікроциркуляторного русла. Апоптоз окремих ендотелиоцитів та обтурація судин форменими елементами крові приводить до ішемії і гіпоксії судин, формуючи місцеву ендотеліальну дисфункцію. Таким чином, у хворих з генералізованим парадонтитом при кардіоваскулярних захворюваннях прояви місцевої ендотеліальної дисфункції виражені більшою мірою ніж у хворих з пародонтитом без супутньої соматичної патології.У роботі представлені результати дослідження ультраструктурних змін ясен хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярних захворюваннях. У власній пластинці слизової оболонки таких хворих з відмічається активізація медіаторів запалення, що приводить до ослаблення тонусу кровоносних судин гемомікроциркуляторного русла. Апоптоз окремих ендотелиоцитів та обтурація судин форменими елементами крові приводить до ішемії і гіпоксії судин, формуючи місцеву ендотеліальну дисфункцію. Таким чином, у хворих з генералізованим парадонтитом при кардіоваскулярних захворюваннях прояви місцевої ендотеліальної дисфункції виражені більшою мірою ніж у хворих з пародонтитом без супутньої соматичної патології.
  Ключові слова генералізований пародонтит, кардіоваскулярна патологія, ультраструктура тканин пародонта, електронна мікроскопія
  Список цитованої літератури
  • Botsyurko Yu. V. Kliniko-patogenetichni osoblivosti perebigu ta likuvannya ishemichnoyi hvorobi sertsya na foni gipotireozu / Yu. V. Botsyurko // Avtorefer. dis., k.m.n. – Ivano–Frankivsk, - 2000. – 16 s.
  • Beloklitskaya G. F. Sovremennyiy vzglyad na klassifikatsii bolezney parodonta / G. F. Beloklitskaya // Sovremennaya stomatologiya 2007.-No.3 (39).- S. 59-64.
  • Volkov A. M. Sravnitelnaya morfologiya spetsificheskih endotelialnyih granul v mikrososudah gipertrofirovannogo miokarda patsientov s vrozhdennyimi porokami serdtsa i eksperimentalnyih zhivotnyih / A. M. Volkov, G. M. Kazanskaya, A. M. Karaskov // Tsitologiya .–1997 . – T.39. – No.7 – S. 531 –535.
  • Danilevskiy N.F. Sistematika bolezney parodonta / N.F. Danilevskiy // Vestnik stomatologii -M.-1994.-S. 17-21.
  • Karupu V. Ya. Elektronnaya mikroskopiya / V. Ya. Karupu // – Kiev: Vischa shkola, - 1984. – 208 s.
  • Osipova Yu. L. Vospalitelnyie zabolevaniya parodonta pri gastroezofagalnoy reflyuksnoy bolezni: prognozirovanie , techenie i taktika / Yu. L. Osipova // Avtorefer. dis.. dokt. Med. Nauk Saratov - 2015.- 20 s.
  • Radchenko G. D. Gipertrofiya livogo shlunochka, yiyi regresiya ta prognoz u patsientiv, yaki proyshli likuvannya u spetsializovanomu viddilennya (rezultati reprospektivnogo 5-richnogo doslidzhennya) / G. D. Radchenko, Yu. M. Sirenko // Ukr.kardiol.zhurn.-2007. - S.1-8.
  • Chumakova Yu. G. Patogenetichne obgruntuvannya metodiv kompleksnogo likuvannya generalizovanogo parodontitu (kliniko-eksperimentalne doslidzhennya) / Yu. G. Chumakova // Avtoref. dok. med. nauk: 14. 00. 21. - Odessa, - 2008,38 s.
  • Biloklytska G. F. The use of platelet-rich plasma (PRP) in reparative periodontology / G. F. Biloklytska, O. V. Kopchak // - Stomatol Współcz - - 2014; Vol.21, 3, P. 8-17.
  • Zhang X. Joint effects of antibody to heat shock protein 60, hypertension, and diabetes on risk of coronary heart disease in Chinese / X. Zhang, M.A. He, L. Cheng [et al.] // - Clin Chem 2008; 54, 6, P.1046-1052.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(59), 2017 рік , 121-126 сторінки, код УДК 616.311.2-018:57.012.4:616.314.17-008.1-031.81:616.1/.2